Incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitatiOrice persoana cu dizabilitati care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.

Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati reprezinta o preocupare constanta a Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sprijina dezvoltarea capacitatii de ocupare, cresterea sanselor de gasire a unui loc de munca, prevenirea tuturor formelor de discriminare precum si reducerea somajului in randul persoanelor cu dizabilitati.

Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele juridice publice (cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala), care au cel putin 50 de angajati, obligate prin lege sa angajeze persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, vor trebui sa organizeze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap. Aceasta masură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică

Potrivit OUG nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01.09.2017, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile legii, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate (loc de munca protejat; unitate protejata autorizata).

Atentie! Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.

Angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei.

Persoanele cu nevoi speciale au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

1. Beneficiari

Angajatorii care au cel putin 50 de angajati si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap, primesc lunar pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

Persoanele cu handicap au dreptul sa lucreze si sa primeasca si indemnizatia lunara, bugetul complementar si indemnizatia de insotitor. Doar o persoana care are si calitatea de pensionar de invaliditate nu se poate angaja decat daca isi suspenda drepurile primite prin Casa de pensii. 

Persoanele cu handicap grav care lucreaza nu si-au pierdut prestatiile sociale. Mai mult, aceste persoane beneficiaza si de facilitati fiscale (scutirea de la plata impozitului pe salariu). Doar persoana cu handicap care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I sau II nu are drept de munca, deoarece are capacitatea de munca pierduta. Sau se poate angaja cu conditia ca pe timpul desfasurarii contractului de munca sa isi suspende, printr-o cerere adresata Casei de pensii, dreptul cuvenit pensiei de invaliditate.

De la 1 iulie 2018, atat indemnizatia lunara (350 lei pentru adultul cu handicap grav, 265 lei pentru adultul cu handicap accentuat) cat si bugetul personal complementar (150 lei pentru adultul cu handicap grav, 110 lei pentru adultul cu handicap accentuat si 60 lei pentru adultul cu handicap mediu) se acorda indiferent de venituri conform Legii 448/2006, art.57, alin. (4).

Nu exista nicio prevedere legala in sensul ca o persoana cu handicap grav, cu insotitor isi pierde gradul de handicap si insotitorul daca se angajeaza. Incadrarea intr-un grad de handicap nu are nicio legatura cu capacitatea de munca. Comisiile de evaluare a adultilor cu handicap nu evalueaza capacitatea de munca, ci pot doar sa orienteze profesional adultul cu handicap.

2. Subventia

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata, absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma in cuantum de 2.250 lei pe o perioada de 18 luni.

Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei si va fi dedusa din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei

 • copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul);
 • carnetul de munca in original si copie integrala;
 • buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata "pentru conformitate cu originalul";
 • declaratie tip a angajatorului referitor la numarul de angajati - declaratie data intr-un exemplar;
 • formularul tip de conventie - Anexa 9 - complectat in 3 ex.;
 • formularul tip - tabel anexa la conventie - complectat in 3 ex.;
 • declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate;
 • certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii

Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca .

Angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 1,5 ani prevazut in art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu

Atentie! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 1,5 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca.

Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca?

Persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • cursuri de formare profesionala;
 • adaptare rezonabila la locul de munca;
 • consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
 • perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
 • un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 • posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
 • scutirea de plata impozitului pe salariu.

Drepturile salariale si alte beneficii ale persoanelor cu dizabilitati angajate

Persoanele cu dizabilitati au dreptul la o indemnizatie lunara la care se adauga salariul lunar si nu pierd indemnizatia pentru handicap si nici indemnizatia de insotitor odata cu semnarea unui contract de munca. Persoanele cu dizabilitati au aceleasi drepturi in ceea ce priveste salariul ca si persoanele care nu au acest statut, insa ele nu platesc impozit pe salariu.

In ceea ce priveste pensia, persoanele care au realizat un stagiu de cotiz are in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:

 • cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Dreptul la concediu al unei persoane cu dizabilitati

In ceea ce priveste concediul persoanelor cu dizabilitati, Codul Muncii mentioneaza ca beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare:

a) salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare;
b) persoanele cu handicap;
c) tinerii in varsta de pana la 18 ani.

In acelasi timp, in cazul in care aceeasi persoana se incadreaza in doua situatii pentru care legea prevede concediu de odihna suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel putin suma minimelor prevazute de lege pentru fiecare din situatii.

In ce conditii pot munci persoanele cu dizabilitati?

Persoanele cu dizabilitati au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. In contextul incadrarii in munca, persoana cu handicap reprezinta persoana invalida de gradul III.

Persoanele cu dizabilitti pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

In ce forme se poate angaja o persoana cu dizabilitati?

Angajarea persoanei cu dizabilitati in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate.

Formele protejate de angajare in munca sunt:

 • loc de munca protejat;
 • unitate protejata autorizata.

Care sunt unitatile protejate?

Unitatile protejate sunt acelea infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Unitatile protejate pot fi:

 • cu personalitate juridica;
 • fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu deficiente autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente.

Care sunt unitatile obligate sa angajeze persoane cu dizabilitati?

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu dizabilitati in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 • sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

De ce facilitati beneficiaza cei care angajeaza persoane cu dizabilitati?

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
 • alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.

Angajatorii persoanelor cu dizabilitati, altii decat unitatile protejate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
 • decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
 • o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Subventionarea locurilor de munca pentru cetatenii UE si non-UE in Romania

Angajatorii pot beneficia de plata unei parti din salariu pentru minim 12 luni, daca incadreaza cetateni UE si non - UE in Romania. Suma respectiva, acordata de stat, revine angajatorilor, dar facilitatea priveste, implicit, si viitorii salariati carora li se usureaza astfel drumul spre angajare.

Avem in vedere subventionarea locurilor de munca, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In acest sens, precizam ca, potrivit aceleiasi legi, termenul de "strain" desemneaza ambele categorii de cetateni iar acestia sunt beneficiari ai facilitatii mentionate (ca si angajatorii lor).

Sunt necesare unele conditii:

In primul rand, cetatenii UE si non - UE trebuie sa se afle in evidenta agentiei. Pentru aceasta, ei trebuie sa se inregistreze in vederea obtinerii unui loc de munca. O astfel de inregistrare este posibila numai daca anterior au mai fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii.

Aceasta conditie de inregistrare diferentiaza cetatenii UE si non-UE de cei romani, fara a putea fi considerata discriminatorie.

Ca si ultimii, insa, cetatenii UE si non - UE, trebuie sa aiba minimum 16 ani, sa nu indeplineasca conditiile de pensionare, sa fie apti de munca, sa nu aiba loc de munca, sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca - 500 lei, sa fie disponibili sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare inregistrarii

Deci, subventionare locurilor de munca este o forma de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea somerilor - deopotriva romani, cetateni U.E. sau non-U.E. - atat indemnizati (beneficiari ai indemnizatiei de somaj si a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca), cat si neindemnizati (beneficiari numai ale acestora din urma). Calitatile la care ne-am referit nu sunt consacrate ca atare de Legea nr. 76/2002, insa am considerat ca se justifica din considerente de ordin practic.

Categoriile de someri pentru care se poate realiza subventionarea locurilor de munca sunt, potrivit Legii nr. 76/2002, binecunoscutele persoane considerate defavorizate in sansa lor de a ocupa un loc de munca: absolventii unor institutii de invatamant cu sau fara handicap, persoanele in varsta de peste 45 de ani etc.. Este vorba, deci, de o alta conditie ceruta pentru subventionarea locurilor de munca cetatenilor U.E. si non - U.E. in Romania.

In ceea ce priveste absolventii mentionati, precizam ca ei trebuie sa provina din cadrul sistemului national (roman) de invatamant.

Baza legala

COMMENTS 

Postat la
%b %15, %2019
Postat de
BARBU CONSTANTIN
Reîncadrare
Sunt o persoană cu certificat de încadrare într-un grad de handicap accentuat permanent.
Sunt și pensionat de boală gradul 2 de aproximativ 5 ani. Am lucrat în învățământ ca titular, catedra fiindu-mi rezervată prin suplinitori.
Dacă renunț benevol la statutul de pensionar și revin înapoi la catedră ce avantaje sau dezavantaje pot avea?
Menționez că mi se va cere o declarație pe propria răspundere pentru aceasta, o să aibă repercursiuni negative la o eventuală internare?
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Gabrian Simona
Pensionare certificat de handicap
Buna-ziua. Am 52 de ani si handicap fizic de la varsta de 5 ani dar nu am beneficiat de certificat de handicap. Am 22 de ani vechime in campul muncii lucrati in conditii normale- nu ca persoana cu handicap. Incepand cu 01.07.2019 am certificat de handicap gr.accentuat, permanent.. Ptr.reducera programului de lucru la 4 sau 6 ore trebuia sa-mi recomande Comisia de evaluare sau pot solicita eu institutiei printr- o cerere in baza certificatului de handicap? Mi se poate reduce varsta de pensionare cu 10 ani daca eu nu am lucrat ca persoana cu handicap, handicapul fiind preexistent incadrarii in munca. Multumesc
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
Mona si Dan
PENSIONARE CERTIFICAT DE HANDICAP
Doamna Gabrian Simona,
Spuneti ca aveti handicapul fizic de la varsta de 5 ani. Iar Certificatul de incadrare in grad de handicap din 1 iulie 2019. Asadar, aveti o dovada medicala foarte proaspata. Dar, pe acest certificat exista un diagnostic medical, adica afectiunea de care suferiti. Medicul spe[censored]t trebuie sa va emita o scrisoare medicala prin care sa certifice ca aveti acest handicap accentuat, sau invaliditate de gradul 2 din copilarie. Sau aveti norocul sa fie trecuta in acest certificat DATA IVIRII HANDICAPULUI, Daca aceasta data este 1972, sau cata o fi ea, asta dovedeste ca ati muncit acesti 22 de ani cu acest handicap. Adica aveati acest handicap inca din prima zi de munca. Aceasta vechime in munca dovedeste ca ati contribuit la Asigurarile Sociale si ati contribuit mai mult de 50 la suta din acel stagiu complet de 35 de ani. Conform Legii Pensiilor Publice nr . 263 din 2010. Exista si o anexa a legii, Tabelul 3. Sunt necesari 23 de ani vechime. Dar la handicap de gradul 2, (accentuat) capacitatea de munca este pierduta, si aveti dreptul la Pensie de invaliditate fie daca ati avea cateva luni vechime in munca. Este decizia dumneavoastra cum veti proceda, Ati fi iesit la pensie de invaliditate si in urma cu 15 ani, cu 20 de ani. Ati muncit si este doar meritul dumneavoastra.
Postat la
%b %10, %2019
Postat de
Valeriu Păuleț
Pensie de invaliditate
Bună seara.Am 46 de ani și sunt persoană cu handicap accentuat permanent.Sunt încadrat în muncă de 3 ani dar datorită înrăutățirii stării de sănătate mă descurc foarte greu la locul de muncă.Menționez că am coxartroză bilaterală cu proteză de șold la unul din membre, care s-a uzat și a fost înlocuită iar rezultatul nu e tocmai cel așteptat și cred că sunt nevoit să renunț la servici pentru a nu-mi mai degrada și mai mult starea de sănătate.Pot beneficia de o pensie de invaliditate?Mu lțumesc.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .