unitati protejateLegea nr. 448/2006 (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede ca angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme: pe piata libera a muncii, la domiciliu, in forme protejate. Formele protejate de angajare in munca includ locurile de munca protejate si unitatile protejate autorizate.

Prin unitate protejata autorizata se intelege operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap. Asemenea unitati pot fi organizate cu sau fara personalitate juridica, acestea din urma fiind cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente.

Procedura de autorizare a unitatilor protejate este stabilita prin Ordinul MMFPS nr. 1372/2010, care a abrogat reglementarea anterioara data prin Ordinul presedintelului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati nr. 60/2007.

Astfel, pentru a putea functiona, unitatea protejata trebuie sa obtina o autorizatie care se elibereaza de Ministerul Muncii, prin ordin al ministrului, la propunerea Directiei Generale Protectia Persoanelor cu Dizabilitati.

In vederea autorizarii ca unitate protejata, entitatea trebuie sa se incadreze in una dintre situatiile prevazute de art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

 • operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
 • sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate.
 • persoana fizica cu handicap, autorizata sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatia familiala care are in componenta o persoana cu handicap. Sunt incluse aici si persoanele fizice cu handicap autorizate in baza unor legi speciale, care isi desfasoara activitatea atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei.

Autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la conditiile de autorizare ale unitatilor protejate.

Unitatea protejata autorizata are obligatia ca pana la data de 31 ianuarie a anului in curs, pentru anul anterior, sa prezinte ministerului raportul de activitate, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

 • numarul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numarul total de angajati, pentru fiecare luna calendaristica;
 • domeniile in care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
 • modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;
 • numarul de contracte incheiate in sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006. Textul de trimitere prevede ca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap (desi au cel putin 50 de angajati, ceea ce ii obliga sa angajeze persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4%din numarul total de angajati), pot opta pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, suma care reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Pentru luna decembrie, se vor transmite in copie, cu stampila si semnatura in original a angajatorului, contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap incadrate si salarizate, documentele care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, in termen de valabilitate, si fisele de post ale acestora.

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare, precum si de scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Codul fiscal;

Autoritatile administratiei publice locale pot, de asemenea, sa acorde alte asemenea drepturi cu conditia sa le finanteze din fonduri proprii.

Conditiile de autorizare ale entitatilor solicitante sunt urmatoarele:

 • a) sa aiba gestiune proprie;
 • b) cel putin 30% din numarul total de angajati sa fie persoane cu handicap;
 • c) produsele sau serviciile sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu exceptia celor oferite de unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap;
 • d) documentele depuse sa fie in termen de valabilitate.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:

 • a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura;
 • b) copii legalizate de pe actele privind infiintarea si organizarea entitatii care solicita autorizarea: act constitutiv, statut, certificat de inregistrare la registrul comertului, incheierea eliberata de judecatorie, copie de pe certificatul constatator, copie de pe certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, copii de pe alte acte doveditoare privind infiintarea, organizarea si exercitarea unor profesii in baza unor legi speciale;
 • c) un tabel cu structura si numarul total al personalului angajat cu contract individual de munca, din care sa rezulte procentul de persoane cu handicap incadrate;
 • d) un document justificativ din partea operatorului economic, institutiei publice sau a organizatiei neguvernamentale prin care se atesta infiintarea unei sectii, a unui atelier sau a unei alte structuri ca unitate protejata, cu respectarea conditiilor de autorizare prevazute la art. 4;
 • e) o descriere a activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produselor comercializabile sau in scopul prestarii serviciilor;
 • f) copii de pe contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap angajate, certificate conform cu originalul;
 • g) copie a fisei/fiselor de post a/ale persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
 • h) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate, respectiv autorizate, in termen de valabilitate;
 • i) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea art. 292 din Codul penal, ca vor fi respectate conditiile de autorizare si va fi comunicat MMFPS orice modificare intervenita cu privire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru, numarul de persoane cu handicap angajate, documentul de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III si suspendarea activitatii, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Dosarul se va depune la sediul MMFPS din municipiul Bucuresti, str. D.I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Ministerul Muncii si Justiei Sociale emite ordinul de autorizare/neautorizare ca unitate protejata, in baza notei intocmite de DGPPH ca urmare a analizei dosarului depus.

In ce mod facem achizitia de produse din unitati protejate?

Ce achizitii de la unitati protejate se pot deduce in baza Legii nr. 448/2006?

Orice produs sau serviciu care este realizat de catre unitatea protejata, poate fi dedus in cuantumul taxei pe dizabilitate. Daca produsele sau serviciile achizitionate sunt intermediate, atunci unitatea protejata trebuie sa fie de tip ONG si sa aiba obiectul de activitate autorizat de ANPD
Atentie: NU toate achizitiile de la unitatile protejate sunt deductibile din taxa pe dizabilitate! Diferenta se face in functie de obiectul de activitate autorizat.

UPDATE: Prin OUG nr. 60/2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 648 din 07/08/2017 a fost eliminata posibilitatea persoanelor juridice de a opta pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitatile protejate autorizate incepand cu 01 septembrie 2017.

Astfel, incepand cu data de 1 septembrie 2017, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati iar in situatia in care nu angajeaza persoane cu handicap vor plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Astfel, pe langa eliminarea posibilitatii de a efectua achizitii de la unitati protejate se va majora si contributia datorata in cazul neangajarii, de la 50% la 100% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna. Pentru determinarea numarului mediu de angajati se vor avea in vedere precizarile cuprinse in Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin OANPH 590/2008.

Suma pentru neangajare persoane cu handicap se declara in Formularul 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Fac exceptie de la aceste prevederi institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

In aceste conditii, in scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.

In ce priveste achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, vom vedea cum facem achizitia de produse in cazul unei societati cu peste 50 de angajati care doreste sa achizitioneze produse de la unitati protejate.

Conform art. 78 al. (4) lit 4.1) din Legea 448/2006, se mentioneaza:

" (41) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socio-profesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prinactivitatea comerciala."

In cazul in care societatea doreste sa achizitioneze produse pe care unitatile protejate nu le realizeaza prin activitate proprie ci le comercializeaza, vom stabili daca acordul de parteneriat mai este obligatoriu sa fie intocmit avand in vedere ca in acord este specificat ca produsele sunt realizate prin activitatea proprie integrala sau partiala a persoanelor cu handicap.

De asemenea, vom vedea ce acte solicitam in aceasta situatie de la unitatile protejate.

Precizam mai intai ca, intr-adevar, potrivit art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea 448/2006, persoanele juridice care au cel putin 50 de angajati, care nu angajeaza persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, pot opta pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

In conformitate cu prevederile art. 43 din HG 268/2007, pentru a fi respectate prevederile art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea 448/2006, societatea care are cel putin 50 de angajati si care a optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat trebuie sa respecte acest angajament, in baza acordului de parteneriat incheiat si a contractului comercial prin care sunt achizitionate produsele sau serviciile.

Astfel, daca societatea opteaza pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, este necesar ca produsele achizitionate de la unitatile protejate trebuie sa fie produsul activitatii integrale sau partiale efectuate persoana cu handicap pentru a respecta conditia ca acestea sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate.

Angajatorii care nu respecta aceasta prevedere au doua variante: pot opta pentru plata lunara catre bugetul de stat a unei sume reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap ori achizitioneaza produse si servicii de la astfel de unitati protejate in suma echivalenta cu suma datorata bugetului de stat.

In sensul Legii 448/2006, propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului. Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.

In situatia in care produsele achizitionate de la unitatile protejate nu sunt produsul activitatii integrale sau partiale efectuate de persoana cu handicap conditia ca acestea sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate nu se considera indeplinita, societatea fiind supusa ori obligatiei de a plati suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, ori de a angaja persoane cu handicap.

Alin. 4 indice 1 din cadrul aceluiasi articol (art. 78 din Legea 448/2006) exclude unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri de la posibilitatea de a opta pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, cu respectarea conditiei ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective.

Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala. Astfel, alin. 4 indice 1 vizeaza exclusiv categoria de contribuabili - unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, carora le este oferit un mijloc distinct de exonerare a obligatiei de plata a contributiei prin respectarea conditiilor prevazute la art. 78 alin. (3) lit. b) si nu prin incheierea acordului de parteneriat.

Asadar, pentru unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, nu va fi incheiat nici acord de parteneriat, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective si cu prezentarea raportului financiar la fiecare inceput de an care sa prezinte modul de utilizare a fondurilor obtinute prin activitatea comerciala.

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Ciprian
Certificat pe un an.
Buna ziua! Am handicap gradul 3 Accentuat. Certificatul de handicap are valabilitate 12 luni. Intrebarea mea este daca angajatorul poate solicita pentru unitate protejata in acest caz sau trebuie neaparat sa aiba valabilitate permanenta? Va rog frumos sa-mi raspundeti.Mult umesc!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .