Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: HG nr. 205/2015

HG nr. 205/2015 #40530

HG nr. 205/2015 - modificarea si completarea HG nr. 400/2014 - aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale

Hotararea Guvernului nr. 205/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 3. - (1) Serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si intre furnizori si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz. Furnizorii negociaza contractele cu casele de asigurari de sanatate in conformitate si in limitele prevazute de legislatia in vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevazute in norme.”

2. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 10. - (1) Casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, comunica termenele de depunere/transmitere a cererilor insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale in ambulatoriu, inclusiv termenul-limita de incheiere a contractelor, prin afisare la sediile institutiilor, publicare pe paginile web ale acestora si anunt in mass-media, cu minimum 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de depunere/transmitere a documentelor de mai sus, respectiv cu minimum 5 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei in care se incheie contractele in vederea respectarii termenului-limita de incheiere a acestora
(2) In cazul in care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale depun/transmit cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele stabilite si comunicate de catre casele de asigurari de sanatate, respectiv de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele stabilite de catre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitatea respectiva in sistemul de asigurari sociale de sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate, respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
(3) Casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, pot stabili si alte termene de contractare, in functie de necesarul de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale in ambulatoriu, in limita fondurilor aprobate fiecarui tip de asistenta.”


3. La articolul 11, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 11. - (1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a unor materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, precum si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, conform contractelor incheiate cu furnizorii, pe baza facturii si documentelor justificative stabilite conform prevederilor legale in vigoare, care se depun/transmit si se inregistreaza la casele de asigurari de sanatate in luna urmatoare celei pentru care se face raportarea activitatii realizate..................................................................................................
(3) Litigiile legate de incheierea, derularea si incetarea contractelor dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz, se solutioneaza de catre Comisia de arbitraj care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, organizata conform reglementarilor legale in vigoare, sau de catre instantele de judecata, dupa caz.”


4. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 18. - (1) Toate documentele depuse in copie, necesare incheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si semnatura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.”

5. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3), (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins: „(3) La contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale depun o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au incheiate sau nu incheie pe parcursul derularii raporturilor contractuale cu casele de asigurari de sanatate contracte, conventii sau alte tipuri de intelegeri cu alti furnizori care se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate sau in cadrul aceluiasi furnizor, in scopul obtinerii de catre acestia/personalul care isi desfasoara activitatea la acestia de foloase/beneficii de orice natura, care sa fie in legatura cu obiectul contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate
(4) Dispozitiile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru situatiile prevazute de prezenta hotarare si normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si pentru situatiile rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice proprii de catre furnizori
(5) In situatia in care se constata de catre autoritatile/organele abilitate, ca urmare a unor sesizari/controale ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate, incalcarea dispozitiilor prevazute la alin. (3), contractul se reziliaza de plin drept
(6) In cazul in care contractul dintre furnizori si casele de asigurari de sanatate a fost reziliat in conditiile prevazute la alin. (5), casele de asigurari de sanatate nu vor mai intra in relatii contractuale cu furnizorii respectivi timp de 5 ani de la data rezilierii contractului. Casele de asigurari de sanatate nu vor accepta, timp de 5 ani de la data rezilierii contractului, inregistrarea in niciun alt contract a entitatilor care preiau drepturile si obligatiile acestora sau care au acelasi reprezentant legal si/sau acelasi actionariat.”


6. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctul 1.5 de la primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.5. servicii de preventie;”.

7. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.1.1. Se acorda o singura consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta constatata, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvata la nivelul cabinetului medical, indiferent daca persoana neasigurata se afla sau nu inscrisa pe lista unui medic de familie.”

8. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera A, punctul 1, subpunctele 1.5 si 1.6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „1.5. Serviciile de preventie - consultatie preventiva; Conditiile acordarii acestora de catre medicul de familie se detaliaza in norme.
1.6. Activitatile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fara eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, in conditiile stabilite prin norme;”
.

9. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3 de la primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.3. consultatii de supraveghere a evolutiei sarcinii si lehuziei;”.

10. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.4 de la primul paragraf se abroga.

11. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.3. Consultatii pentru supravegherea evolutiei sarcinii si lehuziei, o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.”

12. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera B, punctul 1, subpunctul 1.4 se abroga.

13. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera C, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1. Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua si de zi si se acorda in situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitalicesti nu solicita bilet de internare.”

14. In anexa nr. 1, la capitolul I, litera C, punctul 1, subpunctul 1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.2. Criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenta medico-chirurgicala;
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare;”.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

HG nr. 205/2015 #40531

15. In anexa nr. 1, la capitolul I, in tabelul de la litera E, codurile 6 si 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"CodActe terapeutice
6.Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie
7.Tratamentul afectiunilor parodontiului cu anestezie"


16. In anexa nr. 1, la capitolul I, punctele 1 si 2 sub tabelul de la litera E se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „1. Serviciile de medicina dentara prevazute in pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentisti, cu exceptia celor de la codul 22.
2. Dentistii acorda numai serviciul prevazut la codul 4.”


17. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, dupa subpunctul 1.5 de la primul paragraf se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu urmatorul cuprins: „1.6. servicii de administrare de medicamente”.

18. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, partea introductiva de la subpunctul 1.1.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.1.3. Consultatii periodice pentru ingrijirea generala a asiguratilor cu boli cronice se vor realiza pe baza de programare pentru:”.

19. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.1.4. Consultatii de monitorizare activa prin plan de management integrat pe baza de programare pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii imbolnavirilor privind riscul cardiovascular inalt - HTA, dislipidemie si diabet zaharat tip 2, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva si boala cronica de rinichi.”

20. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.1.4.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.1.4.1. Consultatiile de monitorizare activa acopera urmatoarele:
a) evaluarea initiala a cazului nou-depistat in primul trimestru dupa luarea in evidenta, episod ce poate include 3 consultatii la medicul de familie - bilant clinic initial care include screeningul complicatiilor, initierea si ajustarea terapiei pana la obtinerea raspunsului terapeutic preconizat, educatia pacientului - recomandare pentru investigatii paraclinice si bilet de trimitere pentru cazurile care necesita consultatii de specialitate sau care depasesc competenta medicului de familie;
b) monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultatii programate, care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicatiilor, educatia pacientului, investigatii paraclinice si tratament.”


21. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.2.5.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.2.5.1. Consultatia poate cuprinde, dupa caz, numai serviciul prevazut la pct. 1.2.5 lit. a) sau serviciile prevazute la pct. 1.2.5 lit. a) si b) si se acorda maximum doua consultatii pe an calendaristic, pe asigurat.”

22. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.3. Consultatiile la domiciliu sunt acordate asiguratilor de pe lista proprie a medicului de familie, in afara cabinetului, in timpul programului de lucru pentru consultatiile la domiciliu. Consultatiile la domiciliu se acorda asiguratilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanenta sau invaliditate temporara, asiguratilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu varsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase si lehuzelor. Sunt considerate consultatii la domiciliu inclusiv consultatia/examinarea acordata de medicul de familie in vederea constatarii decesului.”

23. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.3.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.3.2. Consultatiile acordate la domiciliul asiguratilor - maximum 42 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, dar nu mai mult de 3 consultatii pe zi”.

24. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.4.1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: „c) spirometrie”.

25. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, subpunctul 1.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.5. Activitatile de suport sunt reprezentate de eliberarea urmatoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, adeverinte medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate, conform prevederilor legale in vigoare, precum si eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale, ca urmare a examinarii pentru constatarea decesului.”

26. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera A, punctul 1, dupa subpunctul 1.5.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu urmatorul cuprins: „1.6. Serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, dupa caz, acordate asiguratilor de pe lista proprie a medicului de familie, in timpul programului de lucru in cabinet”.

27. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.5. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala:
a) consilierea femeii privind planificarea familiala;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc;
c) evaluarea si monitorizarea statusului genito-mamar;
d) tratamentul complicatiilor.
1.5.1. Consultatia poate cuprinde, dupa caz, numai serviciul prevazut la pct. 1.5 lit. a) sau serviciile prevazute la pct. 1.5 lit.a), b), c) si d) si se acorda patru consultatii pe an calendaristic, pe asigurat.
1.5.2. Serviciile de planificare familiala permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.5.3. Conditiile acordarii se stabilesc prin norme.”


28. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, dupa subpunctul 1.7 de la primul paragraf se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.8, cu urmatorul cuprins: „1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii si lehuziei”.

29. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.1.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.1.1. Se acorda o singura consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta constatata, pentru care s-a acordat, primul ajutor sau care a fost rezolvata la nivelul cabinetului medical, cu exceptia copiilor 0-18 ani pentru care se acorda maximum 2 consultatii.”

30. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.2, dupa a 8-a liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins: „- bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, dupa caz;”.

31. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.2.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.2.2. Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile in care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si numai in conditiile in care medicul trimitator se afla in relatie contractuala - contract sau conventie - cu casa de asigurari de sanatate. Fac exceptie de la prevederile anterioare consultatiile pentru afectiunile stabilite prin norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.”

32. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctele 1.3.1, 1.3.2 si 1.3.3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „1.3.1. Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei asiguratilor cu afectiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate in cadrul aceleiasi specialitati, se acorda pe un bilet de trimitere maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna.
1.3.2. Consultatia medicala de specialitate se acorda pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile in care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si numai in conditiile in care medicul trimitator se afla in relatie contractuala - contract sau conventie - cu casa de asigurari de sanatate. Fac exceptie de la prevederile anterioare consultatiile pentru afectiunile stabilite prin norme care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia si a patra consultatie in cadrul unui trimestru, se face direct, fara alt bilet de trimitere.”


33. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.3.4.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1.3.4.2. Pentru situatiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.”

34. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera A din tabelul de la subpunctul 1.6.2, dupa numarul curent 19 se introduce un nou numar curent, numarul curent 20, cu urmatorul cuprins:

"20Recoltare material bioptic"


35. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera B din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numerele curente 5 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"5audiograma*) *) Include audiometrie tonala liminara si/sau vocala.


...................................................................................................

9tensiune arteriala continua - holter TA”


36. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera C din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numarul curent 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"1examen electroneuromiografic cu ac”


37. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera D din tabelul de la subpunctul 1.6.2, dupa numarul curent 33 se introduce un nou numar curent, numarul curent 34, cu urmatorul cuprins:


"34tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcina extrauterina operata, histerectomie, endometrioza”


38. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, la litera E din tabelul de la subpunctul 1.6.2, numarul curent 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"9terapia chirurgicala complexa a panaritiului osos, articular, tenosinoval”


39. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, dupa litera J din tabelul de la subpunctul 1.6.2 se introduce o noua litera, litera K, cu urmatorul cuprins:


„K. Terapii de genetica medicala
1Sfat genetic”


40. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7, a 5-a liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins: „- ortopedie si traumatologie si ortopedie pediatrica;”.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

HG nr. 205/2015 #40532

41. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera a), dupa subpunctul a1.2) se introduce un nou subpunct, subpunctul a1.3), cu urmatorul cuprins: „a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;”.

42. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera a), subpunctul a2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a2) serviciile furnizate de psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala - logoped:
- consiliere/interventie de psihopedagogie speciala - logoped”.


43. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera b), subpunctele b1.1) si b1.2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b1.1) evaluare psihologica clinica si psihodiagnostic; b1.2) consiliere psihologica clinica;”.

44. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera b), subpunctul b2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b2) serviciile furnizate de psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala - logoped: b2.1) consiliere/interventie de psihopedagogie speciala - logoped; b2.2) exercitii pentru tulburari de vorbire - sedinta.”

45. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera c), subpunctul c1.3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c1.3.) consiliere psihologica clinica pentru copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrica - intr-o metoda psihoterapeutica aplicabila copilului diagnosticat cu tulburari din spectrul autist;”.

46. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, litera c), dupa subpunctul c2) se introduce un nou subpunct, subpunctul c3), cu urmatorul cuprins: „c3) servicii furnizate de kinetoterapeut, numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrica, pentru copilul diagnosticat cu tulburari din spectrul autist: c3.1.) kinetoterapie individuala c3.2.) kinetoterapie de grup c3.3.) kinetoterapie pe aparate speciale:
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate.”


47. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, subpunctul 1.7.1, partea introductiva de la litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „e) Ortopedie si traumatologie si ortopedie pediatrica: (...).”

48. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera B, punctul 1, dupa subpunctul 1.7.3. se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 1.8 si 1.8.1, cu urmatorul cuprins: „1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii si lehuziei - o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.
1.8.1. Conditiile acordarii se stabilesc prin norme.”


49. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera C, punctul 1, subpunctele 1.3.1 si 1.3.3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „1.3.1. Perioada pentru care se acorda procedurile specifice de reabilitare medicala este de maximum 21 de zile/an/asigurat atat la copii, cat si la adulti, cu exceptia copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrala, cand se acorda proceduri medicale specifice de reabilitare medicala pentru o perioada de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putand fi fractionate in maximum doua fractiuni, in functie de afectiunea de baza, la recomandarea medicului de specialitate reabilitare medicala.............. .................................... 1.3.3. Seria de proceduri specifice de reabilitare medicala stabilita de medicul de specialitate, reabilitare medicala include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medicala ce se desfasoara in bazele de tratament din statiunile balneoclimatice se deconteaza maximum 4 proceduri/zi, din care doua proceduri specifice de reabilitare medicala cu factori terapeutici naturali.”

50. In anexa nr. 1, la capitolul II, in tabelul de la litera D, codurile 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16 si 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Cod Acte terapeutice
1.*) Consultatie - include modelul de studiu, dupa caz,
controlul oncologic si igienizarea.
*) Se acorda o singura consultatie la un interval de 12 luni pentru
un asigurat.
.........................................................................................................

3. Tratamentul afectiunilor pulpare cu anestezie

.........................................................................................................

6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu
anestezie
7. Tratamentul afectiunilor parodontiului cu anestezie
8. Extractia dintilor temporari cu anestezie
9. Extractia dintilor permanenti cu anestezie

.........................................................................................................

13.***) Proteza acrilica mobilizabila pe arcada
***) Se acorda o data la 5 ani.
.....................................................................

15. Element acrilic
16. Element metalo-acrilic
17. Reconstituire coroana radicularaˮ


51. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 1, numerele curente 13 si 37 se abroga.

52. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 1, numerele curente 77, 78 si 91 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„77 2.50120_1 - Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
78 2.5100 - Examen coproparazitologic
...............................................................................................

91 2.50120_2 - Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungicaˮ


53. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 1, la sectiunea „Examinari histopatologice si citologice”, numerele curente 94-103 se abroga.

54. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 1, la sectiunea „Examinari histopatologice si citologice”, se introduc 8 noi numere curente, numerele curente 104-111, cu urmatorul cuprins:

„104 2.9021_1 - Examen histopatologic procedura completa HE - 1-3 blocuri
105 2.9021_2 - Examen histopatologic procedura completa HE - 4-6 blocuri
106 2.9010_1 - Examen histopatologic procedura completa HE si coloratii speciale - 1-3 blocuri
107 2.9010_2 - Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale -
4-6 blocuri
108 2.9030 - Teste imunohistochimice
109 2.9022 - Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina - 1-3 blocuri
110 2.9160 - Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau
111 2.9025 - Citodiagnostic lichid de punctieˮ


55. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, numerele curente 4, 31 si 69 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„4 Radiografie de membre:
a) Brat
b) Cot
c) Antebrat
d) Pumn
e) Mana
f) Sold
g) Coapsa
h) Genunchi
i) Gamba
j) Glezna
k) Picior
l) Calcaneu

...............................................................................................

31 Ecografie transvaginala/transrectala

...............................................................................................

69 RMN gat nativˮ


56. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 4 se introduce un nou numar curent, numarul curent 41, cu urmatorul cuprins:

„4 1 - Examen radiologic articulatii sacro-iliaceˮ

57. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 5 se introduce un nou numar curent, numarul curent 51, cu urmatorul cuprins:

„5 1 - Examen radiologic coloana vertebrala/segmentˮ

58. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, numerele curente 6, 7, 8 si 9 se abroga.

59. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 44 se introduce un nou numar curent, numarul curent 441, cu urmatorul cuprins:

44 1 - CT buco-maxilo-facial nativˮ
60. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 50 se introduc doua noi numere curente, numerele curent 501 si 502, cu urmatorul cuprins:

„50 1 - CT mastoida
50 2 - CT sinusuriˮ


61. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 51 se introduc doua noi numere curente, numerele curente 511 si 512, cu urmatorul cuprins:

„51 1 - CT hipofiza cu substanta de contrast
52 2 - CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrastˮ


62. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 67 se introduce un nou numar curent, numarul curent 671, cu urmatorul cuprins:

„67 1 - RMN sinusuriˮ

63. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 84 se introduce un nou numar curent, numarul curent 841, cu urmatorul cuprins:

„84 1 - RMN hipofiza cu substanta de contrastˮ

64. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera E, in tabelul de la punctul 2, dupa numarul curent 89 se introduc doua noi numere curente, numerele curente 891 si 892, cu urmatorul cuprins:

„89 1 - RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN
89 2 - Colangio RMNˮ
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

HG nr. 205/2015 #40533

65. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „1. Serviciile spitalicesti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicala, paliative si cuprind: consultatii medicale de specialitate, investigatii, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa, dupa caz, in functie de tipul de spitalizare.”

66. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 3, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
d) bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani.”


67. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, la punctul 11, a patra liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins: „- medicii din centrele de dializa private aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate/Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa caz.”

68. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera F, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „12. Nu se solicita bilet de internare in urmatoarele situatii:
a) pentru spitalizare continua:
- nastere
- urgente medico-chirurgicale
- boli cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament
- bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital
- pentru bolnavii care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata - ani
- cazurile care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
- transferul intraspitalicesc in situatia in care se schimba tipul de ingrijire
- transferul interspitalicesc
- pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei
b) pentru spitalizare de zi, daca se acorda servicii de:
- urgenta medico-chirurgicala
- chimioterapie
- radioterapie
- administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
- monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA
- evaluare dinamica a raspunsului viro - imunologic
- monitorizare si tratament ale bolnavilor cu talasemie
- monitorizare a bolnavilor oncologici
- administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei
- monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar al pielii si mucoaselor
- rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
- pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana beneficiaza de servicii medicale spitalicesti programate si acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana, respectiv de servicii medicale spitalicesti acordate pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatia Elvetiana, precum si de servicii medicale spitalicesti pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care au dreptul si beneficiaza de servicii medicale acordate pe teritoriul Romaniei.”


69. In anexa nr. 1, la capitolul II, litera G, punctul 2, subpunctul 2.6. se modifica si va avea urmatorul cuprins: „2.6. transportul asiguratilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienta motorie a trenului inferior la spital pentru internare pe baza biletului de internare in unitatile sanitare de reabilitare medicala si recuperare.”

70. In anexa nr. 1, la capitolul II, in tabelul de la litera H, numerele curente 4, 8, 13, 18, 21 si 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„4. Sondaj vezical, ingrijirea sondei urinare si administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala***)
***) la barbati se efectueaza de catre medicul care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri medicale paliative
..............................................................................................

8. Alimentarea pasiva, pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie, inclusiv instruirea asiguratului/apartinatorului
..............................................................................................

13. Ingrijirea plagilor simple si/sau suprainfectate/suprimarea firelor
..............................................................................................

18. Ingrijirea tubului de dren si instruirea asiguratului
.............................................................................................

21. Aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar, mijloc ajutator pentru absorbtia urinei**)
**) Este inclus si mijlocul ajutator pentru absorbtia urinei, minimum doua mijloace ajutatoare pentru absorbtia urinei/zi.
..............................................................................................

33. Ventilatie noninvaziva ****)
****) Se efectueaza sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat in anagementul general, clinic si terapeutic al tulburarilor respiratorii Somnologie - nivel I si II si in Ventilatie non-invaziva - nivel III sau a medicului cu specialitatea anestezie si terapie
intensiva, medicului specialist de medicina de urgenta, care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu”


71. In anexa nr. 1, la capitolul II, in tabelul de la litera H, numerele curente 6, 14, 22 si 28 se abroga.

72. In anexa nr. 1, la capitolul II, in tabelul de la litera H, dupa numarul curent 34 se introduce un nou numar curent, numarul curent 35, cu urmatorul cuprins:

35. Kinetoterapie individualaˮ

73. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, in tabelul de la punctul 3, numerele curente 2 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„2 Sac colector de urina***) - 1 set*)/luna - 6 bucati -
...............................................................................................

5 Banda pentru incontinenta urinara****)ˮ - -


74. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, sub tabelul de la punctul 3, dupa nota „***” se introduc doua noi note, cu urmatorul cuprins: „***) Pentru asiguratii cu urostomie cutanata dubla si nefrostomie bilaterala, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/luna de saci colectori de urina. ****) Se acorda o singura data in viata”.

75. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, in tabelul de la punctul 4, la numarul curent 5, dupa litera f) se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:

„g) modulara cu manson de silicon 4 aniˮ

76. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, sub tabelul de la punctul 4, dupa nota de la punctul 4.3 se introduce un nou punct, punctul 4.4, cu urmatorul cuprins: „4.4. Proteza de coapsa modulara cu manson de silicon se acorda pentru amputatie ca urmare a complicatiilor diabetului zaharat si ca urmare a afectiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, in conditiile stabilite prin norme.”

77. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, in tabelul de la punctul 6.3, la numarul curent 4, literele a) si b) se abroga.

78. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, in tabelul de la punctul 6.3, la numarul curent 9, litera d) se abroga.

79. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

Nr. crt. - Denumirea dispozitivului medical - Tipul - Termen de inlocuire
C1 - C2 - C3 - C4
1 - Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen*) - 2 luni
2 - Nebulizator **) Nebulizator cu compresor**) - 5 ani
*) Se acorda copiilor cu varsta pana la 5 ani cu bronsita astmatiforma si astm bronsic, in conditiile prevazute in norme
**) Se acorda copiilor cu mucoviscidoza cu varsta pana la 18 ani, in conditiile prevazute in norme.”


80. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, in tabelul de la punctul 11, la numarul curent 5, sintagma „perioada determinata” din coloana c3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „perioada determinata*)”.

81. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, inainte de nota de sub tabelul de la punctul 11 se introduce o noua nota cu urmatorul cuprins: „*) se acorda prin inchiriere”.

82. In anexa nr. 1, la capitolul II, la litera K, punctul 13 se abroga.

83. In anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


84. In anexa nr. 2, la articolul 3, literele l), z), {{af) si an)}} se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data de la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;..............................................................................................
z) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetele de servicii decontate din Fond si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilita o reglementare in acest sens;.............................................................................................. af) sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului national de asigurari sociale de sanatate si a cererii de inscriere prin transfer, conform modelului si conditiilor prevazute in norme. Pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de constiinta refuza cardul national sau pentru persoanele carora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii de 0-18 ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de inscriere prin transfer. Asiguratul isi poate schimba medicul de familie inaintea expirarii termenului de 6 luni, in urmatoarele situatii: decesul medicului pe lista caruia se afla inscris, medicul de familie nu se mai afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si in situatia in care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista caruia se afla inscris;.............................................................................................. an) sa solicite, incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;”.


85. In anexa nr. 2, la articolul 3, dupa litera {{ap) se introduce o noua litera, litera aq), cu urmatorul cuprins: „aq) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”

86. In anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara pot contracta cu casa de asigurari de sanatate servicii medicale paraclinice - efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate si/sau spirometrie - din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, incheind in acest sens un act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, in conditiile stabilite prin norme. In situatia in care nu este respectata conditia de efectuare a EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, contravaloarea serviciilor decontate se recupereaza de catre casele de asigurari de sanatate”.

87. In anexa nr. 2, la articolul 17, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 17. - (1) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevazut in contract si nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), se aplica urmatoarele sanctiuni:.............................................................................................
(5) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (4), nerespectarea obligatiei de la art. 3 lit. ap) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


88. In anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 22. - (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru medicii cu specialitati clinice confirmate prin ordin al ministrului sanatatii. In situatia in care un medic are mai multe specialitati clinice confirmate prin ordin al ministrului sanatatii, acesta isi poate desfasura activitatea in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate, putand acorda si raporta servicii medicale aferente specialitatilor respective, in conditiile in care cabinetul medical este inregistrat in registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialitati, cu respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul incheiat.”

89. In anexa nr. 2, la articolul 23, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


90. In anexa nr. 2, la articolul 24, literele f), l), s), aa), ah) si aj) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „f) sa asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe tara - bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurari sociale de sanatate, si sa le elibereze ca o consecinta a actului medical propriu si numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, de la data la care acestea se implementeaza; biletul de trimitere in vederea internarii se elibereaza pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate si tratate in ambulatoriu; pentru urgentele medico-chirurgicale si pentru bolile cu potential endemoepidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se considera necesara internarea de urgenta, medicul de specialitate elibereaza o scrisoare medicala in acest sens;..............................................................................................
l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie. In situatia in care un asigurat, cu o boala cronica confirmata, este internat in regim de spitalizare continua intr-o sectie de acuti/sectie de cronici in cadrul unei unitati sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, medicul de specialitate clinica poate elibera prescriptie medicala pentru medicamentele si materialele sanitare din programele nationale de sanatate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesara aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate, precum si pentru afectiunile cronice, altele decat cele cuprinse in lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de catre medicul de specialitate din specialitatile clinice, iar prescriptia se elibereaza in conditiile prezentarii unui document eliberat de spital, din care sa reiasa ca asiguratul este internat, al carui model este stabilit prin norme;..............................................................................................
s) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;.............................................................................................. aa) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetele de servicii si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens;.............................................................................................. ah) sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;.............................................................................................. aj) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line si prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.”
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 205/2015 #40534

91. In anexa nr. 2, la articolul 24, litera ak) se abroga.

92. In anexa nr. 2, la articolul 24, dupa litera al) se introduce o noua litera, litera am), cu urmatorul cuprins: „am) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”

93. In anexa nr. 2, la articolul 27, alineatul (3) se completeaza si va avea urmatorul cuprins: „(3) Fiecare medic de specialitate din specialitatile clinice, care acorda servicii medicale de specialitate intr-o unitate sanitara din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevazute la art. 21 alin. (2), isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu posibilitatea de a-si majora programul de activitate in conditiile prevazute la art. 30 alin. (2). Exceptie fac medicii de specialitate cu integrare clinica intr-un spital aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, care pot desfasura activitate in afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, intr-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un program ce nu poate depasi 17,5 ore/saptamana. In sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinica intr-un spital se intelege personalul didactic din invatamantul superior medical care are integrare clinica in sectiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unitatii sanitare cu paturi.”

94. In anexa nr. 2, la articolul 32 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) medicii care acorda asistenta medicala din institutiile de asistenta sociala pentru persoane adulte cu handicap, aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, numai pentru persoanele institutionalizate si numai in conditiile in care acestea nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie.”

95. In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) urgentele si afectiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, prevazute in norme si serviciile de planificare familiala. Pentru afectiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice si pentru serviciile de planificare familiala, medicii de specialitate au obligatia de a verifica calitatea de asigurat.”

96. In anexa nr. 2, la articolul 35 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 24 lit. a)-c), e)-h), j)-u), v), x), z), ac)-ae) si ag), precum si prescrieri de medicamente cu si fara contributie personala din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice care nu sunt in conformitate cu reglementarile legale in vigoare aplicabile in domeniul sanatatii, inclusiv prescriere de medicamente cu si fara contributie personala din partea asiguratului fara aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decat cel prevazut in norme sau neeliberarea acesteia, precum si neeliberarea prescriptiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsa in scrisoarea medicala, se aplica urmatoarele sanctiuni:”.

97. In anexa nr. 2, la articolul 35, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care, in urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se constata nerespectarea obligatiei prevazute la art. 24 lit. ab) si/sau serviciile raportate conform contractului in vederea decontarii acestora nu au fost efectuate, se recupereaza contravaloarea acestor servicii si se diminueaza cu 10% valoarea minima garantata a punctului pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii, pentru medicii din ambulatoriu, pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru planificare familiala, la care se inregistreaza aceste situatii sau contravaloarea serviciilor de acupunctura aferente lunii in care s-au produs aceste situatii
(4) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei de la art. 24 lit. aj), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea minima garantata a unui punct per serviciu, respectiv se diminueaza cu 10% valoarea de contract pentru luna in care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de specialitate clinica/acupunctura la care acestea au fost inregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaza cu 20% valoarea minima garantata a unui punct per serviciu, respectiv se diminueaza cu 20% valoarea de contract pentru luna in care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de specialitate clinica/acupunctura la care acestea au fost inregistrate
(5) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (4), nerespectarea obligatiei de la art. 24 lit. aj) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


98. In anexa nr. 2, la articolul 36, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „j) odata cu prima constatare dupa aplicarea masurilor prevazute la art. 35 alin. (1), (2) si (4), precum si la prima constatare dupa aplicarea masurii prevazute la art. 35 alin. (3).”

99. In anexa nr. 2, la articolul 41, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


100. In anexa nr. 2, la articolul 42, literele l), r), z), af), ah) si ai) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie. In situatia in care un asigurat, cu o boala cronica confirmata, este internat in regim de spitalizare continua intr-o sectie de acuti/sectie de cronici in cadrul unei unitati sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, medicul de specialitate clinica reabilitare medicala poate elibera, dupa caz, prescriptie medicala pentru medicamentele si materialele sanitare din programele nationale de sanatate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesara aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate, precum si pentru afectiunile cronice, altele decat cele cuprinse in lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de catre medicul de specialitate de reabilitare medicala, prescriptia eliberandu-se in conditiile prezentarii unui document eliberat de spital din care sa reiasa ca asiguratul este internat, al carui model este stabilit prin norme;..............................................................................................
r) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;..............................................................................................
z) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetul de servicii si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens;.............................................................................................. af) sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;.............................................................................................. ah) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line si prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. ai) sa comunice casei de asigurari de sanatate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face in ziua in care se inregistreaza aceasta situatie prin serviciul on-line pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;”.


101. In anexa nr. 2, la articolul 42, dupa litera ak) se introduc doua noi litere, literele al) si am), cu urmatorul cuprins: „al) sa incaseze sumele reprezentand coplata pentru serviciile de reabilitare medicala - serii de proceduri de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in conditiile prevazute in norme; am) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”

102. In anexa nr. 2, la articolul 43, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins: „g) sa incaseze sumele reprezentand coplata pentru serviciile de reabilitare medicala - serii de proceduri de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in conditiile stabilite prin norme.”

103. In anexa nr. 2, la articolul 45, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Fiecare medic de specialitate din specialitatea clinica reabilitare medicala, care acorda servicii medicale de specialitate intr-o unitate sanitara din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevazute la art. 39 alin. (2), isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate, cu posibilitatea de a-si majora programul de activitate in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2). Exceptie fac situatiile in care acelasi furnizor are contract incheiat si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si medicii de specialitate cu integrare clinica intr-un spital aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, care pot desfasura activitate in afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, intr-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un program ce nu poate depasi 17,5 ore/saptamana. In sensul prezentului contract-cadru prin medicii de specialitate clinica - reabilitare medicala, cu integrare clinica intr-un spital, se intelege personalul didactic din invatamantul superior medical care are integrare clinica in sectiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unitatii sanitare cu paturi.”
104. In anexa nr. 2, dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu urmatorul cuprins: „Art. 511. - (1) Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medicala incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii pentru serviciile de reabilitare medicala - serii de proceduri din pachetul de servicii de baza de care au beneficiat asiguratii, pe seria de proceduri; nivelul minim al coplatii este de 5 lei pe seria de proceduri, iar nivelul maxim este de 10 lei pe seria de proceduri. Valoarea coplatii este stabilita de fiecare furnizor pe baza de criterii proprii
(2) Categoriile de asigurati scutite de coplata, prevazute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente ca se incadreaza in respectiva categorie, precum si cu documente si/sau, dupa caz, cu declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile privind realizarea sau nerealizarea unor venituri, conform modelului prevazut in norme.”


105. In anexa nr. 2, la articolul 52 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 42 lit. a)-c), e)-h), j)-u), w), y), si ab)-ae), precum si prescrieri de medicamente cu sau fara contributie personala din partea asiguratului si de unele materiale sanitare si/sau recomandari de investigatii paraclinice, care nu sunt in conformitate cu reglementarile legale in vigoare aplicabile in domeniul sanatatii, inclusiv prescrieri de medicamente fara aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decat cel prevazut in norme sau neeliberarea acesteia, precum si neeliberarea prescriptiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsa in scrisoarea medicala se aplica urmatoarele sanctiuni:”.

106. In anexa nr. 2, la articolul 52, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care, in urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se constata nerespectarea obligatiei prevazute la art. 42 lit. aa) si/sau serviciile raportate conform contractului in vederea decontarii acestora nu au fost efectuate, se recupereaza contravaloarea acestor servicii si se diminueaza cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare medicala aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii
(4) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei de la art. 42 lit. ah), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie;
b) la a doua constatare se diminueaza cu 20% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie
(5) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (4), nerespectarea obligatiei de la art. 42 lit. ah) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


107. In anexa nr. 2, la articolul 53, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „j) odata cu prima constatare dupa aplicarea masurilor prevazute la art. 52 alin. (1), (2) si (4), precum si la prima constatare dupa aplicarea masurii prevazute la art. 52 alin. (3).”

108. In anexa nr. 2, la articolul 58, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


109. In anexa nr. 2, la articolul 59, literele l), q), x), z), ab) si ad) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu si numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;..............................................................................................
q) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;..............................................................................................
x) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetul de servicii si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens;..............................................................................................
z) sa solicite, incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul, si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;.............................................................................................. ab) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line si prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;.............................................................................................. ad) sa comunice casei de asigurari de sanatate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face in ziua in care se inregistreaza aceasta situatie prin serviciul on-line pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;”.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 205/2015 #40535

110. In anexa nr. 2, la articolul 59, litera ac) se abroga.

111. In anexa nr. 2, la articolul 59, dupa litera ad) se introduce o noua litera, litera ae), cu urmatorul cuprins: „ae) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”

112. In anexa nr. 2, la articolul 67, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(4) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei prevazute la art. 59 lit. ab), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie;
b) la a doua constatare se diminueaza cu 20% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie
(5) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (4), nerespectarea obligatiei prevazute la art. 59 lit. ab) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


113. In anexa nr. 2, la articolul 68, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „j) odata cu prima constatare dupa aplicarea masurilor prevazute la art. 67 alin. (1), (2) si (4), precum si la prima constatare dupa aplicarea masurii prevazute la art. 67 alin. (3).”

114. In anexa nr. 2, la articolul 72, alineatele (10), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(10) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator isi stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, cu exceptia laboratoarelor de anatomie patologica/laboratoarelor de anatomie patologica organizate ca puncte de lucru din structura lor pentru care programul de activitate nu poate fi mai mic de 6 ore/zi. Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala isi stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de radiologie-imagistica medicala/laborator de radiologie-imagistica medicala organizat ca punct de lucru din structura sa. In situatia in care in structura unui laborator de analize medicale este organizat si avizat un compartiment de citologie, furnizorul trebuie sa faca dovada ca in cadrul acestuia isi desfasoara activitatea medic/medici de anatomie patologica intr-o forma legala de exercitare a profesiei
(11) Fiecare medic de specialitate din specialitatile paraclinice care acorda servicii medicale de specialitate intr-o unitate sanitara din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevazute la art. 71 alin. (2) isi desfasoara activitatea in baza unui singur contract incheiat cu casa de asigurari de sanatate. Exceptie fac situatiile in care acelasi furnizor are contract incheiat si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si medicii de specialitate cu integrare clinica intr-un spital aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, care pot desfasura activitate in afara programului de lucru din spital, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalului, intr-un cabinet organizat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat intreaga activitate desfasurata in relatie cu casa de asigurari de sanatate sa respecte legislatia muncii. In sensul prezentului contract-cadru, prin medicii de specialitate cu integrare clinica intr-un spital se intelege personalul didactic din invatamantul superior medical care are integrare clinica in sectiile clinice/ambulatoriul de specialitate al unitatii sanitare cu paturi
(12) Medicii de specialitate din specialitatile paraclinice pot desfasura activitate in laboratoarele de investigatii medicale paraclinice ale spitalului care furnizeaza servicii medicale paraclinice in regim ambulatoriu si in laboratoarele organizate in cadrul centrului de sanatate multifunctional fara personalitate juridica din structura aceluiasi spital, in baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale paraclinice incheiat cu casa de asigurari de sanatate.”


115. In anexa nr. 2, la articolul 73 alineatul (1), dupa litera t) se introduc trei noi litere, literele t), u) si v), cu urmatorul cuprins: „t) autorizatia sanitara de functionare separata pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator;
u) autorizatia pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate in punctele externe de recoltare;
v) documentele privind detinerea mijloacelor de transport auto individualizate si care sunt utilizate numai pentru activitatea prevazuta la lit. u).”


116. In anexa nr. 2, la articolul 73, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


117. In anexa nr. 2, la articolul 74, literele s), {{ab) si ai)}} se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „s) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetul de servicii si pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens pentru serviciile prevazute in biletul de trimitere; sa nu incaseze sume pentru acte medicale si acte administrative necesare investigatiei;.............................................................................................. ab) sa asigure prezenta unui medic cu specialitatea medicina de laborator sau biolog, chimist, biochimist cu grad de specialist in fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toata durata programului de lucru declarat si prevazut in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligatia ca pentru cel putin o norma pe zi - 7 ore - programul laboratorului/punctului de lucru sa fie acoperit de medic/medici de laborator care isi desfasoara intr-o forma legala profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; sa asigure prezenta unui medic de radiologie si imagistica medicala in fiecare laborator de radiologie si imagistica medicala/punct de lucru din structura furnizorului, pe toata durata programului de lucru declarat si prevazut in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate pentru respectivul laborator/punct de lucru; sa asigure prezenta unui medic cu specialitatea anatomie patologica, pentru fiecare laborator de anatomie patologica/laborator de anatomie patologica organizat ca punct de lucru din structura sa pentru cel putin o norma/zi (6 ore);.............................................................................................. ai) sa solicite, incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;”.

118. In anexa nr. 2, la articolul 74, dupa litera ak) se introduc trei noi litere, literele al), am) si an), cu urmatorul cuprins: „al) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; am) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale; an) sa prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate dovada efectuarii controlului de calitate intern, pe nivele normale si patologice pentru fiecare zi in care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; in cazul in care furnizorul nu poate prezenta aceasta dovada, contractul se reziliaza de plin drept.”

119. In anexa nr. 2, la articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Suma cuvenita se stabileste in functie de numarul de servicii medicale si de tarifele aferente acestora. Conditiile contractarii si conditiile acordarii serviciilor medicale sunt prevazute in norme. Suma contractata de furnizorii de servicii medicale paraclinice pe an se defalcheaza pe trimestre si luni si se regularizeaza lunar, conform normelor. Casele de asigurari de sanatate contracteaza si deconteaza servicii medicale paraclinice la tarifele negociate care nu pot fi mai mari decat cele prevazute in norme sau la tarifele prevazute in norme, dupa caz, in conditiile stabilite prin norme.”

120. In anexa nr. 2, la articolul 80, alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 74 lit. a)-c), e)-g), i)-r), t), t), u), w), x), y), ag), ah), aj) si al) se aplica urmatoarele sanctiuni:”.

121. In anexa nr. 2, la articolul 80, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care, in urma controlului efectuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurari de sanatate, se constata nerespectarea obligatiei prevazute la art. 74 lit. v) si/sau serviciile raportate conform contractului in vederea decontarii acestora nu au fost efectuate, se recupereaza contravaloarea acestor servicii si se diminueaza cu 10% valoarea de contract aferenta lunii in care s-au inregistrat aceste situatii.”

122. In anexa nr. 2, la articolul 83 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) incetarea valabilitatii sau revocarea de catre autoritatile competente a oricaruia dintre documentele prevazute la art. 73 alin. (1) lit. a) - c), q) si r) si nerespectarea obligatiei prevazute la art. 74 lit. s), cu conditia ca furnizorul sa faca dovada demersurilor intreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaza pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice de la data incetarii valabilitatii/revocarii acestuia”.

123. In anexa nr. 2, articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 85. - Spitalele incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile prezentului contract-cadru, daca la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului contract-cadru asigura continuitatea asistentei medicale cu cel putin doua linii de garda, dintre care cel putin o linie de garda asigurata la sediul unitatii sanitare cu paturi, organizate si aprobate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Spitalele de specialitate, spitalele de cronici si penitenciarele-spital incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurari de sanatate, in conditiile prezentului contract-cadru, daca la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari asigura continuitatea activitatii medicale cu cel putin o linie de garda organizata si aprobata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

124. In anexa nr. 2, la articolul 86 alineatul (1), litera o) se abroga. 125. In anexa nr. 2, la articolul 86 alineatul (1), literele p) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „p) copie a ordinului ministrului sanatatii privind clasificarea spitalului, dupa caz;
q) documentul prin care spitalul face dovada asigurarii continuitatii asistentei medicale cu o linie/doua linii de garda, conform art. 85;”.


126. In anexa nr. 2, la articolul 86, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


127. In anexa nr. 2, la articolul 87, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate se face de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate, ai directiilor de sanatate publica si ai colegiilor teritoriale ale medicilor, pe baza unor criterii care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Criteriile aprobate in conditiile legii se publica pe pagina web a caselor de asigurari de sanatate si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv pe pagina web a Ministerului Sanatatii si a directiilor de sanatate publica.”

128. In anexa nr. 2, la articolul 88, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 88. - (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale, ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa, dupa caz, in functie de tipul de spitalizare.”

129. In anexa nr. 2, la articolul 89, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 89. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unitatile de asistenta medico-sociala, medicii din centrele de dializa private aflate in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casele de asigurari de sanatate, dupa caz, medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, in laboratoare de sanatate mintala, respectiv in centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, in cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si care se afla in structura spitalelor ca unitati fara personalitate juridica, precum si de medicii de medicina muncii. Casele de asigurari de sanatate incheie conventii cu unitatile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si care se afla in structura spitalelor ca unitati fara personalitate juridica, precum si cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale in vigoare, in vederea recunoasterii biletelor de internare eliberate de catre medicii care isi desfasoara activitatea in aceste unitati
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile prevazute la cap. I lit. C pct. 1 si la cap. II lit. F pct. 12 din anexa nr. 1 la hotarare.”


130. In anexa nr. 2, la articolul 90 alineatul (2), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) suma aferenta programelor nationale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale si servicii de tratament si/sau diagnostic, finantata din fondul alocat pentru programele nationale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al carui model se stabileste prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
d) suma pentru serviciile de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor, acordate in cadrul Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica din cadrul programelor nationale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al carui model se stabileste prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;”.


131. In anexa nr. 2, la articolul 90, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Cheltuielile ocazionate de activitatile desfasurate in camerele de garda si in structurile de urgenta din cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul Ministerului Sanatatii/ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continua, sunt cuprinse in structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialitati. Cazurile pentru care se acorda servicii medicale in aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate in regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continua si sunt contractate distinct si decontate prin tarif pe serviciu medical. Sumele contractate pentru serviciile medicale in regim de spitalizare de zi in cadrul acestor structuri se evidentiaza distinct in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu casa de asigurari de sanatate
(4) Cheltuielile ocazionate de serviciile medicale acordate in ambulatoriu sau in regim de spitalizare de zi in structurile organizate in cadrul unei unitati sanitare cu paturi, a caror plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte sau prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical, sunt cuprinse in structura tarifului pe caz rezolvat/tarifului mediu pe caz rezolvat pe specialitati aferent spitalizarii continue, in situatiile in care cazurile sunt internate in aceeasi unitate sanitara prin spitalizare continua si in aceeasi zi in care asiguratul a beneficiat de servicii medicale in ambulatoriu sau in regim de spitalizare de zi. Cazurile pentru care se acorda servicii medicale in ambulatoriul unitatii sanitare cu paturi si decontate prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte sau in regim de spitalizare de zi decontate prin tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical sunt considerate cazuri rezolvate in ambulatoriu sau in regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continua.”


132. In anexa nr. 2, la articolul 90, alineatul (5) se abroga.

133. In anexa nr. 2, la articolul 91 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) 9% pentru decontarea cazurilor externate prevazute la art. 100 si pentru situatii justificate ce pot aparea in derularea contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, in conditiile prevazute in norme;”.

134. In anexa nr. 2, la articolul 92 alineatul (1), literele f), l), r), {{am) si ao)}} se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „f) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72 de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale...................................................................................................
l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;..................................................................................................
r) sa verifice calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;.................................................................................................. am) sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;.................................................................................................. ao) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line si prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.”


135. In anexa nr. 2, la articolul 92 alineatul (1), literele ap) si aq) se abroga.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 205/2015 #40536

136. In anexa nr. 2, la articolul 93, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale contractate si validate, in limita valorii de contract stabilite, precum si in conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sanatatii, in conditiile prevazute in norme;”.

137. In anexa nr. 2, la articolul 95 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) sume aferente programelor nationale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale si servicii de tratament si/sau diagnostic, pe baza unor contracte distincte incheiate cu casele de asigurari de sanatate, ale caror modele se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
b) sume pentru serviciile de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor, acordate in cadrul Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica din cadrul Programelor nationale cu scop curativ, pe baza unor contracte distincte incheiate cu casele de asigurari de sanatate, ale caror modele se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;”.


138. In anexa nr. 2, la articolul 96 alineatul (1), literele a), b), c), d), e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) pentru spitalele in care serviciile medicale furnizate se deconteaza pe baza de tarif pe caz rezolvat - DRG sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialitati, decontarea se face in functie de numarul de cazuri externate, raportate si validate, in limita valorii de contract stabilita si in conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sanatatii, in conditiile prevazute in norme. Validarea cazurilor rezolvate in vederea decontarii se face de catre casa de asigurari de sanatate conform reglementarilor legale in vigoare, cu incadrarea in valoarea de contract, avand in vedere si confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient comunicate de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti conform prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialitati este cel stabilit in conditiile prevazute la art. 90 alin. (2) lit. a);
b) pentru spitalele/sectiile in care serviciile medicale furnizate se deconteaza prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici, care sunt aceiasi cu cei avuti in vedere la contractare, cu conditia respectarii criteriilor de internare si in conditiile stabilite prin norme, in limita valorii de contract stabilita si in conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sanatatii. Numarul de cazuri externate si raportate se valideaza de catre casa de asigurari de sanatate conform reglementarilor legale in vigoare, cu incadrarea in valoarea de contract, avand in vedere si numarul de cazuri externate si raportate confirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti conform prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Tariful pe zi de spitalizare este cel stabilit in conditiile prevazute la art. 90 alin. (2) lit. b);
c) suma aferenta programelor nationale cu scop curativ pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale si servicii de tratament si/sau diagnostic se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumei prevazute prin program pentru medicamente si materiale sanitare specifice;
d) suma pentru serviciile de supleere renala, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la domiciliu, transportul lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor, acordate in cadrul Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica din cadrul Programelor nationale cu scop curativ, se deconteaza la nivelul realizarilor, in limita sumei contractate cu aceasta destinatie;
e) sumele pentru serviciile medicale efectuate in cabinete medicale de specialitate in oncologie medicala, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase si in cabinetele de planificare familiala in care isi desfasoara activitatea medici cu specialitatea obstetrica-ginecologie, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, efectuate in regim ambulatoriu, precum si in cabinetele de specialitate integrate ale spitalului si cabinetele de specialitate din centrele de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalului, se deconteaza in conditiile specifice ambulatoriului de specialitate;
f) suma pentru investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate in laboratoarele din centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, se deconteaza in conditiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialitati paraclinice, in limita sumei contractate;
g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate in regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate in centrele multifunctionale fara personalitate juridica organizate in structura spitalelor, finantata din fondul alocat pentru asistenta medicala spitaliceasca, se face in functie de numarul de cazuri/servicii, raportate si validate in limita valorii de contract stabilita si in conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sanatatii, in conditiile prevazute in norme. Validarea cazurilor/serviciilor in regim de spitalizare de zi in vederea decontarii se face de catre casa de asigurari de sanatate conform reglementarilor legale in vigoare, cu incadrarea in valoarea de contract, avand in vedere si confirmarea cazurilor/serviciilor din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient comunicate de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti conform prevederilor stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.”


139. In anexa nr. 2, la articolul 96, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneaza in aceeasi unitate sanitara sau intr-o alta unitate sanitara, in acelasi tip de ingrijire - acut-acut sau cronic-cronic - pentru patologie de acelasi tip, intr-un interval de 48 de ore de la externare, se realizeaza in procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv in procent de 10% din tariful pe zi de spitalizare, in conditiile stabilite prin norme
(4) Decontarea cazurilor transferate intr-o alta unitate sanitara, in acelasi tip de ingrijire - acut-acut sau cronic-cronic - pentru patologie de acelasi tip, intr-un interval de 48 de ore de la internare, se realizeaza - la unitatea sanitara de la care a fost transferat cazul - in procent de 10% din tariful pe caz rezolvat - DRG, din tariful mediu pe caz rezolvat, respectiv in procent de 10% din tariful pe zi de spitalizare, in conditiile stabilite prin norme.”


140. In anexa nr. 2, la articolul 97, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 97. - Spitalele au obligatia sa asigure din sumele obtinute potrivit prevederilor art. 96, cu exceptia sumelor pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale si servicii de tratament si/sau diagnostic, acoperite prin Programele nationale cu scop curativ si pentru servicii de hemodializa si dializa peritoneala, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:”.

141. In anexa nr. 2, la articolul 98, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 98. - (1) Spitalele sunt obligate sa suporte din suma contractata pentru furnizarea de servicii medicale spitalicesti pentru asiguratii internati in regim de spitalizare continua si in regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din sectiile/compartimentele de ATI - structuri care nu interneaza/externeaza direct cazuri, precum si pentru medicamente - in limita listei prezentate la contractare - materiale sanitare si investigatii paraclinice, precum si toate cheltuielile necesare pentru situatiile prevazute la art. 97 lit. a),
b) si c), cu exceptia:
- medicamentelor si materialelor sanitare, pentru afectiunile din programele nationale de sanatate si medicamentelor pentru bolile pentru care este necesara aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate/caselor de asigurari de sanatate;
- dispozitivelor medicale si serviciilor de tratament si/sau diagnostic pentru unele afectiuni din programele nationale de sanatate.”


142. In anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 102. - (1) Nerespectarea oricareia dintre obligatiile unitatilor sanitare cu paturi prevazute la art. 92 alin. (1) lit. a)-ae), ag)-al), ar) - as) atrage aplicarea unor sanctiuni pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii, dupa cum urmeaza:”.

143. In anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) retinerea unei sume calculate dupa incheierea fiecarui trimestru prin aplicarea, pentru fiecare luna neraportata in cadrul trimestrului respectiv, a 5% la valoarea de contract aferenta lunii respective suplimentar fata de procentul prevazut la lit. a).”

144. In anexa nr. 2, la articolul 102 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: „c) pentru raportarea incorecta/incompleta a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial, se retine o suma echivalenta cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportarii trimestriale.”

145. In anexa nr. 2, la articolul 102, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei de la art. 92 alin. (1) lit. ao), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie;
b) la a doua constatare si la urmatoarele constatari dupa aceasta, se diminueaza cu 20% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie
(4) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (3), nerespectarea obligatiei de la art. 92 lit. ao) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


146. In anexa nr. 2, la articolul 105 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: „d) sa implementeze sistemul de urmarire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.”

147. In anexa nr. 2, la articolul 106, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


148. In anexa nr. 2, la articolul 107 alineatul (1), literele i) si t) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „i) sa asigure acordarea consultatiilor de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat ori de cate ori se solicita, prin dispeceratul unic 112, in limita mijloacelor disponibile;..................................................................................................
t) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetele de servicii si pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens.”


149. In anexa nr. 2, la articolul 116, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins: „i) daca furnizorul nu indeplineste conditia prevazuta la art. 105 alin. (1) lit. d).”

150. In anexa nr. 2, la articolul 118, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


151. In anexa nr. 2, la articolul 119, literele d), q), v) si w) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „d) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractelor de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu; factura este insotita de copiile planurilor de ingrijiri paliative la domiciliu, dupa caz, si documentele justificative privind activitatile realizate in mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru si ale normelor de aplicare a acestuia, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa, factura si documentele justificative se transmit numai in format electronic;..................................................................................................
q) sa nu incaseze sume pentru serviciile de ingrijiri furnizate, prevazute in pachetul de servicii si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale si pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens, servicii de ingrijiri prevazute in recomandare;..................................................................................................
v) sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;
w) sa utilizeze prescriptia medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope in terapia durerii, care este formular cu regim special, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, daca medicii care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prescriu substante si preparate stupefiante si psihotrope pentru terapia durerii; medicii au obligatia sa informeze in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie.”


152. In anexa nr. 2, la articolul 119, dupa litera w) se introduc cinci noi litere, literele x), y), z), aa) si ab), cu urmatorul cuprins: „x) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale prescrise pentru substante si preparate stupefiante si psihotrope in terapia durerii, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii;
y) sa completeze formularele cu regim special utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, respectiv prescriptia medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie sa le cuprinda conform prevederilor legale in vigoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii, casele de asigurari de sanatate recupereaza de la furnizori contravaloarea medicamentelor prescrise, ce au fost eliberate de alti furnizori in baza acestor formulare si decontate de casele de asigurari de sanatate din Fond; sa completeze formularele electronice mentionate anterior, de la data la care acestea se implementeaza;
z) sa recomande asiguratilor substantele si preparatele stupefiante si psihotrope in terapia durerii, cu respectarea conditiilor privind modalitatile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale in vigoare; aa) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; ab) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”


153. In anexa nr. 2, la articolul 120, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins: „g) medicii care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu pot prescrie substante si preparate stupefiante si psihotrope pentru terapia durerii, conform prevederilor legale in vigoare, in conditiile stabilite prin norme.”

154. In anexa nr. 2, la articolul 124 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 124. - (1) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 119 lit. a)-c), e)-o), s), t), v), w), z) si aa) se aplica urmatoarele sanctiuni:”.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 205/2015 #40537

155. In anexa nr. 2, la articolul 124, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: „(21) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei de la art. 119 lit. x), la prima constatare se diminueaza cu 10% suma cuvenita pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii; la a doua constatare se diminueaza cu 20% suma cuvenita pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii. (22) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (21), nerespectarea obligatiei de la art. 119 lit. x) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”

156. In anexa nr. 2, la articolul 124, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Retinerea sumelor potrivit alin. (1), (2) si (21) se face din prima plata ce urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate
(4) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. (1), (2) si (21) se face prin plata directa sau executare silita, pentru furnizorii care nu mai sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate
(5) Sumele incasate la nivelul caselor de asigurari de sanatate in conditiile alin. (1), (2) si (21) se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare cu aceeasi destinatie.”

157. In anexa nr. 2, la articolul 125, literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor insotite de copiile planurilor de ingrijiri paliative la domiciliu, dupa caz si de documentele justificative privind activitatile realizate conform contractului, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor realizate, pentru o perioada de doua luni consecutive in cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni intr-un an;......................................
g) odata cu prima constatare dupa aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 124 alin. (1), (2) si (21), pentru fiecare situatie;”.


158. In anexa nr. 2, la articolul 129, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


159. In anexa nr. 2, la articolul 130, literele k), y), ab), ad) si ae) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „k) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si sa il elibereze, ca o consecinta a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurari de sanatate; sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala, care este formular cu regim special unic pe tara, pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; sa asigure utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope de la data la care acesta se implementeaza; sa furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asiguratii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;..................................................................................................
y) sa nu incaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevazute in pachetele de servicii si pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevazuta o reglementare in acest sens;.................................................................................................. ab) sa solicite incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea acordarii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;.................................................................................................. ad) sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale electronice prescrise off-line si prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii; ae) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”


160. In anexa nr. 2, la articolul 130, dupa litera ae) se introduce o noua litera, litera af)}}, cu urmatorul cuprins: "af) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Serviciile medicale inregistrate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72de ore de la momentul acordarii serviciului medical, pentru serviciile acordate in luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea acordarii serviciilor medicale.”

161. In anexa nr. 2, la articolul 132, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevazute in contract, pe baza facturii insotite de documente justificative prezentate atat pe suport hartie, cat si in format electronic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate si validate de casele de asigurari de sanatate conform reglementarilor legale in vigoare, in limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnatura electronica extinsa, raportarea in vederea decontarii se poate face numai in format electronic;”.

162. In anexa nr. 2, la articolul 135 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 135. - (1) Nerespectarea oricareia dintre obligatiile contractuale de catre furnizorii de servicii medicale prevazute la art. 130 lit. a)-u), w)-ac) si ae) atrage diminuarea valorii de contract, dupa cum urmeaza:”.

163. In anexa nr. 2, la articolul 135, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care in derularea contractului se constata nerespectarea obligatiei de la art. 130 lit. ad), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie;
b) la a doua constatare si la urmatoarele constatari dupa aceasta se diminueaza cu 20% valoarea lunara de contract, pentru luna in care s-a produs aceasta situatie
(3) Pentru punerea in aplicare a sanctiunii prevazute la alin. (2), nerespectarea obligatiei de la art. 130 lit. ad) se constata de casele de asigurari de sanatate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line si pentru prescriptiile medicale cu regim special unic pe tara pentru prescrierea substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope.”


164. In anexa nr. 2, la articolul 138, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Contractele se incheie de reprezentantul legal al societatii farmaceutice cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla sediul social al societatii respective si/sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. In situatia in care in cadrul aceleiasi societati farmaceutice functioneaza mai multe farmacii, situate in judete diferite, reprezentantul legal al societatii incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla amplasate farmaciile respective si/sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. In situatia in care o societate farmaceutica are deschise oficine locale de distributie, infiintate conform prevederilor legale in vigoare, in alte judete, aceasta va incheia contract cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla oficina locala de distributie, in conditiile stabilite prin norme. Un farmacist isi poate desfasura activitatea la cel mult 2 furnizori aflati in relatie contractuala cu casa/casele de asigurari de sanatate. Un farmacist isi poate desfasura activitatea la cel mult 3 furnizori aflati in relatie contractuala cu casa/casele de asigurari de sanatate in situatia in care, la unul dintre furnizori, asigura numai programul de continuitate in zilele de sambata, duminica si de sarbatori legale, precum si pe timpul noptii.”

165. In anexa nr. 2, la articolul 138, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) In cazul unei farmacii aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care, pe durata contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, isi schimba detinatorul autorizatiei de functionare, iar noul detinator al autorizatiei de functionare se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, aceasta farmacie va fi introdusa de drept in contractul pe care noul detinator al autorizatiei de functionare il are cu casa de asigurari de sanatate, incepand cu data notificarii casei de asigurari de sanatate a transferului acesteia si depunerii documentelor de transfer al farmaciei, cu conditia ca aceasta sa isi desfasoare activitatea la acelasi sediu si in aceleasi conditii avute in vedere la contractare. Noul detinator al autorizatiei de functionare are obligatia de a depune, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii autorizatiei de functionare de catre Ministerul Sanatatii, toate documentele necesare continuarii relatiei contractuale, actualizate in mod corespunzator. Nerespectarea acestei obligatii conduce la excluderea farmaciei din contractul noului detinator al autorizatiei de functionare cu casa de asigurari de sanatate.”

166. In anexa nr. 2, la articolul 140 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 140. - (1) Casele de asigurari de sanatate incheie contracte cu reprezentantii legali ai societatilor farmaceutice pentru farmaciile autorizate si evaluate pe care acestia le reprezinta, precum si cu cei ai farmaciilor care functioneaza in structura unor unitati sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, pe baza urmatoarelor documente:”.

167. In anexa nr. 2, la articolul 140, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


168. In anexa nr. 2, la articolul 141, literele c), d), e), g), w) si ac) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „c) sa detina documente justificative privind intrarile si iesirile pentru medicamentele si materialele sanitare eliberate in baza prescriptiilor medicale raportate spre decontare; sa puna la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentele justificative cu privire la tipul si cantitatea medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate si evidentiate in gestiunea cantitativ-valorica a farmaciei si care au fost eliberate in perioada pentru care se efectueaza controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate/Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentele justificative anterior mentionate se sanctioneaza conform legii si conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de medicamente. In situatia in care casa de asigurari de sanatate sesizeaza neconcordante intre medicamentele/materialele sanitare eliberate in perioada verificata si cantitatea de medicamente/materiale sanitare achizitionate, aceasta procedeaza la suspendarea contractului de furnizare de medicamente si sesizeaza mai departe institutiile abilitate de lege sa efectueze controlul unitatii respective;
d) sa verifice prescriptiile medicale off-line si cele pentru substantele si preparatele psihotrope si stupefiante in ceea ce priveste datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, in vederea eliberarii acestora si a decontarii contravalorii medicamentelor; medicamentele cuprinse in prescriptiile medicale electronice off-line/prescriptiile cu regim special pentru substantele si preparatele psihotrope si stupefiante, care nu contin toate datele obligatorii a fi completate de medic, prevazute in formularul de prescriptie medicala, nu se elibereaza de catre farmacii si nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate;
e) sa verifice daca au fost respectate conditiile prevazute in norme cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale off-line si cele pentru substantele si preparatele psihotrope si stupefiante, referitoare la numarul de medicamente si durata terapiei in functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;..................................................................................................
g) sa intocmeasca si sa prezinte/transmita caselor de asigurari de sanatate documentele necesare, in vederea decontarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, conform si in conditiile stabilite prin norme. Sumele prevazute in factura si medicamentele si materialele sanitare din documentele justificative insotitoare, prezentate caselor de asigurari de sanatate de furnizorii de medicamente in vederea decontarii acestora, trebuie sa corespunda cu datele raportate in Sistemul unic integrat si cu datele raportate conform prevederilor lit. v);..................................................................................................
w) sa nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda, precum si daca nu au fost respectate conditiile prevazute in norme privind eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numarul de medicamente si la durata terapiei;.................................................................................................. ac) sa nu elibereze medicamente cu sau fara contributie personala in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, prin farmaciile/oficinele locale de distributie excluse din contractele incheiate intre societatile farmaceutice si casa de asigurari de sanatate, dupa data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distributie decat cele prevazute in contract;”.


169. In anexa nr. 2, la articolul 141, dupa litera ac) se introduc trei noi litere, literele ad), ae) si af), cu urmatorul cuprins: „ad) sa solicite, incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea eliberarii medicamentelor, daca acestea se ridica din farmacie de catre beneficiarul prescriptiei; in situatia in care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de catre un imputernicit, se solicita cardul national de asigurari sociale de sanatate al imputernicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul, daca imputernicitul nu poate prezenta cardul national de asigurari sociale de sanatate; medicamentele din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; ae) sa verifice calitatea de asigurat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; af) sa foloseasca sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; asumarea medicamentelor eliberate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata.”
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 205/2015 #40538

170. In anexa nr. 2, la articolul 143, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) sa nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora;”.

171. In anexa nr. 2, la articolul 144, alineatele (7), (8), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(7) Pentru DCI-urile incluse neconditionat in lista prevazuta la art. 139, in lista prevazuta la alin. (5) se includ denumirile comerciale corespunzatoare DCI-urilor mentionate in decizia emisa de Agentia Nationala a Medicamentelor si a Dispozitivelor Medicale, precum si denumirile comerciale aferente aceleiasi substante active, concentratii si cai de administrare, al caror pret de vanzare cu amanuntul pe unitatea terapeutica este mai mic sau egal cu pretul de vanzare cu amanuntul pe unitatea terapeutica aferent denumirilor comerciale corespunzatoare DCI-urilor mentionate in decizia Agentiei Nationale a Medicamentelor si a Dispozitivelor Medicale
(8) Pentru DCI-urile incluse conditionat in lista prevazuta la art. 139, in lista prevazuta la alin. (5) se includ denumirile comerciale prevazute in contractele cost-volum/cost-volum rezultat, incheiate intre detinatorii de autorizatii de punere pe piata/reprezentantii legali ai acestora si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si, dupa caz, ai Ministerului Sanatatii
(9) Decontarea pentru activitatea curenta a anilor 2014 si 2015 se efectueaza in ordine cronologica, pana la 60 de zile calendaristice de la data verificarii prescriptiilor medicale eliberate asiguratilor si acordarii vizei «bun de plata» facturilor care le insotesc de catre casa de asigurari de sanatate, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie
(10) Durata maxima de verificare a prescriptiilor medicale prevazute la alin. (9) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii acestora, dupa caz, de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate. Prescriptiile medicale on-line se pastreaza de catre farmacii si se vor prezenta casei de asigurari de sanatate doar la solicitarea acesteia. In situatia in care, ca urmare a verificarii de catre casa de asigurari de sanatate, se constata unele erori materiale in borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii de catre casa de asigurari de sanatate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de catre casa de asigurari de sanatate in format electronic.”


172. In anexa nr. 2, la articolul 145, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor pentru care au fost incheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat, precum si a medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiaza de prescriptii in conditiile prevazute la art. 144 alin. (3), in conditiile prevazute in norme, pentru care medicul utilizeaza formulare de prescriptie distincte, iar farmacia completeaza borderouri distincte..................................................................................................
(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile in afectiuni acute, de pana la 8-10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie/medicii de specialitate din specialitatile clinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale. Asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva pentru perioada acoperita de prescriptia medicala.


173. In anexa nr. 2, la articolul 146, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Pentru elevii si studentii care urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de resedinta, in caz de urgenta medicala, medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligatia sa transmita prin scrisoare medicala medicului de familie la care este inscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris; scrisoarea medicala va fi un document tipizat care se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medic, iar un exemplar este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii din caminele de batrani pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, daca nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie. Medicii din institutiile de asistenta sociala pentru persoane adulte cu handicap aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, in situatia in care persoanele institutionalizate nu sunt inscrise in lista unui medic de familie. Medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familiala, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, corespunzator DCI-urilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare; perioadele pentru care pot prescrie medicamente sunt cele prevazute la art. 145 alin. (7). Casele de asigurari de sanatate incheie conventii cu medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti, medicii din caminele de batrani, medicii din institutiile aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, cu unitatile sanitare pentru medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familiala, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, si cu medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor ce sunt finantate din bugetul de stat, in vederea recunoasterii prescriptiilor medicale pentru medicamentele cu si fara contributie personala eliberate de catre acestia. Modelul conventiei este cel prevazut in norme. Prin medici/medici dentisti din cabinetele scolare si studentesti se intelege medicii din cabinetele medicale si stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior, finantate de la bugetul de stat.”

174. In anexa nr. 2, la articolul 147 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 147. - (1) In cazul in care se constata nerespectarea de catre o farmacie/oficina locala de distributie, in mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurari de sanatate si prevazut in contract, se aplica urmatoarele sanctiuni:”.

175. In anexa nr. 2, la articolul 147 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) In cazul in care se constata nerespectarea de catre o farmacie/oficina locala de distributie a obligatiilor prevazute la art. 141 lit. a)-f), h), j)-x), z)-ab) si ae) se aplica urmatoarele sanctiuni:”.

176. In anexa nr. 2, la articolul 148 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) odata cu prima constatare, dupa aplicarea masurilor prevazute la art. 147 alin. (1); pentru societatile farmaceutice in cadrul carora functioneaza mai multe farmacii/oficine locale de distributie, odata cu prima constatare, dupa aplicarea la nivelul societatii a masurilor prevazute la art. 147 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de catre fiecare farmacie/oficina locala de distributie din structura societatii farmaceutice; daca la nivelul societatii se aplica masurile prevazute la art. 147 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de catre aceeasi farmacie/aceeasi oficina locala de distributie din structura sa, la prima constatare rezilierea contractului opereaza numai pentru farmacia/oficina locala de distributie la care se inregistreaza aceste situatii si se modifica corespunzator contractul;”

177. In anexa nr. 2, la articolul 148, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Pentru societatile farmaceutice in cadrul carora functioneaza mai multe farmacii/oficine locale de distributie, conditiile de reziliere a contractelor prevazute la art. 148 alin. (1) lit. f), g), h) si j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 141 lit.f), g), r), t), v) si ac) - se aplica la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevazute la alin. (1) se aplica corespunzator pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distributie la care se inregistreaza aceste situatii, prin excluderea lor din contract si modificarea contractului in mod corespunzator.”

178. In anexa nr. 2, la articolul 149, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Prevederile referitoare la conditiile de suspendare se aplica societatii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distributie, dupa caz.”

179. In anexa nr. 2, la articolul 150, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Prevederile referitoare la conditiile de incetare se aplica societatii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distributie, dupa caz.”

180. In anexa nr. 2, la articolul 152, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Documentele necesare incheierii contractelor, depuse in copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» si prin semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina; aceste documente se transmit si in format electronic asumate prin semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului raspunde de realitatea si exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.
(3) Documentele solicitate in procesul de contractare sau in procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurari de sanatate nu vor mai fi depuse/transmise la incheierea contractelor, cu exceptia documentelor modificate sau cu perioada de valabilitate expirata.”


181. In anexa nr. 2, la articolul 153, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „h) sa intocmeasca si sa depuna la casa de asigurari de sanatate, pana la data prevazuta in contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile insotite de documentele necesare in vederea decontarii dispozitivelor medicale in ambulatoriu, conform si in conditiile stabilite prin norme. Cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate; imputernicitul legal al asiguratului nu poate fi reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoana care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala de exercitare a profesiei la furnizorul de dispozitive medicale ori la furnizorul de servicii medicale la care isi desfasoara activitatea medicul prescriptor;”.

182. In anexa nr. 2, la articolul 153, dupa litera q) se introduc trei noi litere, literele r), s) si s), cu urmatorul cuprins: „r) sa solicite, incepand cu data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, acest document/adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul si sa le utilizeze in vederea eliberarii dispozitivelor medicale, cu exceptia situatiilor prevazute in norme; dispozitivele medicale din pachetul de baza acordate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate;
s) sa anunte in termen de 5 zile lucratoare casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract recuperarea de la asigurat a dispozitivului medical dupa perioada de inchiriere la termen/inainte de termen; s) sa foloseasca on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate din platforma informatica a asigurarilor de sanatate; in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic, se utilizeaza sistemul off-line; asumarea dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001, republicata. Dispozitivele medicale eliberate off-line se transmit in platforma informatica a asigurarilor de sanatate in maximum 72de ore de la momentul eliberarii, pentru dispozitivele eliberate in luna pentru care se face raportarea. Dispozitivele medicale din pachetul de baza eliberate in alte conditii decat cele mentionate anterior nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate; prevederile sunt valabile si in situatiile in care se utilizeaza adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul in vederea eliberarii dispozitivelor medicale.”


183. In anexa nr. 2, la articolul 160 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 160. - (1) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 153 lit. a)-e), g)-m), o)-q) si s) se aplica urmatoarele masuri:”.

184. In anexa nr. 2, dupa articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 1721, cu urmatorul cuprins: „Art. 1721. - (1) Prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se face in conditiile prevazute in norme.
(2) Este interzisa retinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate activate.
(3) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (2), se anunta organele abilitate potrivit legii.”


185. In anexa nr. 2, articolul 179 se abroga.

Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 aprilie 2015.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor publice, interimar,
Enache Jiru, secretar de stat
p. Ministrul sanatatii,
Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat
Ministrul pentru societatea informationala,
Sorin Mihai Grindeanu

Bucuresti, 25 martie 2015.
Nr. 205.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .