Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati #46752

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE pentru modificarea completarea Legii nr. 8/2016 privind înfiintarea mecanismelor preväzute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitäti

Parlamentul României adoptä prezenta lege.

Art. 1 - Legea nr. 8/2016, privind înfiintarea mecanismelor preväzute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitäti, modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 40 din 28 iunie 2016, publicata în Monitorul Oficial nr. 490 din 30 iunie 2016, se modificä se completeazä dupä cum urmeazä:

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(l) In intelesul prezentei legi, Consiliul de monitorizare, promoveaza, protejeaza si monitorizeaza implementarea drepturilor pentru toate persoanele cu dizabilitati in conformitate cu principiile si prevederile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Constitutiei Romaniei, tratatelor si legilor internationale ratificate de statul roman.

(2) Prin institutii supuse in mod special monitorizarii Consiliului de Monitorizare se intelege toate facilitatile de tip rezidential publice sau private, destinate sä serveascä persoanelor cu dizabilitäti, precum spitale/sectii de psihiatrie.

(3) Prin institutii supuse monitorizarii Consiliului de Monitorizare se intelege orice institutie care are rolul de a implementa unul sau mai multe articole din Conventie.

(4) În întelesul prezentei legi, prin drepturi ale persoanelor cu dizabilitäti se drepturile patrimoniale nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Conventie prin legi speciale.

(5) Consiliul de monitorizare poate organiza si finanta pe plan intern actiuni de comunicare publica in domeniul sau de activitate, cum ar f1:

a) campanii, conferinte evenimente de comunicare pe plan intern; conferinte, forumuri sau reuniuni internationale;

b) campanii evenimente de promovare si de protejare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, a Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, campanii si evenimente de promovare a vietii independente, traiului in comunitate si dezinstitutionalizarii pentru persoanele cu dizabilitati;

c) si alte actiuni de comunicare publica in domeniul propriu de activitate.
Actiunile activitätile preväzute la alin. (5) se finanteazä în limita fondurilor aprobate Consiliului de Monitorizare prin legile bugetare anuale.

(6) În vederea realizärii actiunilor activitätilor preväzute la a]in. (5) pot fi finantate urmätoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de protocol, potrivit legislatiei în vigoare în materie;

b) achizitii publice de produse si servicii necesare realizärii actiunilor activitätilor preväzute la alin. (5), efectuate în conditiile legii;

c) încheierea, în conditiile legii, de contracte civile cu participantii la actiunile de promovare, prin care sä fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern $/sau international, masä onorariu ori diurnä, dupä caz;

d) taxe de participare, afiliere sau alte contributii aferente acÿiunilor activitätilor preväzute la alin. (5);

e) editarea tipärirea de lucräri de specialitate

(7) In desfasurarea activitatilor ce ii revin, Consiliul de monitorizare actioneaza in mod independent si autonom, avand la baza principiile corectitudinii si moralitatii.

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
In vederea promovärii, protejarii monitorizärii implementärii Conventiei se înfiinteazä Consiliul de monitorizare, autoritate administrativä autonomä cu personalitate juridicä, sub control parlamentar, cu sediul în municipiul Bucuršti.

3. La articolul 4, lit. (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i) poate facilita accesul reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale preväzute la art. 5 alin. (l), în institutiile preväzute la art. 2 alin. (2), în scopul monitorizärii respectärii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, pentru a asigura acestora o reprezentare independentä în fata unei instante sau în fata oricärui alt organism independent. Organizatiile neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (l) au calitate procesualä activä în apärarea drepturilor intereselor legitime ale acestor persoane. Facilitarea accesului reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (l) se va face cu respectarea unei instructiuni cu caracter normativ, emisa de presedintele Consiliului.

4. La articolul 4, dupa lit. (k), se introduc litere noi, de la (l) la (s) care vor avea urmatorul cuprins:
l) monitorizeazä îndeplinirea de catre statul roman a obligatiilor ce decurg din tratatele si legile internationale referitoare la protectia drepturilor intereselor persoanelor cu dizabilitäti, in mod special a celor prevazute in Conventie;
m) monitorizeazä implementarea politicilor, strategiilor nationale programelor referitoare la protecfia drepturilor intereselor persoanelor cu dizabilitäti;
n) recomandä mäsuri care vizeazä consolidarea calitätii vie!ii persoanelor cu dizabilitati;
o) colecteazä informatii si informeazä publicul cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitäti;
p) colaboreazä in mod special cu asociatii si organizatii ale persoanelor cu dizabilitäti, cu persoane cu dizabilitati, initiazä participä la activitäti publice care vizeazä îmbunätätirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitäti;
q) promoveaza, protejeaza si monitorizeaza implementarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si examineaza in mod regulat respectarea exercitarii acestora, in mod special in cadrul institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2);
r) face recomandari cu privire la promovarea si protejarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in mod special cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitäti aflate în institutiile preväzute la art. 2 alin. (2) monitorizeazä implementarea acestora de cätre entitätile publice sau private care au atributii în acest sens;
s) consiliul de monitorizare poate implementa singur sau in parteneriat proiecte cu finantare interna sau externa, rambursabila sau nerambursabila, in domeniul sau de activitate.

5. La articolul 5, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(l) Consiliul de monitorizare este condus de un pršedinte un vicepršedinte, numiti de Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte minoritäti a Senatului, la propunerea organizatiilor neguvernamentale de drepturile omului care desfäparä programe de apärare a drepturilor persoanelor cu dizabilitäti a organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilitäti.

6. La articolul 6, alin. (1), lit. (c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) are cel putin 7 ani de experientä în domeniul promovärii protejärii drepturilor persoanelor cu dizabilitäti.
7. La articolul 6, alin. (1), se introduce lit. (d) si va avea urmatorul cuprins:
d) are nationalitate romana.

8. La articolul 6 se introduce alin. (2) si va avea urmatorul cuprins:
(2) la numirea presedintelui Consiliului de Monitorizare prioritatea va fi acordatä unei persoane cu dizabilitä!i, cu conditia ca aceasta sa fie propusa de organizatiile neguvernamentale de la art. 5 alin. (1) si sä îndeplineascä toate conditiile aferente art. 6 alin.

9. La articolul 8, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:
(l) Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este 21, personal contractual si functionari publici, dintre care 10 posturi de consilieri de monitorizare, si se incadreaza in conditiile legii. Cabinetul demnitarului are 3 posturi, inclusv director-ul de cabinet.

10. La articolul 8, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Funcfiile de consilier de monitorizare sunt functii publice.

11. La articolul 9, alin. (1 1 ) se renumeroteaza si devine alin. (2). Alin. (1 ) se desfiinteza. Alin. (2) se renumeroteaza si devine alin. (3), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Remunerarea colaboratorilor externi ai Consiliului de monitorizare, preväzuti la art. 14 alin. (l) si alin. (2) se face în limita sumelor alocate cu aceastä destinatie în bugetul anual al Consiliului de monitorizare, pentru flecare vizitä sau activitate de monitorizare tematica, pe baza protocolului-cadru convenit între pršedintele Consiliului de monitorizare liecare colaborator extern selectat conform art. 14 alin. (3) (4).

12. La articolul 9, alin. (3) se renumeroteaza si devine alin. (4), se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Prin grija Guvernului României, Consiliului de monitorizare i se va asigura un sediu, conform legislatiei in vigoare, în termen de 60 de zile de la data inträrii în vigoare a prezentei legi. In cazul in care Guvernul nu poate asigura un sediu conform legislatiei in vigoare, Consiliul de monitorizare va putea inchiria un spatiu pentru desfasurarea activitatii.

13. La articolul 10 se introduce alin. (1) si va avea urmatorul cuprins:
(1) Activitatea de monitorizare pentru toate drepturile persoanelor cu dizabilitati prevazute in Conventia ONU se realizeaza prin activitati specifice de monitorizare si prin colectarea continua de informatii si date cu privire la stadiul implementarii Conventiei.

14. Articolul 12 lit. (j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) dreptul de a mentine legätura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilitäti, de a trimite acestuia informatii de a se întâlni cu membrii säi; dreptul de a mentine legatura cu organizatii europene si internationale, precum si dreptul de a participa in calitatea sa de mecanism de monitorizare la conferinte sesiuni de lucru si seminarii internationale in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati si al mecanismelor independente de monitorizare.

15. Articolul 12 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Consiliul de monitorizare dispune de un parc auto propriu format din trei autoturisme si un autovehicul accesibilizat pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilitäti tizice. In scopul îndeplinirii atribuliilor de monitorizare a implementarii prevederilor Conventiei precum si a indeplinirii atributiilor prevazute la art. 2 alin. (2), acestea îi sunt asigurate Consiliului de monitorizare.

16. La articolul 14, dupa alin. (8), se introduc alin. (9) si alin. (IO) si vor avea urmatorul cuprins:
(9) Activitatea de monitorizare a implementarii prevederilor Conventiei, alta decat cea prevazuta la alin. (l), se desfasoara atat de catre consilierii de monitorizare ai Consiliului cat si de catre expertii independenti.
(10) Expertii independenti care vor desfasura activitati de monitorizare a implementarii prevederilor Conventiei, altele decat cele prevazute la alin (l), vor fi selectati conform anexei 1 la ordinul presedintelui Consiliului privind procedura de selectie si protocolul cadru. Constatarile rezultate in urma activitatii de monitorizare a expertilor independenti sunt cuprinse in rapoarte de monitorizare. Rapoartele includ recomandarile facute de catre expertii independenti si sunt publicate pe site-ul Consiliului.
Prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, textul primind o noua renumerotare.


Presedintele Senatului Cälin POPESCU - TÄRICEANU

Prsedintele Camerei Deputatilor Nicolae-Liviu DRAGNEA
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 6107
  • Thank you received: 730
  • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .