Care sunt tipurile de handicap?

Care sunt tipurile de handicap

Tipurile de handicap sunt:

 • fizic - cod 1
 • somatic - cod 2
 • auditiv - cod 3
 • vizual - cod 4
 • mental - cod 5
 • neuropsihic - cod 6
 • asociat - cod 7
 • HIV/SIDA - cod 8
 • boli rare - cod 9
 • surdocecitate - cod 10

Cuprins:

Cadru legislativ:

 • HOTARAREA nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate
 • Ordinul nr. 741 din 9 aprilie 2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea în grad de handicap
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Hotarare nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap

Bine de stiut:

Care sunt gradele de handicap?

Gradele de handicap sunt:

 • Grad I - grav (deficienta grava).
 • Grad II - accentuat (deficienta accentuata),
 • Grad III - mediu (deficienta medie),

Circa 3% din populatia Romaniei este alcatuita din persoane cu dizabilitati, potrivit datelor de anul trecut ale Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD). Din acest procent, jumatate sunt incadrate la categoria de handicap accentuat (gradul doi).

Cine face incadrarea in grad de handicap?

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structura din cadrul DGASPC, infiintata in baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabila pentru evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap.

 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.

 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale;
 • Ordinul nr. 1306/1883/2016 din 17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de incadrare a acestora;

Procedura pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) este format din persoane care au cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.

SECPAH are urmatoarele atributii principale:

 • efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
 • recomanda sau nu recomanda incadrarea, respectiv mentinerea incadrarii in grad si tip de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
 • avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii.

Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplica pentru:

 • persoanele care solicita incadrarea in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap pentru care se solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt urmatoarele:

 • a) cerere-tip de evaluare complexa;
 • b) copie de pe documentele de identitate;
 • c) documente medicale:
  • 1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
  • 2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH;
  • 3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
  • 4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
 • d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careiapersoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.

Documentele de mai sus se constituie intr-un dosar care va sta la baza evaluarii persoanei in vederea incadrarii in grad si tip de handicap. SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigatiilor paraclinice necesare intocmirii raportului de evaluare complexa, atat in faza de analiza a dosarului, cat si in cea de evaluare propriu-zisa.

Dosarul se depune de catre persoana solicitanta sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primariei din localitatea de domiciliu/ resedinta sau la registratura DGASPC.

In cazul persoanelor adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap, dosarul se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.

In cazul persoanelor adulte cu handicap pentru care solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucratoare inainte de data stabilita pentru reevaluare, urmand ca persoana cu handicap sa se prezinte la data si locul mentionate in convocare, cu documentele solicitate. In cazul in care persoanele supuse reevaluarii, nu se prezinta la a doua convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura-cadru.

Daca persoana cu handicap se prezinta la reevaluare in intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, prin dispozitie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendarii. Daca, in intervalul de 3 luni, persoana cu handicap nu se prezinta la reevaluare, SECPAH va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap neincadrarea in grad si tip de handicap.

Dosarul se transmite la DGASPC de catre primaria din localitatea de domiciliu/ resedinta la care a fost efectuata depunerea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare. Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH in termen de 24 de ore de la inregistrare.

SECPAH verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina documentele prevazute mai sus si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare.

Evaluarea complexa a persoanelor adulte se realizeaza in maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

In cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale. Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, se suporta din bugetul DGASPC.

Activitatea de evaluare/reevaluare presupune urmatoarele etape:

 • repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de catre seful SECPAH, in vederea efectuarii evaluarii complexe;
 • analiza dosarului, care implica verificarea documentelor care trebuie sa contina informatii relevante pentru constatarea deficientei functionale, severitatii, tipului si duratei estimate a acesteia, a dependentei, a limitarii de activitate si a restrictiilor de participare. In aceasta etapa se identifica eventuale documente suplimentare necesare in procesul de evaluare complexa;
 • programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei, locului si, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate;
 • efectuarea de catre echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaluarii propriu-zise a persoanei solicitante si, dupa caz, in prezenta reprezentantului legal al acesteia. In aceasta etapa se vor corela informatiile din dosar cu cele rezultate in urma evaluarii persoanei;
 • intocmirea raportului de evaluare complexa, cu formularea propunerilor privind incadrarea/ neincadrarea in grad de handicap. Modelul raportului este prevazut in anexa nr. 7 la Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008, si cuprinde datele relevante rezultate in urma parcurgerii domeniilor de evaluare si concluziile cu privire la propunerea de incadrare/ neincadrare in grad si tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesionala si, dupa caz, cu privire la propunerea privind luarea unei masuri de protectie. Propunerea privind incadrarea/ neincadrarea in grad si tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

SECPAH elaboreaza propunerea privind Programul individual de reabilitare si integrare sociala, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia.

Dosarul persoanei care a solicitat incadrarea in grad si tip de handicap si raportul de evaluare complexa se inainteaza secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care le inregistreaza in registrul propriu de evidenta si care asigura transmiterea acestora comisiei de evaluare, in vederea stabilirii incadrarii/ neincadrarii in grad si tip de handicap.

In situatia in care, din analiza dosarului persoanei cu handicap si a raportului de evaluare complexa, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constata ca informatiile continute de documentele transmise sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta le va retransmite catre SECPAH pentru reanalizare si eventuala completare.

Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii principale:

 • stabileste incadrarea in grad de handicap si, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, capacitatea de munca;
 • stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
 • reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
 • revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
 • promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap. Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.

Comisia Superioara de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara, functioneaza, in conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, in structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cadrul Directiei protectia persoanelor cu handicap, denumita in continuare DPPH.

 • stabileste reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, directorul DGASPC suspenda dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare;
 • desemneaza specialisti din domeniul medicina, psihologie si asistenta sociala in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii;
 • emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap;
 • emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in situatia in care diagnosticul si reevaluarea nu sustin incadrarea in unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament;
 • dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.

Punerea in executare a deciziilor se face de catre DGASPC care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.

Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. In situatia in care, in urma atacarii in instanta a deciziei Comisiei superioare, s-a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, Comisia superioara emite decizie de incadrare in grad si tip de handicap, al carei model este prevazut in anexa nr. 6.

Modelele deciziilor emise sunt prevazute in anexele nr. 1-6.

Procedura de solutionare a contestatiilor

Contestatiile impotriva certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura DPPH. In situatia in care contestatia se depune la registratura DPPH, aceasta se transmite Comisiei superioare si se inregistreaza in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.

Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, in copie, urmatoarele documente: certificatul de incadrare in grad si tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluarii sociale, medicale si psihologice, raportul de evaluare complexa si orice alte documente care pot contribui la stabilirea corecta a incadrarii in grad si tip de handicap. Secretariatul Comisiei superioare verifica respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.

Comisia superioara solutioneaza contestatiile in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare. In situatia in care contestatia a fost depusa in afara termenului legal de depunere prevazut de 30 zile, se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusa, comunicandu-se in scris atat contestatarului, cat si comisiei de evaluare solutia adoptata si motivarea acesteia, in termen de 15 zile de la data inregistrarii.

Comisia superioara va analiza documentele care au stat la baza incadrarii in grad si tip de handicap, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata prin decizie de:

 • a) admitere a contestatiei;
 • b) respingere a contestatiei.

Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare de specialitate si va fi transmisa comisiei de evaluare prin posta. Comisia de evaluare are obligatia de a aduce decizia la cunostinta contestatarului in termen de 5 zile de la primirea documentelor.

In cazul admiterii, Comisia superioara emite decizia de admitere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, stabilind incadrarea in grad si tip de handicap. Decizia de admitere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap de comisia de evaluare si care este contestat la Comisia superioara.

In cazul respingerii, Comisia superioara emite decizia de respingere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1. Decizia de respingere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.

Procedura de reevaluare

 • Reevaluarea este procedura dispusa de catre Comisia superioara ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap asupra caruia exista suspiciuni in ceea ce priveste nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Decizia de reevaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioara in baza caruia se incepe procedura de reevaluare;
 • Raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexa in urma procesului de reevaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7;
 • Decizie privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioara in urma reevaluarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 / anexa nr. 3.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost instiintate de serviciul de evaluare complexa in acest sens si care vor prezenta:

 • a) actul de identitate;
 • b) comunicarea serviciului de evaluare complexa cu privire la reevaluare;
 • c) documente relevante in vederea stabilirii gradului si tipului de handicap, altele decat cele existente la dosar.

Reevaluarea persoanei se va realiza de catre serviciul de evaluare complexa din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.

Specialistii din serviciul de evaluare complexa analizeaza documentele din dosar, examineaza persoana, iar concluziile, impreuna cu motivarea acestora, le vor cuprinde in raportul de reevaluare. Raportul de reevaluare cuprinde recomandari cu privire la incadrarea sau neincadrarea in grad de handicap.

Procesul de reevaluare se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va intocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap si a procesului de reevaluare.

In urma reevaluarii, raportul de reevaluare, referatul si dosarul completat vor fi inaintate Comisiei superioare in termen de 5 zile de la data efectuarii reevaluarii. Comisia superioara va emite decizia de incadrare sau decizia de neincadrare in grad si tip de handicap, corespunzatoare fiecarui caz, in termen de 10 zile de la inregistrarea in registrul de corespondenta al acesteia.

In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut de 60 de zile lucratoare, in baza raportului de reevaluare insotit de referat, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.

Deciziile emise de Comisia superioara vor fi transmise directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, spre a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexa, care, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea si completarea programului individual de reabilitare si integrare sociala.

Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza incadrarii/neincadrarii in grad si tip de handicap si a procesului-verbal de control.

Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comisiei superioare.

Comisia superioara coordoneaza metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:

 • respectarea procedurii de evaluare;
 • respectarea prevederilor privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare;
 • respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, caz in care Comisia superioara va urmari corectitudinea evaluarii medico-psihosociale, stabilirii deficientei functionale, incadrarii in grad si tip de handicap, datei dobandirii handicapului, precum si a modului in care s-a stabilit valabilitatea certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap;
 • respectarea de catre entitatile cu atributii in evaluare si incadrare a instructiunilor emise de catre aceasta;
 • punerea in aplicare a deciziilor emise de Comisia superioara.

Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii

 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
 • Ordinul nr. 1306/1883/2016 din 17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de incadrare a acestora

Certificatele de incadrare in grad de handicap pentru copii au de acum termene de valabilitate diferite, in functie de situatia concreta, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Actul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 30 iunie 2017 si se aplica deja. Concret, certificatele sunt de acum valabile intre sase luni si doi ani, in functie de cum stabileste comisia pentru protectia copilului.

"Termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap pentru copii se stabileste tinand cont de situatia concreta a copilului din punct de vedere al deficientelor/ afectarilor, limitarilor de activitate si restrictiilor de participare si este de minimum 6 luni si maximum 2 ani, termenul de valabilitate putand fi mai mic de 6 luni si mai mare de doi ani, dar nu mai mare de 2 ani si 6 luni", scrie in actul recent publicat. Pana la intrarea in vigoare a acestor modificari, comisia stabilea valabilitatea certificatului de incadrare la cel mult doi ani de zile, indiferent de situatie, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In plus, copiii cu handicap grav care au nevoie de ingrijiri paliative nu mai trebuie sa mearga anual la comisia de evaluare, pentru ca certificatele obtinute de acum incolo sunt valabile pana la 18 ani, conform actului: "(...) pentru copiii cu handicap a caror afectiune necesita ingrijire medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protectia copilului stabileste un termen de valabilitate a certificatului pana la varsta de 18 ani".

In vigoare de la 1 martie 2017
Evaluarea copiilor cu dizabilitati se realizeaza direct, odata cu solicitarea parintilor copilului sau a reprezentantului sau legal exprimata in scris catre Comisia pentru Protectia Copilului. Solicitarea parintilor copilului sau a reprezentantilor sai legali se refera la evaluarea complexa a copilului in scopul obtinerii unui certificat de incadrare a acestuia intr-o categorie de persoane cu handicap. Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului analizeaza toate aspectele legate de caz si formuleaza propunerile privind incadrarea copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap.

Incadrarea in grad de handicap a copiilor cu dizabilitati se face in raport cu intensitatea deficientei/afectarii functionale individuale - datorate unor probleme de structura si/sau functie a organismului - corelata cu limitarile de activitate si restrictiile de participare - datorate atat deficientei/afectarii functionale, cat si barierelor din mediu.

Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap in cazul diverselor entitati nozologice se va tine seama ca nu boala in sine determina severitatea handicapului, ci gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali, etc. Deci, pentru aceeasi boala - ca premisa a identificarii si incadrarii - incadrarea in grade de handicap poate merge de la gradul usor la gradul grav.

Masurile de protectie speciala si serviciile de interventie si sprijin sunt, in cadrul legal existent, foarte variate; pentru viitor, in functie de nevoile individuale si disponibilitatile comunitatii, ele vor fi dezvoltate in mod corespunzator.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, in raport cu varsta, capacitatea de autoservire inca neformata sau pierduta, respectiv au un grad de dependenta ridicat fizic si psihic. In aceasta situatie autonomia persoanei este foarte scazuta din cauza limitarii severe in activitate, ceea ce conduce la restrictii multiple in participarea sociala a copilului. Drept urmare, copilul necesita ingrijire speciala si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfasura activitatea potrivit rolului social corespunzator dezvoltarii si varstei se datoreaza unor limitari functionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afectiuni severe, in stadii inaintate, cu complicatii ale unor aparate si sisteme. In aceasta situatie participarea sociala a copilului este substantial restrictionata.

Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestatie fizica (motorie, metabolica) sau intelectuala redusa, corespunzând unei deficiente functionale scazute, ceea ce duce la limitari in activitate, in raport cu asteptarile corespunzatoare varstei. In aceasta situatie ele se reflecta in restrictii relativ semnificative ale participarii sociale a copilului.

Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil

Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se pot emite CERTIFICATE de persoana cu handicap cu CARACTER PERMANENT in contextul criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354 din 14.05.2014. In vigoare de la 14.05.2014.

A - LA PRIMA EXAMINARE:

 • 1. Nevazatori (vederea sub 1/25 la ambii ochi cu pmm, pl, fpl - cecitate practica sau absoluta);
 • 2. Amputatii:
  • membrul superior: mana, antebrat, brat - bilateral;
  • membru inferior: gamba, coapsa - bilateral;
 • 3. Lipsa membrului superior prin dezarticulatie scapulo-humerala;
 • 4. Lipsa membrului inferior prin dezarticulatie coxo-femurala;
 • 5. Lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu o amputatie sau dezarticulatie de membru toracic;
 • 6. Cretinismul;
 • 7. Oligofria, forme cu imbecilitate sau idiotenie: IQ sub 33;
 • 8. Tulburarea autista (sindrom Langdon Down);
 • 9. Boala Alzheimer, dementa senila, dementa Pick - forme avansate;
 • 10. Boala Parkinson - forme accentuate sau grave;
 • 11. Sechele AVC (atac vascular cerebral) cu deficit motor (cum sunt paraparezele/ paraplegiile, tetraparezele/ tetraplegiile, monoparezele/ monoplegiile si hemiparezele/ hemiplegiile) - conform anchetei sociale anexate la dosar;
 • 12. Sindromul imunodeficitar cronic, stadiul clinico imunologic A3, B3, C1, C2, C3;
 • 13. Surdomutitatea congenitala sau surditate bilaterala dobandita inaintea achizitionarii limbajului cu demutizare slaba/nula, cu pierdere peste 90% db (cofoza);
 • 14. Surdocecitatea;
 • 15. Pensionarii de limita de varsta ca persoana cu handicap in conditiile Legii 57/1992, art.11, OUG 102/1999, art. 44 sau Legii 19/2000 art. 47 alin. 1, lit. a), b), c).

B - LA A DOUA EXAMINARE:

 • 1. Scleroza laterala amiotrofica forma avansata;
 • 2. Coree cronica;
 • 3. Sindrom extrapiramidal de cauza diversa - sever;
 • 4. Boala Westphall Strumpell;
 • 5. Distrofia musculara progresiva, forma avansata;
 • 6. Amiotrofia degenerativa de tip Aran-Duchenne si Charcot Marie - forme avansate;
 • 7. Parapareza, paraplegia, tetrapareza, tetraplegia, tripareza;
 • 8. Epilepsia cu crize frecvente cu tulburari psihice interaccesuale;
 • 9. Schizofrenia - in formele cu evolutie provredienta severa a personalitatii si comportamentului cu potential antisocial, in formele care au instituita interdictia;
 • 10. Tulburarea de personalitate antisociala si alte afectiuni psihice care determina punerea sub interdictie;
 • 11. Mania cronicizata, tulburarile afective bipolare, ciclotimia rapida, depresia severa cronicizata;
 • 12. Monoculari, incadrati in handicap usor sau mediu;
 • 13. Tulburarile de auz congenitale sau dobandite precoce (copilarie - adolescenta), care se protezeaza greu, cu pierdere de auz de peste 70 db asociate cu tulburari psihice si de limbaj;
 • 14. Laringectomia totala cu tarhep stoma permanenta determinata de procesele maligne sau zdrobirea laringelui;
 • 15. Cancerul de colon cu anus iliac (sigma-anus definitiv);
 • 16. Cancerul de vezica urinara sau alte tipuri de cancere cu implantare de ureter (indiferent unde este implantul);
 • 17. Gastrectomia larga pentru ADK cu gastostoma;
 • 18. Spondilita anchilozanta stadiul IV;
 • 19. Poliartrita evolutiva stadiul IV;
 • 20. Luxatia de sold congenitala bilaterala cu coxactroza sau anchiloza secundara;
 • 21. Leuconevraxita - forme cu evolutie progresiva sau cu pusee acute frecvente;
 • 22. Cifoscolioze sau scolioze deformante cu insuficienta respiratorie accentuata sau grava sau cu tulburari neurologice;
 • 23. Talasemia majora (forma majora);
 • 24. Anemiile aplastice, in formele severe cu complicatii accentuate sau grave;
 • 25. Purpura trombocitopenica idiopatica cu sangerari in SNC cu deficit motor de tip paretic sau plegic;
 • 26. Trombofilia ereditara (primara), in formele cu accidente trombotice - sechele durabile;
 • 27. Boala Waldenstrom - formele avansate cu complicatii;
 • 28. Mielomul multiplu in formele cu sindrom de compresiune medulara;
 • 29. Hemofilia cu anchiloze in pozitii vicioase, amiotrofii si deformari articulare, cu implicatii in statica si mers;
 • 30. Amputatie membru toracic: brat, antebrat sau mana - unilateral;
 • 31. Amputatie unilaterala de gamba, coapsa, picior;
 • 32. Degenerescenta hepato-lenticulara (boala Wilson), forme avansate;
 • 33. Boala Little - forma avansata si severa;
 • 34. Ataxia coreo-atetozica, forme accentuate si grave;
 • 35. Distrofia miotonica Steinert, forme accentuate si grave;
 • 36. Miotonia congenitala Thompson cu hipotrofie musculara difuza;
 • 37. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Friedrich, forma accentuata si grava;
 • 38. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Pierre - Marie cu tulburari piramido-cerebeloase accentuate sau grave;
 • 39. Sechele dupa poliomielita insotita de deficienta accentuata sau grava;
 • 40. Cardiomiopatiile primare, primitive sau ideopatics, cu ICC NYHA ¾ si 4;
 • 41. Angiocardiopatiile congenitale, cianogene sau necianogene, operate sau neoperate, cu insuficienta cardiaca clinic manifesta;
 • 42. Tulburarile de ritm si de conducere persistente si severe contractate precoce (purtatori de peace-maker);
 • 43. Tumorile hipofizare cu sindrom oftalmologic accentuat sau grav (cecitate practica sau absoluta);
 • 44. Nanism hipofizar;
 • 45. Condrodisplazia;
 • 46. Mixedemul primar cu visceralizare;
 • 47. Insuficienta renala cronica in stadiul de uremie depasita in program de hemodializa sau de dializa peritoniala ambulatorie continua permanenta.
 • 48. Afectiuni osteoarticulare invalidante (ex. coxartrozele);
 • 49. Hemofilie;
 • 50. Afectiuni neurologice mai rare, care produc tulburari clinice semnificative (exemplu sindromul Prader-Willi (SPW) - disfunctie neuro-comportamentala, distoniile musculare (primare si secundare) - boli neurologice manifestate prin contractii tonice involuntare sustinute, repetitive sau permanente.

Baza legislativa

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati - Republicare(actualizata);
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Hotarare nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008
 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale;
 • Ordinul nr. 1306/1883/2016 din 17.11.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de incadrare a acestora;
 • Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015;
 • OUG. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 2260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • ORDIN nr.409 din 9 martie 2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010
 • Ordin nr. 162/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010 - a fost publicat in Monitorul Oficial 99/2011,
 • Ordinul 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 • Ordonanta de urgenta nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa,
 • Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap,
 • HOTARARE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 • Instructiune metodologica cu privire la lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007,
 • Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav,
 • Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,

COMMENTS 

Postat la
%b %01, %2018
Postat de
TARZIU VASILE
incontinenta urinara severa
Buna ziua,
Sufar de incontinenta urinara severa,fiind barbat am fost indrumat la urolog,pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostata; prostata sa dezumflat devenind normala,inconti nenta urinara a ramas.Daca merg la neurologie primesc diagnostic de boala neurodegenerati va,pentru incadrare handicap?
Sunt pensionar pentru limita de varsta,am implinit 65 de ani si am o pensie mica.
Multumesc pentru amabilitate,
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
ELENAA
CONTESTATIA
DE CE,CHIAR DACA FACI CONTESTATIE SI LA DIRECTIA GENERALA PTR HANDICAP ,SI LA TRIBUNAL NU SPECIFICA ,CLAR PE INTELESUL OMULUI DE RAND ,DE CE NU NE INCADRAM CA PERS, CU HANDICAP,,FACEM DEGEABA CONTESTATIE ,SE IA IN CALCUL DECIZIA COMISIEI LOCALE ,CHIAR DACA AI DOVEZI NU LE CITESTE NIMENI =VOR SA FIE CAT MAI PUTINE PERSOANE INCADRATE IN GRAD DE HANDICAPP,SA RAMANA DOAR CEI GRAVI SI CU INSOTITOR...
Postat la
%b %22, %2019
Postat de
ANTON
DISABILITATE IN ALTA TARA
BUNA ZIUA AS VREA SI EU O LAMURIRE ,AM AVUT UN ACCIDENT DE MUNCA IN ITALIA SI DUPA AM RAMAS CU 30 GRADE DE IN VALIDITATE CUM O SA FIU INCADRAT DAK VIN ACASA ???
VREAU SA MA INTORC IN TARA DA NU STIU CUM O SA FIU INCADRAT SI DAK O SA FIU INCADRAT LA MUNCA PROTEJAT CA IN ITALIA ,
MULTUMESC ANTICIPAT
Postat la
%b %10, %2020
Postat de
Elena V
handicap somatic
Buna ziua! am handicap somatic si as dori sa ma angajez,se poate?
Postat la
%b %18, %2022
Postat de
Mona si Dan
HANDICAP SOMATIC
Doamna / Domnisoara Elena V.
Angajarea dumneavoastra este posibila. Singura conditie care trebuie indeplinita este aceia de a indeplinii cerintele acelui loc de munca. Asta doreste angajatorul.
Postat la
%b %11, %2022
Postat de
Marilena I.
Grad de handicap
Buna ziua,
Sufar de infectie HIV stadiul B3 si schizofrenie paranoida. Legal am dreptul la indemnizatie de insotitor? Multumesc pt un raspuns!
Postat la
%b %13, %2022
Postat de
Mona si Dan
GRAD DE HANDICAP
Doamna Marinela,

Precizez de la bun inceput ca eu, sau noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Forumul Prostemcell.ro este o platforma de dialog al persoanelor cu dizabilitati din Romania. Si comunicam intre noi. Nu avem serviciul in domeniu.
Schizofrenia este o dizabilitate/ha ndicap psihic se incadreaza in grad de handicap. Si infecia HIV stadiul B3 cred ca se incaareaza in grad de handicap.
Cu certificat de la medicul psihiatru spe[censored]t (schizofrenia) . Certificat de la medical spe[censored]t in infectioase (infectie HIV) va prezentati la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de resedinta al persoanei cu aceste afectiuni.
Comisia va va emite Certificat de incadrare in grad de handicap. Aceasta comisie stabileste daca persoana respective are dreptul la indemnizatie de insotitor .

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .