Asistentul personal al persoanei cu dizabilitatiCe este asistentul personal?

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Data de 1 februarie 2017 aduce o majorare a salariului minim brut la 1.450 de lei.

In conformitate cu Legea nr. 448/2006, indemnizatia insotitorului adultului cu handicap grav este echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar.

Astfel, incepand cu 1 februarie 2017, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului si prin luarea in considerare a deducerii personale de 300 de lei, salariul de baza pentru functia de asistent social debutant cu studii medii cu care se asimileaza indemnizatia insotitorului adultului cu handicap grav poate avea urmatoarele valori:

 • 1.450 lei brut, respectiv 1.065 lei net, daca acesta nu a beneficiat de majorarea salariala de 12% prevazuta de O.U.G. nr. 27/2015, anterior lunii octombrie 2015;
 • 1.624 lei brut, respectiv 1.184 lei net, daca acesta a beneficiat de majorarea salariala de 12% prevazuta de O.U.G. nr. 27/2015, in perioada 1 iulie 2015 - 31 septembrie 2015.

Mentionam ca procentul de majorare stabilit prin OUG nr. 27/2015 era de pana la 12%, autoritatile locale putand acorda orice valoare pana la 12%.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevad urmatoarele:

"Incepand cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din aparatul propriu al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna august 2016." - Legea 250/2016

"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." - OUG 2/2017

Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la salariul asistentilor personali si nu la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 • Persoanele adulte cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 234 lei si bugetul complementar de 106 lei, iar asistentul personal va primi minim 1065 lei salariu net, in total 1405 lei (in mana), in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea 284/2010, art. 11, alin. (3).

Gradatiile asistentului personal ANGAJAT cu contract de munca prin DGASPC, se acorda incepand cu luna decembrie 2016, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare, astfel:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 1062 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 1137 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 1190 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 1244 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 1272 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 1302 lei net.

Astfel, persoanele cu dizabilitati gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin primarie, vor primi 1065 lei net (1450 brut), echivalentul gradatiei de salarizare zero (actualizata cu Legea nr. 1/2017). Cei cu asistent personal angajat cu contract de munca, vor primi diferentiat, in functie de vechimea lor, conform tabelului de mai jos.

Salariile de baza pentru personalul de specialitate din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara personalitate juridica, conform Legii 250/2016, stipulate in ANEXA 1 sunt:

 

Nr. crt.

Functia

Clase de salarizare potrivit studiilor

Salariile de baza

- lei -

Gradatia

 

 

 

0

1

2

3

4

5

50

Parinte social, ingrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist

M, G

1446

1554

1632

1714

1757

1801

 

Incepand cu data de 1 iulie 2017, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate va fi de 800 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). Valoarea punctului de pensie creste de la data de 01.07.2017, potrivit art. 2 din OUG nr. 2/2017 la 1000 lei, ceea ce reprezinta o majorare cu 9% fata de valoarea precedenta de 917,5 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin DGASPC

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 265 lei (1065 - 800 = 265), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin Primarii, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate DGASPC-ului judetean.

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin DGASPC-uri, echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii.

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobata prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013: "schimbarea ulterioara a optiunii, ..., inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi."

Nu este intotdeauna necesar emiterea unui nou Certificat de incadrare in Grad handicap.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la DGASPC-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

Descrierea ocupatiei de Asistent personal profesionist

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte cu handicap grav, incheiat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal profesionist prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat.

Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna, si gazduire ale beneficiarilor. Are diomiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul profesionist desfasoara in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal profesionist;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal profesionist are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 • Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.
 • Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.
 • Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.

Contractul de munca al asistentului personal profesionist se incheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii.

Dosarul de angajare va cuprinde:

 • cererea de angajare;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
 • carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
 • copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
 • raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii;
 • transport interurban, in conditiile in conditiile legii.

Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;
 • consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Standard ocupational: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine supravegheaza activitatea asistentilor personali?

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor cu handicap grav si accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Baza legala

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;
 • HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2001;
 • HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu dizabilitati.

Comments 

Postat la
%b %14, %2011
Postat de
ciresaru
Buna ziua
Stiu, dizabilitatea ,unii o avem de la nastere,alti o dobandesc in urma unui
accident la diferite varste,noi toti,suntem ocrotiti,benefi cem de legea 448. Dar ,oameni buni,daca ai muncit o viata intreaga,esti pensionar pentru limita de
varsta,si la 70 de ani intervine un accident vascular,si invaliditatea se
instaleaza brusc,cu ei cum ramane?Au drept la asistent personal?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
pop cristina
Buna ziua
am o fetita cu hp gr 1 cu diagnosticul despicatura totala bilaterala operata
timp4 si sunt asistentul ei personal as dori sa stiu cit timp o sa mai fie in
acest grad si eu asistent personal?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
Buna Cristina
Buna Cristina, atata timp vei fi asistentul personal al fetitei tale, cat
medicii vor prelungi certificatul de boala grad 1... an de an sau permanent
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
monica
salarizare insotitor
As dori sa intreb urmatorul lucru: de ce la salarizarea insotitorului de
persoana cu handicap grav se ia in calcul numai 8 ore cand el este
non stop langa acesta ?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Quoting monica:
As dori sa intreb urmatorul lucru: de ce la salarizarea insotitorului de
persoana cu handicap grav se ia in calcul numai 8 ore cand el este
non stop langa acesta ?

@monica: Asa prevede Legea 427/2001... ai link mai sus in articol
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
totu andreea
as dori sa intreb
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru;soacra mea a facut 2 accidente vasculare ar putea sa beneficieze de insotitor ?
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
Nicoleta
asistent personal
Buna ziua, a dori sa va intreb, o am in ingrijire pe mama, cu handicap grav , grad 1,de cateva zile am scos decizia de la comisia de evaluare
Este vreo diferenta in bani intre faptul de a mi face carte de munca la primarie ca asistent personal, sau a primi banii impreuna cu pensia de handicap ai mamei mele?De la centru de handicap mi s-a spus ca nu, ca primesc tot atat si colo si colo, adica 300 lei, dar am citit mai mult pe net si am vazut ca de fapt de la primarie se primesc 600 lei, si avand carte de munca as beneficia si eu de un medic de familie
Multumesc mult
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

De la directia de handicap primit 300 lei care reprezinta indemnizatia de handicap.
De la primarie primiti banii corespunzatori asistentului personal care reprezinta 600 lei, adica valoarea neta a salariului.

Daca reusiti sa va faceti carte de munca , salariul brut va fi egal cu salariul minim pe economie.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
re
Quoting totu andreea:
as dori sa intreb si eu urmatorul lucru;soacra mea a facut 2 accidente vasculare ar putea sa beneficieze de insotitor ?

@andreea: doar daca depune actele doveditoare la comisie si primeste certificat de incadrare intr-un grad de handicap. Citeste si aici:: https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html sau vezi baza legala aici: https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg_nr_427_2001.pdf
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
victoria
asistent social
am o persoana care este angajata ca asistent personal pentru sora ei ,s-a casatorit si a nascut o fetita . Aceasta poate beneficia de concediu pentru cresterea copilului pina la 2 ani?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
loredana
buna ziua
am si eu o intrebare .Sunt asistent personal ptr copilul meu care are 7 ani si are un grad de handicap grav,as vrea sa plec cu el la mare ,nu beneficiez de reducere de cazare sau asa ceva .daca stiti mai mult informati ?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
ieremie aurica
poate trai un asistent personal cu 400 ron
sunt o persona cu handicap grad grav Sotul este asistent personal primeste un salari de 400ron dupa o vechime de 33ani in campul munci Se poate trai din asemenea salariu?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
miron florentina
salarizare
sunt asistent personal la o persoana cu handicap gradul 1. este corect sa am salariu brut de 710 ron si net de 398 ron?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Aceasta diferenta exista dupa reducerea cu 25% a salarilor bugetare si a impozitarii de 24% din salariu.
Din 2011 s-au acordat 15 procente inapoi, deci pe ianuarie vei primi in jur de 450 RON cu aproximatie.
Este foarte putin in raport cu alte tari, dar... traim in RO din pacate... sa vedem ce modificari aduce noul Cod Social in luna martie... vezi https://www.prostemcell.ro/26-stiri-si-informatii/609-stiri-sociale/Page-9.html#20555
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
Costina Tanasa
Buna ziua
O persoana adulta cu handicap grav ( gr. I), din 2005 a avut angajata ca asistent personal pe mama lui. Actual mama lui se afla in preaviz, urmand ca de la 01.03.2011 sa primeasca somaj. Motivatia Primariei: nu mai au fonduri.
In aceste conditii, ce poate face persoana cu handicap din punct de vedere legal pentru a beneficia de asistent personal sau pentru a beneficia de o indemnizatie suplimentara care sa-i permita angajarea unei persoane,intruc at persoana cu handicap este nedeplasabila.
Multumesc anticipat.
Postat la
%b %24, %2011
Postat de
daniel
Buna
In acest caz, daca primaria a incheiat contractul de munca al insotitorului, acesta intra in somaj si primeste 75% din salariul minim pe economie si ceva procente in plus pentru perioada de vechime in munca. Pierde drepturile de transport gratuit si celelaltele din contractul de munca (a se vedea in articol).
Trebuie anuntat acest lucru la DGASPC local (primaria are aceasta obligatie) pentru a-i fi tranferata persoanei cu dizabilitate indemnizatia de insotitor al asistentului personal (mama), pe care o va primi pe cuponul de pensie si la o valoare mai mare, nefiind scazute impozitul si contributiile la stat.
Aceasta "transmutare" intre institutii dureaza cam 2 luni, perioada in care persoana cu invaliditate nu-si primeste drepturile cuvenite 100%, insa banii vor fi alocati retroactiv odata cu desfacerea contractului de munca al asistentului personal, deci nu se vor pierde ci doar intarzia din cauza sistemului...
Indemnizatia de handicap este una si indemnizatia de insotitor alta, ambele vin pe numele persoanei cu dizabilitati, de regula, prin posta
Postat la
%b %09, %2011
Postat de
Georgiana
Buna ziua
Buna ziua, eu ingrijesc de soacra mea, sunt incadrata ca asistent personal din 2009, dar pe anul 2010 nu am primit banii pe concediul de odihna deoarece eu am crezut ca ni vor da de la sine(n-am facut cerere)pt ca nu avem cum sa ne luam concediu. Ce alte drepturi mai avem?Multumesc
Postat la
%b %09, %2011
Postat de
daniel
Buna
Buna Georgiana,

Poti face cererea acum, se poate :D

Drepturi... sunt scrise in articol, sau citeste baza legala.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
costina tanasa
Buna
Georgiana, conform Codului Muncii si a Legii 448 / 2006 privind persoanele cu handicap, ca angajat cu contract de munca beneficiezi de toate drepturile, inclusiv de concediu de odihna. Citeste cu atentie Legea 448. Daca nu o ai iti pot trimite pe mail. In concediul de odihna persoana cu handicap are dreptul la o indemnizatie, pe langa indemnizatia de handicap sau la un inlocuitor. Numai ca trebuie sa-ti ceri drepturile in scris. Daca vrei mai multe detalii, apeleaza .
O zi buna
Postat la
%b %04, %2011
Postat de
Mirela
Intrebare
Buna ziua,cum pot obtine statutul de asistent personal profesionist?Am o matusa de care am grija eu,nu detine o locuinta si veniturile ei nu depasesc salariu mediu pe economie (cei de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au incadrat-o in gradul de handicap accentuat).va multumesc
Postat la
%b %18, %2011
Postat de
Petru
Raspuns
Buna Mirela

Gradul de handicap accentuat nu prevede asispent personal pentru persoana cu handicap
Postat la
%b %09, %2012
Postat de
gabi
asistent personal
Buna seara. Mama mea este bolnava de alzeimer si a fost incadrata in cadrul persoanelor cu handicap grav.In momentul in care a primit aceasta decizie am optat pentru primirea indemnizatiei si nu pentru angajare. Intrebarae mea este daca acum as putea sa optez pentru angajare ,dat find faptul ca s-au blocat angajarile la primarii? Exista un temei legal pentru aceste angajari sau asistentul personal este considerat bugetar?
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Teoretic puteti cere angajarea unui asistent personal. Acesta este bugetar, angajat al Primariei.

Practic , modul de respectarea legilor este cheremul autoritatilor.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
costica
Buna Ziua
tatal meu a facut o comotie cerebrala si a paralizat pe partea dreapta. are probleme cu vorbirea si i-si pierde memoria,sta la pat nu se poate deplasa.Are71 ani ;pensionar.As vrea sa stiu in ce grupa de handicap se incadreaza.SI unde trebuie sa ma adresez,si de ce acte are nevoie. Va multumesc
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti poate hotara incadrarea in grad de handicap si eventual dreptul la insotitor.

Cererea de a fi examinat de comisie in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap va fi insotita de urmatoarele acte:
- documentatie medicala si examinarile complementare (bilete de iesire din spital; alte examinari);
- referat de la medicul spe[censored]t;
- adeverinta medicala (medicul de familie);
- copie buletin, carte de identitate;
- ancheta sociala (primaria de domiciliu);
- decizie pensie, cupon de pensie, adeverinta de salariu (dupa caz).

Aveti detalii AICI: www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
asistent social
sa dori sa intreb
sunt asistent social la sora mea gr.1 dupa moartea parintiilor de 8 ani,din cauza sanatatii nu mai pot ingrijii,in afara de mine mai am 3 frati care nu vrea nici unul sa ingrijeasca si locuiesc in alt judet, adica in jud. in care este nascuta si bolnava,eu ca asistent social locuiesc in alt judet ce pot sa fac in asemenea caz.astept raspuns.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
nastase
intrebare
Sufar de insuficienta renala cronica de 6ani iar de 1an am transplant de rinichi.La comisie m-au trcut la gradul 2.Considera-ti ca m-am vindecat si nu mai am nevoie de insotitor atita timp ca nu am voie sa ridic decit 2kg nu am voie in frig in soare in aglomeratie i-au imunosupresoare pt acceptare si trebuie sa tin un regim la singe?
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul sa contestati decizia Comisiei de evaluare in termenul legal de 30 de zile.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Mihai
Intrebare
Buna ziua,
Lucrez ca asistent personal din 2008,mama mea are Alzheimer,anul trecut am facut un curs de calificare trimis de cei de la conducere.Din cele scrise mai sus de dv. in articolul despre asistentii personali ,asistentii personali profesionisti beneficiaza de mai multe drepturi in ceea ce priveste salariul.Care este diferenta intre unul profesionist si unul care este in situatia mea?
va multumesc!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Asistentul personal este persoana care se ocupa de persoana cu handicap grav sau accentuat (copii si adulti) care nu se descurca singura si este angajat de primarie.

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura la "domiciliul sau" ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti. Este angajat de catre DGASPC.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Mihai
Intrebare
Buna ziua,
daca esti asistent personal,contea za studiile,adica daca ai studii medii sau superioare,prim esti salariul mai mare sau mai mic?
va multumesc!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Salariul de baza este acelasi, insa asistentul personal profesionist poate sa aiba un venit lunar mai mare din cauza sporurilor ce se deduc activitatilor specifice.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
IULIANA PLESEK
Intrebare
Buna ziua, mama mea e cu grad de handicap grav, cancer la creier, operat. Vreau sa stiu de ce nu i s-a acordat tatalui meu salar de ingrijitor sau insotitor. S-au pus toate actele si singurul lucru ce i-au dat sunt calatorii gratuite, nu inteleg, la ce ii folesesc; iar la tata cum ca are grija de ea si ca trebuie sa stea cu ea, pentru ca e paralizata de parte dreapta, nu i s-a dat salarul ca insotitor, sau sa i se puna un asistent personal.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Daca mama dvs are gradul I (grav) inseamna ca beneficiaza de asistent personal si drepturile/faci litatile conexe din Legea 448/2006.
Intrati pe pagina de mai jos ptr. lamuriri suplimentare
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Mariana
intrebare
Am un fiu in varsta de 24 ani, cu handicap (psihic) accentuat permanent care nu realizeaza venituri. As dori sa stiu, daca are dreptul la asistent personal profesionist. Va multumesc!
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedic ale, la un asistent personal.
Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist.
Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
vali
intrebare
pot fi asistent personal pentru cumnatul meu? eu sunt pensionata pe caz de boala si am drept de munca 4 ore. Sotia lui este oligofrena si nu stie carte
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Daca cumnatul dvs are certificat de handicap gr. 1 cu drept la asistent personal si este de acord cu angajarea unui asistent cu carte de munca, atunci puteti incepe demersurile necesare.
Detalii gasiti in articol si in legislatia actuala.
Postat la
%b %16, %2017
Postat de
nelu57
raspuns
daca sunteti pensionata pe caz de boala nu puteti fi angajata ca asistent personal cu 4 ore.....
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
mona
tetrapareza
Buna in urma unui accident rutier sotul meu a suferit un atac cu o coma de 3 sapt. Am primit 4 ani dreptul de asist. personal iar in 2012 mi-a fost retras. Precizez ca starea de sanatate nu s-a imbunatatit diag. fiind de tetrapareza post tcc si tulburare deliranta. Nu inteleg cum 4 ani s-a incadrat pe acelasi ordin si acum numai poate beneficia de pensie de invaliditate fara nici o vechime in munca. Ce as putea face sa obtin din nou dreptul de asist. pers? Eu stau in permanenta cu el si mi s-a terminat si somajul de 6 luni... traim 3 pers cu 293 lei. Oare se poate? Mersi
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Programati-va la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti care poate hotara incadrarea in grad de handicap si eventual dreptul la insotitor.

Daca decizia pe care o veti primi nu va multumeste aveti dreptul sa contestati decizia Comisiei de evaluare in termenul legal de 30 de zile.
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
vasiliu ioan
am handicap grav fara Asistent personal
Am 54 de ani sunt bolnav de 16 ani de parkinson actualmente st.4 sunt operat de hernie de disc de 5 ori plus 3 rindui de infiltratii la coloana bolnav de inc a vreo 10 boli.inprezent sitatia mea s-a agravat si mai tare ,cu tote incercarile de recuperare nu se mai poate face nimic deoarece hernile d disc au recidivat. boala parkinson s a agrava si mai tare .nu pot merge la wc. nu ma pot imbraca singur ... CE-I DE FACUT.ce trebuie sa fac sa-mi dea asistent personal... va rg raspundeti-mi la nr de tel 0232.325.277 MULTUMSSC.
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
Andreea
INTREBARE
Sunt asistent personal al fiului meu, angajata la primarie si as dori sa plec din tara fara el, el raminind cu sotul meu timp de 2 luni; as dori sa stiu se poate sau nu? Nu merg sa muncesc doar sa am grija de mama in strainatate, fiind operata acolo. Ce as putea sa fac? As putea sa plec?
Postat la
%b %30, %2013
Postat de
slabu adriana mihael
intrebare
buna seara am si eu o fetita de 4 ani cu certificat de handicap grav cu insotitor dar la primarie spune ca nu sunt locuri cui trebuie sa ma adresez ca sa ma angajeze ca insotitor va multumesc
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (Art. 39. - (1) Lege nr. 448/2006)

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. (Art. 42. - (4) Lege nr. 448/2006)

Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora. (Art. 42. - (5) Lege nr. 448/2006)

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judetene, respectiv locale ale Sectoarelor Municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5). (Art. 42. - (6) Lege nr. 448/2006)
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
nandor geanina
intrebare
buna ziua, as dori sa stiu daca asistentul personal poate locui in romania si persoana cu handicap in italia? multumesc
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
daniel
Rasp
Nu, este exclus asa ceva...
Baza legala HG 268/2007, CAP 3, SECTIUNEA a 2-a Asistentul personal
https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg.268_4.04.2007.pdf
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
Violeta
Intrebare
Buna seara!
Mama mea este diagnosticata cu "dementa in boala alzheimer forma mixta" si in anul 2010 a fost incadrata in gradul de handicap accentuat.Pe langa aceasta boala,ea mai are si 2 atacuri cerebrale care au avut loc in 2007 si 2013.Intrebarea este daca pot depune acte pentru asistent personal deoarece in toti acesti ani,eu am ingrijit-o.Prec izez ca,in anul 2010 am facut cerere pentru insotitor dar rezultatul a fost negativ,conside randu-se ca se poate descurca singura,ceea ce nu e adevarat.In concluzie,ce ma sfatuiti sa fac?Va multumesc!
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti la DGASPC reevaluarea gradului de handicap pe baza agravarii problemelor in urma atacurlui cerebral.

Daca in referatele medicale si in ancheta sociala va fi evidentiata starea grava si necesitatea insotiturului aveti sanse sa obtineti gradul de incadrare grav cu insotitor.
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
Nicoleta
indemnizatie asistent personal
Buna ziua, am si eu o intrebare. Sunt insotitor personal al mamei mele cu handicap grav,care locuieste la mine. ieri am depus actele si eu am vrut sa optez pentru un contract de munca la primarie.Mi s-a spus de la centru ca ori de la ei ori de la primarie, iau tot 300 lei.Am vazut pe net ca de fapt de la primarie se iau cam 600 lei salariu ca asistent personal, din ce am citit eu,Si in plus avand o carte de munca, beneficiez si eu de asistenta medicala.Imi puteti spune daca este adevarat ceea ce mi s-a spus?Multumesc mult
In afara de asta, daca locuinta este pe numele meu, iar mama are mutatia la mine, pot beneficia de scutiri de taxe si impozite la casa, masina?
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

De la directia de handicap primit 300 lei care reprezinta indemnizatia de handicap.
De la primarie primiti banii corespunzatori asistentului personal care reprezinta 600 lei, adica valoarea neta a salariului.

Daca reusiti sa va faceti carte de munca , salariul brut va fi egal cu salariul minim pe economie.

Pentru scutirea de impozit mama trebuie sa fie copropietar sau propietar.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
MARIA LORICA
legitimatie de transport
BUNA ZIUA,
As dorii sa ma ajute si pe mine cineva care si-a luat recent o legitimatie de transport pentru asistent personal , care sunt actele necesare care se depun in PLOIESTI si anume unde.
va multumesc
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
ducu daniela
RASPUNS
BUNA ZIUA
Va rog daca puteti sa mi spuneti si mie daca pot sa ma angajez ca asistent pt tatal meu care are 87 de ani si de care am grija de 3 ani la domiciliul meu unde l am adus deoarece atunci la m gasit cu capul spart in apartamentul in care locuia singur nestiind sa mi spuna ce sa intamplat in urma tomografului doctorul mi a spus ca este bn dar in decurs de 3 ani si a pierdut memoria nu mai stie cine suntem nu se mai deplaseaza deoarece si a pierdut si mobilitatea decat cativa pasi prin casa si are o tija la sold de vreo 17 ani in urma careia se deplasa in carja si inainte eu de 2 ani nu mai lucrez,am renuntat din cauza lui m am gandit ca ma descurc dar ..acum nu stiu ce sa fac,mentionez ca nu mai am iesirile din spitale deoarece le am lasat la el acasa si..nu stiu nu le mai gasesc usoare pierderi de memorie mai avea si inainte dar el a avut probleme cu bautura si m am gandit ca din cauza aia .Daca ma puteti ajuta cu un sfat.Multumesc
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti un diagnostic unui neurolog.

Solicitati la DGASPC ( directia de handicap) de care apartineti o evaluare pentru incadrare in grad de handicap.

Daca veti primi un certificat de handicap grav o sa aveti posibilitatea sa va angajati ca insotitor.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
nicu
asistent persoana handicap
salut! daca o persoana este angajata cu jumatate de norma se mai poate angaja si ca asistent persoana handicap? multumesc!
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru asistent al persoanei cu handicap nu exista decat incadrare cu norma intreaga, de 8 ore pe zi.

Cred ca exista posibilitatea ca pe langa job-ul de bugetar (asistent personal) sa aveti si un alt job suplimentar cu jumatate de norma.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Virgilius
Buna ziua
Buna ziua,
Sunt insotitor personal al mamei mele cu handicap grav,care locuieste la mine. Initial am depus actele si eu am vrut sa optez pentru un contract de munca la Primarie ca asistent personal. Mi s-a spus ca nu mai au posibilitate si voi primi 724 lei ca insotitor
Problema este ca eu am 58 ani am terminat somajul si sunt coasigurat.Acum a avand venit trebuie sa platesc din proprie intiativa contributiile la stat, sau ele sunt deja retinute .
Sunt coasigurat intrucat sotia lucreaza si a facut demersurile necesare pentru a fi coasigurat.
As dori un raspuns.
Multumesc frumos.
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca nu aveti contract de munca cei 724 lei sunt bani pe care ii primeste persoana cu handicap, nu dvs.

Mai incercati la Primarie sa va angajeze. Unele Primarii au inceput sa angajeje insotitori.

Succes!
Postat la
%b %22, %2015
Postat de
Anca90
Buna ziua
Vreau sa va intreb: am cateva zile de cand am luat decizia de la dgaspc ptr baietelul meu de 4 ani de grad unu grav. ce drepturi am? azi miam depus actele la primarie ptr asistent. va intreb ptr ca cei de la dgaspc imi ziceau ceva de la directia muncii de 300 lei ca ingrijesc copilul bolnav in afara de salariu... este posibil sau trebuie sa aleg? va multumesc. aspt rasp dvs
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile persoanei ( adult sau copil ) cu handicap grav le puteti citi aici https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
gina petre
asigurare sanatate
buna ziua,
va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat:
fiica mea are 26 de ani, impliniti in mai 2015; termina pe 15 iulie 2015 o scoala postliceala; are probleme de sanatate ( astm bronsic, gusa polinodulara ,ovare polichistice); lua tratament lunar, la boli cronice;nu are nici un venit si pe luna iunie 2015 , medical de familie mi-a cerut sa ii platesc asigurarea de sanatate pentru a-I elibera reteta; eu sunt vaduva,pensiona ra, si ne descurcam numai din pensia mea; speranta mea era ca fata va termina scoala in iulie, apoi se va angaja si va avea asigurare medicala si un venit; dar la un control medical, ni s-a spus ca s-au marit foarte mult nodulii tiroidieni si trebuie sa se opereze la Parhon;intrebar ea mea este :ce e de facut? ce posibilitati legale sunt pentru asigurarea medicala si pentru ajutor social sau pensie de invaliditatea, in conditiile in care nu e si nu va fi apta de munca? sunt tare disperata si va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pe baza situatiei medicale puteti solicita de la DGASPC ( Directia de handicap) o evaluare pentru incadrarea in grad de handicap> Daca va primi certificar de persoana cu handicap va fi automat asigurata medical.

De asemeni, faptul ca nu poate munci se poate certifica de catre Comisia de evaluare a capacitatii de munca de pe langa Casa de pensii. Aici ar putea primi incadrare pentru pensie de invaliditate chiar daca nu a muncit nici o zi..

Succes.
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Sandel R.
Salariu
Buna ziua!
Am inteles din articol, ca de la 1 iulie 2015, salariul asistentului personal devine 777 lei. As vrea sa stiu daca la aceasta suma se mai adauga sporul de vechime, (sau pentru asistentul personal nu se acorda sporul de vechime).
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Sporul de vechime nu este obligatoriu... el se acorda in baza unei cereri/interven tii la angajator (primarie) si trebuie stipulat in contractul individual de munca.
In cazul dv, orientativ, el poate fi de 25%. Insa se acorda separat de salariul de baza oferit de angajator... trebuie mers la primarie si acolo vi se vor da detaliile necesare.
Spor!
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Alina
Un sfat va rog
Sunt asistent personal propriului meu copil. Are 15 ani si handicap grav. As dori sa plec in la munca in italia si sa-l las in grija sotului (tatal lui biologic)
Cum ar trebui sa procedez?
Multumesc anticipat!
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
Mona si Dan
UN SFAT VA ROG
Adresati-va DGASPC !

Si se clarifica situatia .
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Petru
Raspunde
Buna ziua

Trebuie sa solicitati Compartimentulu i de Asistenta sociala al Primariei sa angajeze in locul dvs pe tatal copilului sau orice alta persoana care poate indeplini obligatiile si in care aveti incredere sa va lasati copilul.
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Andreea P.
transport
Buna ziua. Sunt asistenta personala a unui copil cu autism. Ma intereseaza daca de gratuitatea pe mijloacele de transport in comun beneficiez atat eu cat si unul din parintii copilului. Va multumesc ! O zi placuta !
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Sper sa gasiti raspuns la intrebarea dvs in extrasul de lege pe care l-am scos pt dvs

L 448/2006 ART. 23
(1)Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2)Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a)însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b)însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
c)însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentulu i specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
d)asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e)asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
Adriana Anton
un raspuns va rog mult
buna as dori sa imi raspunda si mie cineva la o singura intrebare. eu sunt asistent personal al copilului meu, de 18 ani si am inteles ca as benifecia de concediu dar eu nam vazut nici macar o zi din concediu.sunt constienta ca nu se poate parasi acest post, dar de ce nu mi se plateste acest concediu? poate cineva sa imi rasp si mie, va multumesc!
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
Silviu Pricop
Ce trebuie sa fac in cazul meu ?
Buna ziua. Am 35 ani si mi-a fost descoperita boala Westphall Strumpell Lorraine acum cativa in urma si am ajuns sa am gradul accentuat permanent. Boala mea a evoluat din pacate si acuma abia mai merg pe distante si mai mici si prin urmare am facut cerere de carucior. As dori sa imi spuneti daca cu gradul accentuat pot pune insotitor pe sora mea sau trebuie sa schimb gradul de accentuat la cel de grav? Multumesc anticipat.
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Puteti avea insotitor numai daca Comisia va elibereaza un Certificat de "grad grav cu insotitor".
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
nelu57
Lamuriti-ma ca sunt in ceata...
Sunt pensionar limita de varsta gr.1. In luna nov.2015 am optat sa primesc indemnizatia de insotitor conform legii 448/2006. Normal in conformitate cu legea 293/2015 aceasta indemnizatie/sa lariu asistent personal ar fi trebuit sa se mareasca cu 25% de la 1 dec.2015 si in ian.2016 sa o primesc marita. Acest lucru nu sa intamplat...exp licatiile celor de la primaria sector 5 au fost ca: indemnizatia/sa lariul asistentului personal se va mari incepand cu luna mai 2016 cand va creste salariul minim pe economie. Am cautat sa le explic ca dansii interpreteaza legea gresit si ca nu au dreptate....ca raspuns: mi-au inchis telefonul in nas... In acest caz ce trebuie sa facem....cui ne adresam....unde sa facem sesizare/reclam atie... Consider ca nu numai eu sunt in aceasta postura si ca mine sunt multi alti... asistenti personali si persoane care primesc indemnizatiile. .. Astept un raspuns urgent pentru a ma lua cu ei la "tranta"... Multumesc anticipat...
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
daniel
Raspuns
Indemnizatia lunara (in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi) este prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor (echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant) prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006.
Legea nr. 293/2015 - aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014 - salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015:
Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizat iilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala (...) se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
Prin urmare, persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 234 lei si bugetul complementar de 106 lei, iar asistentul personal va primi 1313 lei salariu brut, iar persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru indemnizatia de insotitor (conform legii 448/2006, art. 42), vor primi, in loc de 777 lei, 956 lei, plus prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap de 234 lei si bugetul complementar in valoare de 106 de lei. In total 1296 lei lunar.

Toate bune si frumoase cu conditia ca si administratiile locale sa respecte legea...
Postat la
%b %15, %2016
Postat de
Cristi D.
Lamurire
Am fost azi la primaria de care apartin solicitand lamuriri caci am primit 777 lei, indemnizatia pe decembrie. Mi s-a explicat ca asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati nu intra in categoria asistentilor sociali. Nu fac parte din personalul din subordinea primarului.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
DaniN
Rasp
Buna ziua, ati fost mintit. Nu va lasati pacalit cu vorbe precum nu are primaria bani pentru ca nu da primaria din buzunar. Cereti indexarea salariului conform legii
LEGEA 448/2006 - DESPRE SALARIZAREA ASISTENTULUI PERSONAL:
SECŢIUNEA a 2-a
Asistentul personal
ART. 43
(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu SALARIUL NET AL ASISTENTULUI SOCIAL DEBUTANT cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Postat la
%b %22, %2016
Postat de
Lucia
Spor de vechime
Buna ziua, sunt angajata ca asistent personal al tatalui meu din sep. 2015. Mentionez ca am o vechime in munca, diferita de aceasta, de 24 ani. Doresc sa stiu daca am dreptul sa beneficiez de spor de vechime aferent salarului de incadrare ?
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Elena Patricia
asistent personal
Buna ziua,
Am si eu o nelamurire. Am un frate care are sindromul Down, dar pe mama mea nu au vrut cei de la primarie s-o angajeze ca asistent personal, justificandu-se ca nu au bani...Ea primeste cam 700 lei pe luna, dar as vrea sa stiu macar daca se poate angaja pe baza unui contract de munca sau macar daca poate beneficia de asigurarea pt sanatate.
Va multumesc anticipat!
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
FLORICA SELARIU
ASISTENT PERSONAL
Buna ziua,sunt angajata ca asistent personal la o persoana cu grad de handicap grav.As dori sa stiu daca s-a indexat salariu din luna decembrie deoarece am primit suma de 777 lei.Am fost la primarie pentru explicati si mi-sa spus ca doar la persoanele cu handicap vizual s-a indexat.Va multumesc.
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Cuantumul indemnizatiei de insotitor acordata adultului cu handicap grav potrivit prevederilor art. 58 alin (3) din Legea 448/2006 este pentru luna decembrie 2015 in valoare de 956 lei si incepand cu luna ianuarie 2016 are valoarea de 969 lei.

In cazul in care aceste mariri nu s-au acordat pana acum, diferentele vor fi platite retroactiv in luna martie a.c. odata cu prestatiile sociale aferente lunii februarie.

Mai multe detalii AICI https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/17429-asistentul-personal-al-persoanei-cu-handicap.html?start=75#43072
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Ionela-Liliana
Multe intrebari
Cumnatul meu de 45 ani, are grad de handicap 1 , socrii mei au murit in urma cu 5 ani (nimeni nu mai stie de actele lui de la decesul lor) ; vreau sa ma angajez ca asistent personal. Marea problema este ca noi nu avem dovada/decizia lui de pensionare, pentru a inainta actele. Medicul de familie a spus ca nu are nimic doveditor la dosar pentru ai da o copie a deciziei ,sau ce trebuie facut in acest caz sa putem inainta actele pentru pensie de insotitor ? Singura dovada pe care o avem este cuponul de pensie ce vine lunar in valoare de 272,00 lei.
Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %13, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap al persoanei este dovedit cu un certificat. In cazul ca nu mai aveti acel certificat faceti o cerere la DGASPC - directia de handicap de care apartineti si solicitati un duplicat.
Daca certificatul de handicap atesta incadrarea in gradul grav cu insotitor, puteti solicita DGASPC numirea dvs ca insotitor iar Asistenta sociala a Primariei o sa va angajeze pe postul de asistent al persoanei cu handicap.
Postat la
%b %15, %2016
Postat de
Cristina G
Intrebare
Buna ziua ! Am o vecina care a suferit o operatie de amputare a membrului inferior stg de 2 luni , locuieste singura , nu are pe nimeni si as dorii sa stiu daca dansa ar putea beneficia de un asistent personal ,, si un fotoliu rulant gratuit si in ce conditii ar putea sa beneficieze de acestea si totodata de ce acte ar avea nevoie . Va multumesc !!
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Cereti la Directia de handicap (DGASPC) o programarere la Comisie pentru obtinerea unui certificat de handicap. Tot acolo veti primi si o lista cu actele de care este nevoie.
Postat la
%b %29, %2016
Postat de
Ionela-Liliana
Multumesc
Am luat acel duplicat, insa, de fapt, gradul lui de handicap este grad 2. Deci fara drept de insotitor. Facem demersuri pentru a incerca sa-l trecem la grad 1 grav. Sper sa putem reusi.
Paste fericit tuturor !
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
Marioara
Intrebare:
Vă rog să-mi spuneți: dacă sunt pensionată de invaliditate gr. 3 pot să mă angajez cu contract de muncă, ca insoțitor pentru vecina mea care are certificat de handicap cu drept de insoțitor? Cât aș primi ca salariu? Vă rog câteva informații în acest sens. Mulțumesc !
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Da, puteti. Primaria din localitate va angajeaza in urma unor cursuri si a obtinerii unui atestat de asistent personal.
Salariul este de 969 lei in mana
Postat la
%b %09, %2016
Postat de
Maricica
Lamurire
Buna ziua! Va rog sa-mi spuneti daca indemnizatia de handicap se poate primi si pe card bancar ca si pensia; unde se pot face demersurile? Multumesc anticipat !
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Depuneti o cerere La Directia de handicap insotita de o dovada de cont curent eliberata de banca.
Intrebeti si la banca, sunt unele banci care se ocupa ele de hartii.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Elena P
intrebare
Va rog sa-mi spuneti daca sunt insotitor pentru baietelul meu cu handicap gr.I, beneficiez si eu de gratuitate pe mijloacele de transpot? Multumesc
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii 448/2006 , ART. 23
(1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
Postat la
%b %27, %2016
Postat de
Valentin
Intrebare
Buna ziua!!
Matusa mea care are o fata adulta cu handicap accentuat pe ordin psihic primeste decat pensia de handicap pentru fata, avand in vedere ca nu mai primeste nici un fel de renumeratie pentru ca are grija de aceasta.
Cum ar trebuii sa procedeze pt a primii indemnizatie de insotitor sau ca asistent personal!?
Este necesara in Instanta de Judecata punerea sub interdictie a fetei pt a fi numita curator matusa pentru a beneficia de anumite drepturi pentru ingrijirea fetei sau se poate adresa direct primariei pentru incadrarea ca asistent social !?

Multumesc anticipat!!
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
Irina
Contract de munca part-time
Buna ziua, un asistent personal poate avea si contract part time? Dar un insotitor? Multumesc
Postat la
%b %30, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Intrebarea dvs ridica oarece neclaritate. Va intereseaza part-time pentru a ingriji o persoana cu handicap sau pentru un job suplimentar?

Asistentul personal este incadrat cu contract de munca la Primarie doar cu program normal de lucru (full-time), deci nu puteti avea grija part time de o peroana cu handicap.
Calitatea de salariat al asistentului personal va da insa dreptul sa sa prestati o alta munca part-time la alt angajator.

Insotitorul nu este in relatii contractuale de munca fiind platit direct de catre persoana cu handicap, deci numarul de ore prestate este stabilit prin comun acord.
Insotitorul are posibilitatea sa se angajeze cu contract de munca, ful sau part-time la un angajator.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
spculita
indemnizatie insotitor
Buna ziua ! Indemnizatia de insotitor de 1 august 2016
cat este ? Multumesc !
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
1112 lei ce reprezinta salariul net al asistentului personal debutant.
OUG 20/2016 stabileste salariul brut pentru un asistent social debutant ls 1517 lei.
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Mihalache
Salarizare
Bună ziua,sint asistent personal pt persoana cu handicap și as dori sa știu dacă beneficiez de salar cu mărire de la 1 august 2016.
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
IFTODI CRISTINA
Intrebare
Buna ziua ,sotul meu a fost diagnosticat cu cancer recto-sigmoid gradul 4.A efectuat pana acum 3 sedinte de chimioterapie.C are sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez pentru a beneficia de ajutorul de insotitor? Mentionez ca sotul meu este asigurat la CASS,eu,nu,nu avem nici un venit. Totodata,am inaintat dosarul pentru acordarea ajutorului de handicap pentru sotul meu si astept incadrarea in gradul de handicap.Multum esc!
Postat la
%b %06, %2016
Postat de
SELARIU FLORICA
SALARIZARE
Buna ziua.As dori sa stiu care este salariu asistentului personal al persoanei cu handicap grav de la data 1 august 2016. Va multumescz
Postat la
%b %09, %2016
Postat de
andriuca
asistent personal
buna ziua , am o relatie de 6 ani cu o persoana care face dializa de careva luni , in septembrie a fost prima luna cand el s-a dus la primarie si a luat indemnizatia pt asistent personal(pe net scrie ca trebuia sa-mi faca mie contract de munca ), a venit cu banii 969 ron , urmand sa primeasca si de la casa de pensii indemnizatia pt el . a avut o pensie de 880 ron, eu l-am intretinut 6 ani > pe 5 sept a primit banii si m-a dat afara din casa ....mai are dreptul la indemnizatie pt asist pers atata timp cat nu exista ac persoana ? multumesc DR. Andriuca
Postat la
%b %06, %2017
Postat de
izabela
salariu asistent personal
Cui trebuie să mă adresez și ce demersuri legale trebuie să întreprind întrucât SPAS Slobozia, la solicitarea mea verbală de mărire a salariului începând cu 1 august 2016, a răspuns negativ,motivîn d că nu beneficiem de rectificare, deși am invocat OUG 20/2016. Și suntem in ianuarie 2017
Postat la
%b %16, %2017
Postat de
dana o.
asistent social
Buna ziua,
Parintii mei locuiesc in Constanta sunt in varsta si nu mai au posibilitatea sa isi faca singuri cumparaturile. As dori sa angajez o asistenta sociala pentru a le face aprovizionarea cu alimente o data pe saptamana. Va rog sa imi comunicati la cine sa apelez, ce demersuri trebuie sa fac si ce costuri implică anagajarea unei asistente sociale?
Multumesc.
Postat la
%b %24, %2017
Postat de
Boris
Drepturi
Poate unul din membrii familiei unei persoane cu handicap grad 1 sa fie Asistent social ?
Exemplu:
1. pot primi parintii persoanei cu handicap (grad1) dreptul de a fi Asistent social, desi dansii sunt pensionari(varsta)
2. fratele poate fi Asistent social desi acesta are deja un loc de munca ?
Primariile asigura vreun ajutor social separat pentru persoanele cu handicap grad 1 ?
Care este suma(bani in mana) a unui Asistent social 600 roni +, sau 1100 roni + ?
Care este venitul maxim al unei persoane cu handicap grad 1 pe luna, doar 300 roni + ?
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
1. Da
2.Nu

Asistentul persoanei cu handicap are un salariu de min 1062 lei net.
Indemnizatia de handicap grav este de 340 lei.
Postat la
%b %27, %2017
Postat de
costas valer
certificat de handicap gr I fara insotitor
buna ziua.daca am certificatul de incadrare in grad de handicap grav...dar fara insotitor...pot opta pentru indemnizatia de insotitor de la primarie?!
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziu.

Puteti beneficia de indemnizatia de insotitor numai daca certificatul prevede *handicap grav cu insotitor*
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului
Bucureşti, iar celălalt exemplar se transmite, de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului judeţeană,
teritoriale/sectoriale de pensii.
Postat la
%b %08, %2017
Postat de
Florian M
Schimbarea asistentului
Buna ziua. Am vrea stim cum si in CE conditii SE poate schimba asistentul personal.

Multumesc anticipat.
Florian
Postat la
%b %11, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati la DGASPC schimbarea asistentului. Nu puteti fi obligat sa fiti asistat de cineva care nu corespunde nevoilor dvs fizice si psihice.
Postat la
%b %23, %2017
Postat de
Doina ion
intrebare
Buna ziua
Am o intrebare: mama mea este o persoana cu handicap grad 1 (alzhaimer sever) si a fost internata intr-un camin de batrani. mai primeste sau nu pensia de handicap de 340 lei? Va multumesc
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
Legea 448/2006 Art 43
(4)Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:
....
b)adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice;
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
Cristina.C
intrebare
Cum se stabileste salariul asistentului personal angajat sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav.
Postat la
%b %27, %2017
Postat de
Cristina R
Buna ziua
Am depus dosarul la comisie pt un grad mai grav decat inainte, pacientul fiind caz nedeplasabil ni s-a spus ca va veni cineva acasa. Daca nu se aproba, dosarul vechi il va trimite acasa, sau?
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Dosarele raman la DGASSPC
In urma evaluarii comisia emite un Certificat de incadrare care se ridica de la sediu.
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Ionut S
Grad 1 handicap
Buna ziua. Am si eu o intrebate daca puteti va rog sa ma ajutati. Avem si noi o bunica care are grad 1 handicap cu asistent personal si as vrea sa stiu daca sotia opteaza pentru a fi ea asistentul personal prntru a beneficia de carte de munca si vechime ar putea sa mai aiba si un contract de munca la 2-3 ore cu o firma privata?va multumesc si astept un raspuns va rog.
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In contractul de munca al asistentului meu nu am gasit nici o prevedere care ii interzice sa munceasca si in alta parte.
Contractul de munca prevede un timp de munca de 8 ore/zi si 40 de ore pe saptamana.
Dreptul la munca nu poate fi ingradit asa ca aveti posibilitatea ca activati si in alta parte.
Succes !

Adauga comentariu

Security code
Refresh