Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicapAsistentul personal profesionist este persoana fizica atestata in conditiile H.G. nr. 548/2017, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigura de catre asistentul personal profesionist, altul decat sotul, sotia sau rudele in linie dreapta.

Pentru fiecare adult cu handicap aflat in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda o alocatie lunara de ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana si echipament, astfel:

  • 1,2 din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana adulta cu handicap accentuat (600 lei la ora actuala);
  • 1,5 din acelasi indicator social de referinta, pentru persoana adulta cu handicap grav (750 lei la ora actuala).

In sensul legii, acordarea de ingrijire si protectie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezinta un serviciu social acordat pentru prevenirea institutionalizarii, respectiv in vederea dezinstitutionalizarii.

1. Cine poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist?

Potrivit Statutului asistentului personal profesionist pentru persoanele cu handicap aprobat prin H.G. nr. 548/2017, pot beneficia de asistent personal profesionist persoanele adulte cu handicap grav (gradul I - deficienta grava) sau accentuat (gradul II - deficienta accentuata) pe baza nevoilor individuale ale acestora, in conditiile Legii nr. 448/2006.

2. Cum pot beneficia de ingrijirea asistentului personal profesionist?

Pentru a beneficia de ingrijire si protectie la asistentul personal profesionist, adultul cu handicap grav sau accentuat ori reprezentantul legal al acestuia adreseaza o cerere in acest sens catre Serviciul public de asistenta sociala din subordinea autoritatii administratiei publice locale in a carei raza are domiciliul/resedinta persoana cu handicap, catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, sau catre un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat in conditiile legii.

In situatia in care adultul cu handicap grav sau accentuat este beneficiar al serviciilor intr-un centru rezidential pentru persoane cu handicap, acesta, personal sau prin reprezentant legal, poate depune cererea la conducerea institutiei respective.

Este important de retinut ca legea instituie posibilitatea ca Directiille generale de asistenta sociala si protectia copilului sa poata acorda asistent personal profesionist pentru o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat si din oficiu.

3. Atestarea asistentului personal profesionist

Persoana care doreste sa devina asistent personal profesionist trebuie sa adreseze o cerere de atestare catre DGASPC in a carei raza are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

In cuprinsul cererii este necesar sa se mentioneze sa se mentioneze numarul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime, disponibilitatea de a ingriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum si motivatia pentru care doreste sa devina asistent personal profesionist.

Dosarul de atestare trebuie sa cuprinda, pe langa cererea de atestare, si o serie de alte documente, precum:

a) copii de pe actele de stare civila;

b) copie de pe dovada absolvirii invatamantului general obligatoriu corespunzator prevederilor legale in vigoare la data absolvirii studiilor;

c) o scurta prezentare a sa, precum si a persoanelor cu care locuieste, mentionand numele si prenumele, data nasterii acestora si gradul de rudenie/tipul de relatie cu solicitantul, precum si acordul din partea fiecarei persoane adulte cu care locuieste pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;

d) adeverinte medicale privind starea de sanatate, eliberate de medicul de familie, atat pentru solicitant, cat si pentru persoanele cu care locuieste;

e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de inchiriere sau comodat al locuintei, pe o durata de minimum 3 ani, cu o camera separata pentru persoana/persoanele care urmeaza a fi ingrijita/ingrijite;

f) declaratie pe propria raspundere, in forma autentica, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, in cazul inchirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul sa desfasoare activitatea de asistent personal profesionist;

g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competente profesionale ca asistent personal profesionist.

Evaluarea indeplinirii conditiilor necesare pentru atestare este realizata de serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC, in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii solicitantului.

Evaluarea vizeaza elementele sociale si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:

a) interviuri luate solicitantului;

b) vizite la domiciliul solicitantului;

c) interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuieste;

d) alte investigatii suplimentare considerate necesare, dupa caz.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap analizeaza Raportul de evaluare intocmit de serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC in vederea atestarii ca asistent personal profesionist si poate audia solicitantul sau poate cere audierea altor persoane, precum si orice informatii suplimentare pe care le considera necesare.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap poate aproba cererea de atestare, emitand si atestatul, sau o poate respinge.

4. Conditiile pentru ca un asistent maternal sa devina asistent personal profesionist

Asistentul maternal care are in plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta sa devina asistent personal profesionist pentru copilul devenit tanar.

Potrivit legii, optiunea se poate exprima cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea masurii de protectie speciala, stabilita in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca in termen de cel mult 6 luni de la exprimarea optiunii sa urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, dupa caz, cu certificat de competente profesionale.

5. Procesul de potrivire a adultului cu handicap cu asistentul personal profesionist

Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus masura de protectie la asistentul personal profesionist, serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap initiaza procesul de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat si asistentul personal profesionist, cu respectarea standardelor specifice de calitate.

Adultul cu handicap va fi consultat permanent si va beneficia de sprijin si asistenta specifica pentru a participa activ la punerea in aplicare a masurii de protectie la asistentul personal profesionist.

La finalizarea procesului de potrivire dintre adultul cu handicap grav sau accentuat si asistentul personal profesionist, directorul DGASPC emite dispozitie de acordare a serviciului la asistentul personal profesionist, prin care adultului cu handicap grav sau accentuat ii este desemnat asistentul personal profesionist.

DGASPC sau furnizorul privat de servicii sociale desemneaza un responsabil de caz pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care s-a dispus masura de protectie la asistentul personal profesionist.

In exercitarea atributiei de sprijin al activitatii asistentilor personali profesionisti ce revine angajatorului, personalul din cadrul DGASPC, al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz va organiza cel putin trimestrial vizite si intalniri tematice cu asistentii personali profesionisti, precum si cu adultii cu handicap pentru care s-a dispus aceasta masura de protectie.

In cursul efectuarii vizitelor sau la intalnirile tematice, personalul din cadrul DGASPC sau al furnizorului privat de servicii sociale sau responsabilul de caz poate fi insotit de alti specialisti.

6. Raportul de munca al asistentului personal profesionist

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca pe perioada corespunzatoare valabilitatii atestatului si in conditii specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de munca al asistentului personal profesionist se incheie cu DGASPC sau cu furnizorii privati de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.

Contractul individual de munca incepe sa isi produca efectele la data emiterii dispozitiei care stabileste masura de protectie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist si se suspenda ori inceteaza in cazurile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: in cazul retragerii sau incetarii atestatului de asistent personal profesionist, precum si in cazul in care asistentul personal profesionist nu are in ingrijire o persoana adulta cu handicap.

Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat pentru care comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus masura de protectie la asistentul personal profesionist, DGASPC sau furnizorii privati de servicii sociale incheie un angajament cu asistentul personal profesionist, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care acesta isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat.

Angajamentul se incheie cu acordul scris al sotului sau, dupa caz, al sotiei asistentului personal profesionist, precum si al tuturor persoanelor adulte cu care acesta locuieste.

Angajamentul cuprinde urmatoarele elemente:

a) dispozitia emisa de directorul DGASPC care stabileste masura de protectie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;

b) informatii referitoare la adultul cu handicap: identitatea, originea etnica si religioasa, situatia sa personala, familiala, medicala si sociala, nevoile sale speciale;

c) modalitatile de realizare a activitatilor si serviciilor precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala si in planul individual de servicii;

d) modalitatile de mentinere a contactului intre adultul cu handicap si familia sa, tutorele sau curatorul acestuia;

e) modalitatile de aducere la cunostinta angajatorului a nemultumirilor adultului cu handicap aflat in ingrijire si protectie, ale membrilor acestuia de familie, tutorilor sau curatorilor;

f) modalitatile de evaluare, monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;

g) obligatia specifica de a asigura continuitatea activitatii de asistent personal profesionist si in perioada efectuarii concediului legal de odihna, cu exceptia cazului in care separarea de adultii cu handicap este autorizata de angajator;

h) alte drepturi si obligatii specifice ale partilor.

7. Drepturile asistentului personal profesionist

Potrivit dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 448/2006, pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;

c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;

d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza:

a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;

b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

c) transport urban gratuit.

8. Obiectivele si indatoririle asistentului personal profesionist

In activitatea de asigurare a ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist are ca obiective:

a) sa sprijine si sa incurajeze dezvoltarea autonomiei lor personale si a independentei si sa le respecte demnitatea;

b) sa asculte si sa incurajeze exprimarea opiniei lor;

c) sa asigure integrarea lor in familia sa, aplicandu-le un tratament egal cu al celorlalti membri ai familiei;

d) sa incurajeze participarea la activitati si programe de dezvoltare vocationala, educationale, culturale sau sportive, de pregatire pentru viata independenta si altele vizand integrarea sociala;

e) sa asigure protectia impotriva discriminarii, abuzurilor si neglijarii;

f) sa colaboreze cu alti specialisti, in interesul persoanei adulte cu handicap;

g) sa respecte programul individual de reabilitare si integrare sociala si planul individual de servicii, standardele de calitate, precum si recomandarile din rapoartele de monitorizare si control.

Asistentul personal profesionist are obligatia sa comunice angajatorului, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si alte situatii de natura sa influenteze activitatea lui profesionala.

9. Monitorizarea si controlul activitatii asistentului personal profesionist

Monitorizarea si controlul activitatii asistentului personal profesionist vizeaza respectarea drepturilor si demnitatii persoanelor cu handicap grav si accentuat in procesul de asigurare a ingrijirii si protectiei la asistentul personal profesionist. Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat este obligatoriu ascultata si consemnata.

In situatia in care angajatorul este furnizor privat de servicii sociale, acreditat in conditiile legii, acesta are obligatia sa transmita, in copie, rapoartele de monitorizare si control la serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta asistentul personal profesionist.

Opinia persoanei cu handicap grav sau accentuat este luata in considerare de catre angajator in procesul de evaluare a activitatii desfasurate de asistentul personal profesionist.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează