Incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitatiOrice persoana cu dizabilitati care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.

Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati reprezinta o preocupare constanta a Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sprijina dezvoltarea capacitatii de ocupare, cresterea sanselor de gasire a unui loc de munca, prevenirea tuturor formelor de discriminare precum si reducerea somajului in randul persoanelor cu dizabilitati.

Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele juridice publice (cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala), care au cel putin 50 de angajati, obligate prin lege sa angajeze persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, vor trebui sa organizeze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap. Aceasta masură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituția publică

{googleads}Potrivit OUG nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01.09.2017, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile legii, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate (loc de munca protejat; unitate protejata autorizata).

Atentie! Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate.

Angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei.

Persoanele cu nevoi speciale au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

1. Beneficiari

Angajatorii care au cel putin 50 de angajati si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap, primesc lunar pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

Persoanele cu handicap au dreptul sa lucreze si sa primeasca si indemnizatia lunara, bugetul complementar si indemnizatia de insotitor. Doar o persoana care are si calitatea de pensionar de invaliditate nu se poate angaja decat daca isi suspenda drepurile primite prin Casa de pensii. 

Persoanele cu handicap grav care lucreaza nu si-au pierdut prestatiile sociale. Mai mult, aceste persoane beneficiaza si de facilitati fiscale (scutirea de la plata impozitului pe salariu). Doar persoana cu handicap care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I sau II nu are drept de munca, deoarece are capacitatea de munca pierduta. Sau se poate angaja cu conditia ca pe timpul desfasurarii contractului de munca sa isi suspende, printr-o cerere adresata Casei de pensii, dreptul cuvenit pensiei de invaliditate.

De la 1 iulie 2018, atat indemnizatia lunara (350 lei pentru adultul cu handicap grav, 265 lei pentru adultul cu handicap accentuat) cat si bugetul personal complementar (150 lei pentru adultul cu handicap grav, 110 lei pentru adultul cu handicap accentuat si 60 lei pentru adultul cu handicap mediu) se acorda indiferent de venituri conform Legii 448/2006, art.57, alin. (4).

Nu exista nicio prevedere legala in sensul ca o persoana cu handicap grav, cu insotitor isi pierde gradul de handicap si insotitorul daca se angajeaza. Incadrarea intr-un grad de handicap nu are nicio legatura cu capacitatea de munca. Comisiile de evaluare a adultilor cu handicap nu evalueaza capacitatea de munca, ci pot doar sa orienteze profesional adultul cu handicap.

2. Subventia

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata, absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma in cuantum de 2.250 lei pe o perioada de 18 luni.

{googleads}Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei si va fi dedusa din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei

 • copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul);
 • carnetul de munca in original si copie integrala;
 • buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata "pentru conformitate cu originalul";
 • declaratie tip a angajatorului referitor la numarul de angajati - declaratie data intr-un exemplar;
 • formularul tip de conventie - Anexa 9 - complectat in 3 ex.;
 • formularul tip - tabel anexa la conventie - complectat in 3 ex.;
 • declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate;
 • certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii

Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca .

Angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 1,5 ani prevazut in art. 85 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu

Atentie! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 1,5 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca.

Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca?

Persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • cursuri de formare profesionala;
 • adaptare rezonabila la locul de munca;
 • consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
 • perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
 • un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 • posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
 • scutirea de plata impozitului pe salariu.

Drepturile salariale si alte beneficii ale persoanelor cu dizabilitati angajate

Persoanele cu dizabilitati au dreptul la o indemnizatie lunara la care se adauga salariul lunar si nu pierd indemnizatia pentru handicap si nici indemnizatia de insotitor odata cu semnarea unui contract de munca. Persoanele cu dizabilitati au aceleasi drepturi in ceea ce priveste salariul ca si persoanele care nu au acest statut, insa ele nu platesc impozit pe salariu.

In ceea ce priveste pensia, persoanele care au realizat un stagiu de cotiz are in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:

 • cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
 • cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Dreptul la concediu al unei persoane cu dizabilitati

In ceea ce priveste concediul persoanelor cu dizabilitati, Codul Muncii mentioneaza ca beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare:

a) salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare;
b) persoanele cu handicap;
c) tinerii in varsta de pana la 18 ani.

In acelasi timp, in cazul in care aceeasi persoana se incadreaza in doua situatii pentru care legea prevede concediu de odihna suplimentar, cuantumul acestuia va reprezenta cel putin suma minimelor prevazute de lege pentru fiecare din situatii.

In ce conditii pot munci persoanele cu dizabilitati?

{googleads}Persoanele cu dizabilitati au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. In contextul incadrarii in munca, persoana cu handicap reprezinta persoana invalida de gradul III.

Persoanele cu dizabilitti pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

In ce forme se poate angaja o persoana cu dizabilitati?

Angajarea persoanei cu dizabilitati in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate.

Formele protejate de angajare in munca sunt:

 • loc de munca protejat;
 • unitate protejata autorizata.

Care sunt unitatile protejate?

Unitatile protejate sunt acelea infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Unitatile protejate pot fi:

 • cu personalitate juridica;
 • fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu deficiente autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente.

Care sunt unitatile obligate sa angajeze persoane cu dizabilitati?

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu dizabilitati in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 • sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

De ce facilitati beneficiaza cei care angajeaza persoane cu dizabilitati?

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
 • alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.

Angajatorii persoanelor cu dizabilitati, altii decat unitatile protejate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
 • decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
 • o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Subventionarea locurilor de munca pentru cetatenii UE si non-UE in Romania

Angajatorii pot beneficia de plata unei parti din salariu pentru minim 12 luni, daca incadreaza cetateni UE si non - UE in Romania. Suma respectiva, acordata de stat, revine angajatorilor, dar facilitatea priveste, implicit, si viitorii salariati carora li se usureaza astfel drumul spre angajare.

Avem in vedere subventionarea locurilor de munca, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In acest sens, precizam ca, potrivit aceleiasi legi, termenul de "strain" desemneaza ambele categorii de cetateni iar acestia sunt beneficiari ai facilitatii mentionate (ca si angajatorii lor).

Sunt necesare unele conditii:

In primul rand, cetatenii UE si non - UE trebuie sa se afle in evidenta agentiei. Pentru aceasta, ei trebuie sa se inregistreze in vederea obtinerii unui loc de munca. O astfel de inregistrare este posibila numai daca anterior au mai fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii.

Aceasta conditie de inregistrare diferentiaza cetatenii UE si non-UE de cei romani, fara a putea fi considerata discriminatorie.

Ca si ultimii, insa, cetatenii UE si non - UE, trebuie sa aiba minimum 16 ani, sa nu indeplineasca conditiile de pensionare, sa fie apti de munca, sa nu aiba loc de munca, sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca - 500 lei, sa fie disponibili sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare inregistrarii

Deci, subventionare locurilor de munca este o forma de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea somerilor - deopotriva romani, cetateni U.E. sau non-U.E. - atat indemnizati (beneficiari ai indemnizatiei de somaj si a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca), cat si neindemnizati (beneficiari numai ale acestora din urma). Calitatile la care ne-am referit nu sunt consacrate ca atare de Legea nr. 76/2002, insa am considerat ca se justifica din considerente de ordin practic.

Categoriile de someri pentru care se poate realiza subventionarea locurilor de munca sunt, potrivit Legii nr. 76/2002, binecunoscutele persoane considerate defavorizate in sansa lor de a ocupa un loc de munca: absolventii unor institutii de invatamant cu sau fara handicap, persoanele in varsta de peste 45 de ani etc.. Este vorba, deci, de o alta conditie ceruta pentru subventionarea locurilor de munca cetatenilor U.E. si non - U.E. in Romania.

In ceea ce priveste absolventii mentionati, precizam ca ei trebuie sa provina din cadrul sistemului national (roman) de invatamant.

Baza legala

Comentarii 

Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Cristian Segiu
intrebare
Sunt persoana cu handicap grad accentuat. Daca Societatea la care lucrez a anuntat disponibilizari masive, as vrea sa stiu daca exista o lege care ma ajuta sa nu imi pierd slujba, intrucat din cauza handicapului as fi candidatul "ideal" in ochii angajatorului sa fiu disponibilizat.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Buna Sergiu, angajatorul primeste facilitati de la stat in cazul angajarii in baza legii 448/2006 a unei persoane cu dizabilitati, asa cum scrie in articolul de mai sus... daca totusi te pune pe "lista" contacteaza sindicatul sau un ONG local pentru sustinerea cazului tau, eventual inserezi problema discriminarii, vezi tu...
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Carmen
persoane cu HIV
o persoana cu HIV, care poseda un certificat de handicap grav cu/fara insotitor are drept de munca? daca da, unde si conform caror prevederi legale? exista in lege restrictii pentru astfel de persoane? multumesc
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Buna Carmen, ai raspunsul in forum:
https://www.prostemcell.ro/35-boli-si-afectiuni/29-hivsida-drepturi-tratamente-opinii.html#20575

Vezi Legea 584 din 29/10/2002
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Anton R
Cine ne protejeaza la locu de munca?
Buna , ma numesc Anton si sunt o persoana cu handicap de gradu 2 accentuat prestez serviciu la patron 8ore/zi 40/saptamana... in timp de 4 ani de zile la locu munci nici o persoana indreptatita sau calificata nu a venit sa ma intrebe de "sanatate" sau sa vada conditiile in care angajatoru m-a angajat si daca imi respecta drepturile...li deru de sindicat, doar "acum" a aflat de curand ca in unitatea de lucru exista si persoane cu handicap ...prin urmare pot sa stiu cui pe cine sa intreb daca exista vre`o posibilitate sa fiu/m protejati la locu de munca de vreo persoana juridica ... si daca da, de ce nu o fac respectivi?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
In Legea 448/2006 reactualizata scrie clar.

https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/legea_nr_448-2006_reactualizata_2010.pdf

Daca angajatorul nu o respecta, poti seziza organismele locale, prefectura de ex
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
cristi
persoanele cu handicap sunt obligate la coplata medicamentelor?
Buna ziua,
Sun t o persoana cu handicap de gr.I cu insotitor si pana luna trecuta nu plateam nimic la ridicarea medicamentelor prescrise de doctor. Luna aceasta cand am fost sa ridic medicamentele am fost pus sa platesc o cota parte din valoarea medicamentelor. As dori sa stiu daca persoanele cu handicap sunt obligate la coplata medicamentelor sa nu. Va multumesc.
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
alexandra
Buna ziua,
Sunt o persoana cu handicap de gradul 2 daca ma angajez cu program de 8 ore pe zi pierd pensia de handicap?
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
ELVIS
handicap pensie
NU VEI PIERDE PENSIA DE HANDICAP
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Orice persoana cu handicap poate sa munceasca cu contract de munca fara a pierde indemnizatia si alte drepturi corespunzatoare handicapului.

In plus , angajatul cu handicap grav sau accentuat beneficiaza si de unele facilitati printre care scutirea de impozit pe salariu , 3 zile de concediu in plus, etc.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
lefter
loc de mnca si indemnizatii
ori ce pers. cu dizabilitati poate sa munceasca cu contract de munca fara a pierde indemnizatia etc...si scutire de impozit pe salr o au decat cei cu gr. 1, si 2
si normal 3 zile in plus de concediu
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
Memetel Florin
Cina ma poate ajuta, caut job
Sunt persoana cu dizabilitati, detin certificat de incadrare in grad de handicap II accentuat permanet. Sunt disperat in cautarea unui loc demunca, statul nu face nimic in acest sens.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
florea gheorghe
intrebare
buna numele meu este ghita sunt din sibiu va rog datimi un sfat cum pot obtine o slujba la un agajator daca am 6 clase find si persoana cu handicap accentuat permanent de 12 ani unde ma duc sa ma angajez toate persoanele imi spun ca nu ma angajeaza ca le e frica ca mor in timpul serviciului e posibil asa ceva si vas mai ruga sami spuneti sotia mea care este angajata lo o societate privata poate fi scutita de inpozit avem si un baiat de 15 ani numele societati este real a 2 intrebare vas ruga sa ma lamuriti de ce nu pot beneficia si de pensie normala daca am gr 2 permanent am malformatie congenitala din nastere si traiesc cu un furtun in rinichi de 12 ani este nefrostomie permanenta de la comisie mia spus ca imi trebuie vechime 11 ani poi de unde sai scot am cu armata cu tot 4 ani am intales ca bot benificia si de pensie de urmas de la tata dar problema e ca nu stu nimica de iel de 35 ani ce pot face sami primesc drepturile si ultima intrebare trec pintro perioada dificila in uema cu un an am fost actionat in judecata de sc urbana srl pt neplata chiriei pentru 2 luni jumate dar ei au scris in acte ca de 3 luni dar automat au mintit e si locuinta sociala eu nam primit nici o intintare ca sa ma prezint la tribunal si sa judecat in lipsa mea si au cistigat si mia venit pentru evacuare nu mai scutit nici de la chirie incepind ci 1 ianuarie 2010 eu inca platesc chirie sunt si cu taxele la zi si chiria suma pt care vor sa ma faca evacuarea este de 100 ron cu tot cu penalizari e posibil sa ma execute va multumesc
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
lefter
loc de mnca si indemnizatii
in primul rand beneficiati de o indemnizatie de hand. de gr.2,
In al doilea rand sant programe care trebuie sa mergeti la inspectoratul judetean scolar de unde apartineti si acele programe care va vor ajuta sa continuati scoala de a fi in conformitate cu cerintele de studii pe care se cer si la ocuparea unui loc de munca si bine inteles si pregatire intro anumita ramura de activitate.
3.Daca este locuinta sociala si acordata de la primarie mergeti in audienta la primar , eventual cu acele acte care spun ca santeti actionat in judecata , sau dovezi de aceasta natura , si se va lamurii situatia de acolo si pasii urmatori
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incercati sa va adresati asociatiilor sau fundatiilor pentru handicap din judetul Sibiu.

Sigur veti primi sfaturi si chiar ajutor mai folositor pentru problemele dvs. decat putea noi sa va oferim.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
ion ion
intrebare
pot sa ma angazez daca vad numai cu un ochi, in constructi sau in alt domeniu de activitate?
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa factorilor de risc profesional.
Examenul medical la angajare se finalizeaza prin completarea de catre medicul de medicina a muncii a fisei de aptitudine in doua exemplare: unul pentru angajator si unul pentru angajat. Fisa de aptitudine trebuie sa contina concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Info H.G. nr. 1.169/2011 privind supravegherea sanatatii.

In principiu DA, te poti angaja in constructii sau altundeva, totul depinde de angajator...
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
lefter
medical
mergeti la medicina muncii in cazul in care ati gasit un loc de munca si acolo veti primii verdictu daca santeti apt de munca
Postat la
%b %27, %2012
Postat de
Geta
Intrebare.
Daca sunt pensionar grad 3 si lucrez 4 ore/zi pot pierde pensia de handicap accentuat?
Postat la
%b %28, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Nu pierdeti indemnizatia de handicap. Dimpotriva, sunteti scutit de plata impozitului pe salariu si aveti dreptul la zile suplimentare la Concediul de Odihna.
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
lefter
pensionar si indemnizatii
in primul rand nu puteti fi incadrat in 2 gr. de handicap dupa cum scrieti pensionar de gr.3 si ca pierdeti pensia de gr.2 acentuat.
Indiferent in ce gr. santeti si lucrati nu pierdeti indemnizatia .
Verificati ca nu e clar sa fiti examinat si sa primiti 2 gr. de handicap ori este o greseala de exprimare, comisiile de expertiza nu elibereaza cele metionate mai sus
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
pfserban
pfa
Am72 ani am avut un pfa pentru producerea si comercializarea art de pescuit. am fost nevoit sa inchid pfa caci m-am operat a treia oara pe cord deschis. consider ca mi am mai revenit. spuneti mi pot sa reiau pfa si sa reincep activitatea?
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
bordea sebastian
intrebare
am parasit locul de munca pentru ca maistru nu mia dat scule cu ce sa lucrez nu la interesat am facut crize si am plecat la itm. nu este nici o organizare la firma.mia venit rezultatul acasa a spus ca nu este problema lor.va rog frumos unde ma pot adresa
Postat la
%b %31, %2013
Postat de
Nicola Verginica
Intrebare
Buna ziua sunt o persoana cu handicap gr 2 si vreau sa imi gasesc si eu un loc de munca,ma puteti ajuta,Va multumesc
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
Iulian Marian
in gasirea locului de munca
Sunt pensionat pe caz de boala gradul accentuat permanent iar intrebarea mea este daca ma angajez fara sa zic ca am aceasta boala as putea pierde indemnizatia pe care o am si certificatul? nu pot sa ma angajez din cauza acestei boli pentru ca nimeni nu vrea sa angajeaza persoane cu dezabilitati si de asta mas angaja fara sa zic de boala si imi este frica ca as putea pierde certificatul si indemnizatia pe care mi-a alocato de 234 de roni si imi este teama ca ma poate gasi pe PC ca sunt bolnav si am acesta boala si pierd si certificatu si tratamentul asta este intrebarea astept un raspuns si dumnezeu fie cu toate persoanele cu dezabilitati si cu voi care ati facut accesta pagina.
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca va angajati nu pierdeti nici unul din drepturile si facilitatile pe care le aveti ca persoana cu handicap.
Dimpotriva, sunteti scutit de plata impozitului pe salariu si aveti dreptul la zile suplimentare la Concediul de Odihna.
Pentru acesta va trebui sa depuneti la firma o copie a certificatului dvs.

Nu este recomandabil sa treceti sub tacere faptul ca sunteti bolnav . Majoritatea angajatorilor cer un examenul medical la angajare efectuat de catre medicul de medicina a muncii, tocmai pentru a se asigura ca sunteti apt medical pentru activitatea respectiva.
Patronul poate face puscarie daca va pune sa efectuati o activitate care va poate inrautati sanatatea sau sunteti implicat intr-un accident de munca.
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
iulian marian
Multumesc
Va multumesc pentru sfatul acordat domnule Petru o zi placuta la toti
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
toma maria
pt un post in invatamant
Am gradul 2 de handicap si lucrez in invatamant, nu sunt titulara dar as avea nota pt a fi, numai ca postul nu se scoate la titularizare. Ce pot face sa nu raman pe dinafara? Eu am avut contract pe 1 an de zile semnat si lucrez de 5 ani, dar am fost suplinitoare.
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
Viorel
RECONVERSIE PROFESIONALA
Buna ziua
Am gradul 2 de handicap (acentuat), lucrez de 16 ani intr-o institutie de stat , pe un post de infirmier ,intre timp am facut o reconversie profesionala de Asistent Medical Generalist , am terminat acum 2 ani si nu sunt pus in posesia accestui loc de munca pe motiv ca nu am debutantul de 6 luni...Desi s-au scos la concurs posturi ... Intrebare ...
Va rog respectos sa-mi raspundeti si mie unde trebuie sa ma adresez si daca mai trebuie sa mai dau concurs pe post, daca am reconversie profesionala ... Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
Iuga Laurentiu
angajare persoana cu handicap
Cum trebuie sa procedeze o persoana cu handicap gr. II ( hipoacuzie) in vederea angajarii la o societate comerciala (pe o functie de manipulant la un magazin alimentar, cu trei angajati)?
Ce beneficii poate sa aiba repectiva societate pentru angajarea persoanei cu handicap si persoana in cauza?
Societatea comerciala apartine parintilor lui.
Persoana are 22 ani.
Am citit L 448/2006 dar, nu am putut raspunde la respectivele intrebari.
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
FLORENTIN
PREZENTAREA LA SERVICIU A UNUI CERTIFICAT DE HANDICAP
Buna ziua,
Ma numesc Florentin, sunt salariat CFR { sectorul siguranta circulatiei}, iar in urma unui accident rutier am ramas cu un handicap la piciorul stang.
Mentionez ca la serviciu efectuez examinare medicala periodica la 2 ani. examinare medicina muncii anuala,examinar e psihologica la 3 ani si la toate obtin avizul APT SERVICIU.
Daca as prezenta Certificatul de handicap la serviciu mi-ar dauna.
As putea sa lucrez in continuare la siguranta circulatiei feroviare { sunt sef statie]
Va multumec anticipat pentru raspuns .
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
daniel
Rasp
@Iuga Laurentiu, @FLORENTIN s.a - Voi ai citit ce scrie in articol? Ai tot ce-ti trebuie acolo cat si trimiteri catre alte pagini ce au legatura cu subiectul.

Consultati in special Ghidul angajatorilor persoanelor cu dizabilitati
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Geta
Contestatii
Buna ziua! Ma adresez dumneavoastra deoarece am mai primit raspunsuri si cu alte ocazii, iar in situatia de fata nu stiu cui ma pot adresa. Ma numesc Geta sunt din Calarasi si va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea problema. Sotului meu i-a fost anulata pensia de invaliditate gr III in urma chemarii si expertizarii, de catre comisia de la un spital din Bucuresti. In urma analizelor efectuate de comisie s-au confirmat invaliditatile (fractura coloana L1, L2, L3 - coxartroza bilaterala) dar au spus ca nu se mai incadreaza in grad de invaliditate. As vrea sa stiu daca intradevar nu se mai incadreaza iar daca as face contestatie la care as atasa un rezultat tomograf sau alte analize facute acum in Calarasi ar fi luate in calcul de cei care vor solutiona contestatia. Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %05, %2013
Postat de
Enus vica
As dori sa lucrez acasa
Buna seara am 51 de ani sunt din bucuresti am piciorul drept amputat in urma cu 4 ani si tare mult mi-as dori un loc de munca ....sa lucrez acasa
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
florin
cine minte ?
si sotia mea este persoana cu handicap ...daca se angajeaza isi pierde drepturile banesti ....stim din proprie experienta ...
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
cosma aurica
Intrebare/ lamurire
buna ziua

am indemnizatie handicap accentuat cf legii448/2006 .

Eu lucrez. Cand o sa ajung la pensionare ptr limita de varsta o sa pot cumula pensia pentru limita de varsta cu indemnizatia de handicap SAU trebuie sa renunt la indemnizatie?

Multumesc anticipat
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Mona si Dan
Intrebare/ lamurire
Indemnizatia pentru persoana cu handicap o primeste orice persoana indiferent daca lucreaza sau nu.
Si dupa pensionare o primeste in continuare fara nici o problema.
Oricum salariul unui om este mai mare decat o pensie.
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Veti primi si pensie si indemnizatie asa cum primiti in prezent primiti salariu si indemnizatie.
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
andrei.dej
Intrebare
Buna ziua,
As vrea sa aflu si eu un raspuns. Sint o persoana cu handicap grav si beneficiez de pensie de invaliditate si indemnizatie de handicap si as vrea sa stiu "daca ma angajez cu carte de munca, care din aceste vanituri le pierd si care e legea care prevede acest lucru". Va multumesc
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Geta
Raspuns
Buna Andrei, nu stiu de unde si pina unde a ajuns intrebarea ta la mine dar pot sa-ti spun ca poti lucra numai in cazul in care pensia de invaliditate este de gr 3 - deci poti lucra 4 ore beneficiind si de cea de handicap; daca faci contract de 8 ore pierzi pensia de invaliditate si ramai cu cea de handicap plus salariul. daca invald este gr 2 sau 1 nu ai drept de munca, deci pierzi invalid; cea de handicap ramine pe langa salariu.
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
andrei.dej
Multumesc
Multumesc Geta.
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
OPRISANU GHERGHINA
scutire de impozit pe salariu la 2 locuri de munca cu 4 ore
Buna ziua,

Va rog sa imi spuneti, daca in conditiile in care am doua locuri de munca, unul cu 4 ore si unul cu trei ore si sunt incadrata in gradul de handicap grav pot beneficia de scutirea de impozit la ambele locuri de munca
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Cristi
Loc de muncă
Bună seara! Sint o persoană cu handicap (am certificat de handicap ) grad 2, caut loc de muncă potrivit handicapului meu. Vă multumesc. Rog un răspuns din partea dvs .
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
elena
grad handicap
G83,M11-M13,F06 am aceste coduri de boala la ce grad de handicap m-as incadra
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In aceasta pagina incercam sa discutam despre probleme de munca.

Va rog sa reveniti cu intrebarea dvs pe pagima https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
nadia
grad 2 (mediu)
Buna ziua.
Sunt incadrata in gradul 2 (mediu) permanent de handicap. La programul individual de reabilitare, la 'activitati profesionale' scrie: evita suprasolicitari fizice mari. Cate ore pe zi am dreptul sa muncesc? Daca plec la munca in EU mai primesc indemnizatia de handicap de 33.5 ron? Si pierd incadrarea in handicap? Legea 448/2006 este aplicabila si in alt stat, membru UE? Daca revin in tara, pot capata din nou drepturile care reies din certificatul de handicap? Sau trebuie sa reiau din nou investigatiile medicale pentru reincadrarea in grad de handicap? Mai am dreptul la pensie de invaliditate, daca muncesc (in Romania sau in alta tara UE)?
Multumesc mult pentru eventualul raspuns :)
Postat la
%b %31, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile pe care le primiti urmare a certificatului de handicap va sunt garantate pe toata perioada de valabilitate a certificatului.
Daca va angajati nu pierdeti indemnizatia.

Numai pensia de invaliditate gradul 3 va da drept de munca 4 ore/zi. Pensia de invaliditate gradul 2 sau 1 nu va da dreptul sa muncniti cu contract de munca .
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Claudiu B
Handicap gr. 1
Buna ziua,

Daca am handicap gr. 1 accentuat si totusi vreau/pot sa lucrez, as putea (conform legilor in vigoare)? In cazul in cazul as reusi sa ma angajez (contract de colaborare), as pierde acea pensie minima de 400 lei (NU indemnizatia)?

Va multumesc!
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Mona si Dan
Handicap gr. 1
Este o performanta absoluta pentru persoana cu handicap gradul 1 sa reuseasca sa munceasca.
Dar , oare unde si cum sa lucreze ... aceasta este intrebarea.
Nu exista pensie minima. Sau ati obtinut aceasta pensie limita in baza unor acte medicale si certificatul de incadrare in grad de handicap.
Daca ati reusii incadrarea in munca,... asta inseamna ca veti avea salariu , iar pensia de invaliditate se anuleaza.
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
ioan
buna ziua
Am gr.2 de invaliditate in urma unui avc.Faptul ca merg numai cu ajutorul bastonului,iar mana dreapta o misc f. greu am cerut gr. de handicap.La comisie am fost intrebat daca vreau insotitor. am refuzat,caci acasa e familia iar afara am baston.Raspunsu l comisiei a fost o surpriza ptr.mine;gr.3(m ediu)Acum astept raspuns contestatiei.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Mona si Dan
buna ziua
Un grad de handicap il stabileste doar Comisia de expertiza. Aceasta comisie a ajunj la concluzia ca avc nu este grav sau poate s-a gandit ca se imbunatateste starea de sanatate in scurt timp.
Intrebarea comisiei cum ca vreti insotitor sau nu mi se pare foarte ciudata. Insotitorul este necesar doar in cazul handicapului grav/ gradul 1.
Cum se balanseaza o hotarare de la gradul 1 la gradul 3 (usor) este o ciudatenie.
Ceva nu e in regula in situatia asta.
Sa stiti ca un medic poate specula /jongla cu o afectiune incadrandr-o aiurea deoarece este loc de interpretare.
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Alexandru
Loc de muncă
Bună seara! Sunt o persoană cu dizabilitati , am certificat handicap gradul 2 si caut un loc de muncă , vă multumesc si astept raspunsul dumneavoastră.
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
angelica67
program redus de lucru
buna ziua,
sunt o persoana cu handicap accentuat vizual, sufar de retinopatie pigmentara, camp vizual redus 35% si degenerescenta maculara,lucrez program de 8 ore pe calculator, asta ma afecteaza, nu mai fac fata, plus ca pe intuneric nu ma mai descurc, intarzii mereu dimineata acum iarna. Am nevoie de program redus pentru a-mi proteja vederea altfel in ritmul asta se va deteriora rapid, nu accept gandul sa fiu dependenta total de familie. Imi doresc in acelasi timp sa mai si lucrez, comisia de expertiza mi-a spus ca am dreptul doar la 90 de zile de program redus pe an, ajuta si asta, dar totusi ideal ar fi permanent asta m-ar ajuta cu adevarat. Ce modalitate as avea sa obtin program redus permanent, tinand cont de solocitarea ochilor si posibilitatea de agravare a bolii???
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
cazn ghe
un sfat
va salut am 62 ani si boala parkinson de 8 ani.de 4 ani depun dosar la comisie si cu toate actele doveditoare+de2 ani ca boala avanseaza+ comisia imi da gr mediu invocind ca am serviciu
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
marian
EU
eu am gradul 2 ,si am eplipesie acentuat ,am voie sa ma angazes cu carte de munca SI VREAU SA AM IDEMIZITE
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua

Daca va angajati veti primi in continuare indemnizatia si beneficiati si de scutirea de impozit pe salariu.
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
andrei ioan
pensionarea angajatului cu handicap accentuat ]
Sunt in pragul pensionarii (in2016 -65 ani) dar cred ca va trebui sa ies mai repede la pensie(handicap accentuat)si as vrea sa stiu daca pensia imi va fi afectata din acest motiv cat si daca -mi sunt necesare un numar de zile de concediu medical inainte de pensionare.Voi putea primi acea indemnizatie ? Ce valoare are ea si cine o acorda?Multumes c
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Mona si Dan
pensionarea angajatului cu handicap accentuat
Va rog frumos ! Va rog din suflet !
Scrie-ti-ne si noua!

La varsta dumneavoastra, (64 de ani) ce vechime in munca ati acumulat ? Cum de n-ati solicitat pensie pentru limita de varsta inca de acum 11 ani, prin anul 2004, cand aveati 54 de ani?! Persoana cu handicap preexistent, (adica din copilarie)are dreptul sa solicite pensionarea cu 10 ani mai devreme.
De ce nu v-ati pensionat la implinirea varstei de 60 de ani ?

P.S. Va rog frumos dati-ne si noua informatii in acest sens ! Sunteti un caz exceptional . Am avea cu totii de invatat din cazul dumneavoastra !
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
butuza iuliu
Cu mult respect
va informez si eu caci sunt pensionar de invaliditate gradul 3 ...sigur institutiile statului conform unor legi au obligatia de a angaja persoane cu grad de invaliditate parca 4% din angajati...cum ar fi pe la A.J.O.F.M...dif erite locuri in invatamint,la primarii ,totusi cum s-ar putea gasi sau sa avem informatii unde am putea gasi informatii de institutiile care fac astfel de angajari....... CU MULT RESPECT...IULIA N
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Pe site-ul ANOFM gasiti Bursa locurilor de munca pentru persoanele cu handicap si pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
Marcel
urzicimarcel@yahoo.com
sufar de epilepsie sunt incadrat in gradul doi de handicap am vreo sansa sa ma incadrez in campul munci ca si necalificat? eu locuesc in judetul neamt
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
lefter
pensionar si indemnizatii
In judetul Neamt sant ateliere protejate pt. pers. cu dizabilitat;i ele pot fi gasite pe net acesant ateliere protejate neamt si puteti contacta pt. a verifica daca puteti fi angajat .
Dar in alte locuri de munca decat aceste ateliere protejate cred ca va trebui in momentul cand ati gasit un loc de munca sa treceti pe la medicina muncii pt. a fi examinat daca santeti apt de munca
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
Mona si Dan
pensionarea angajatului cu handicap accentuat
"pensionarea angajatului cu handicap accentuat ]
Sunt in pragul pensionarii (in2016 -65 ani) dar cred ca va trebui sa ies mai repede la pensie(handicap accentuat)si as vrea sa stiu daca pensia imi va fi afectata din acest motiv cat si daca -mi sunt necesare un numar de zile de concediu medical inainte de pensionare.Voi putea primi acea indemnizatie ? Ce valoare are ea si cine o acorda?Multumesc!"

In primul rand imi pare rau ca am vazut aceasta intebare asa tarziu.
La 65 de ani presupun ca aveti o vechime de zeci de ani in campul muncii si aveti certificat de incadrare in grad de handicap.
Aveati dreptul de a iesii la pensie la varsta de 50/52 de ani.
Casa judetana de pensii va primii cererea de pensionare a dumneavoastra si va va calcula cuantumul pensiei.
Sunteti un erou daca atirezistat atata in campul muncii.

Va rog frumos,din suflet... sa reveniti cu un raspuns !
Unde lucrati, ce vechime aveti,cum se face ca ati rezistat atat in munca avand handicap accentuat !?

Suntem curiosi de aceasta situatie exceptionala .
Cu respect Dan Udrea din Tulcea
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
george b
buna seara
buna seara sant din comuna deleni sat maxut iasi am handicap de gradul 2 tulburare psihotica acuta cu simptome de schizofrenie as vrea sa lucrez si eu 4 ore undeva unde am fost toata lumea ma respinge banii sant putini numi ajunge nici pt jumate de luna ce sa fac unde sa mai apelez nustiu las un numar de telefon poate ma ajuta cineva va rog 0742961801
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
IONEL
BUNA SEARA
Am gr 2 invaliditate revizuibil la an si gr 2 handicap permanent, schizofrenie, daca trec la gr 3 invaliditate sa pot munci 4 ore , este obligatoriu sa trec la gr 3 handicap.
Am 44 de ani.
M-am imbolnavit in 2002, din 1999 pana in 2002 am lucrat, cand o sa pot iesi la pensie limita de varsta?La 55 sau 60 de ani?
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Gabi2
Buna ziua
Buna ziua!
As dori sa ma ajutati cum sa procedez si sa ma lamuriti.
Am certificat- handicap accentuat permanent -hipoacuzie bilaterala profunda congenitala, lucrez ca coafeza P.F.A. (persoana fizica autorizata) cu orarul de functionare inregistrat cu 8 ore de lucru (ramane neschimbat)... si as dori sa stiu daca intr-o zi lucrez doar 6 ore, in loc de 8 ore, ar trebui sa am ceva acte doveditoare?
Va multumesc!
Postat la
%b %10, %2016
Postat de
Rosse-Mary
Intrebari
Buna ziua!
Ma numesc Rosse-Mary. Am certificat de incadrare in grad de handicap 2, accentuat, permanent.
urmatoarele intrebari:
1. Ce-nseamna statul social fara venit? Ca eu primesc cei 272 lei ca ajutor social/ indemnizatie?
2. Cei de la comisie nu mi-au dat anexa 3 cf careia se elibera certificatul de incadrare. Trebuie sa ramana la comisie? Eliberarea certificatului s-a facut in 2003.
3. In urma cu 5 ani eu am reusit sa termin o facultate de contabilitate de 3 ani si un master de 2 ani. Vechime pe cartea de munca am doar 7 ani.
Ma puteti sfatui ce am de facut pentru a reusi sa supravietuiesc financiar? Doresc sa lucrez doar 4 ore/ zi dar, mi s-a spus ca pierd acea suma de 272 lei. Nu stiu ce trebuie sa fac!!!!?Ce am de facut pentru a trece anii de studii in cartea de munca?
Stiu ca sunt multe intrebari, dar nu am cu cine sa ma sfatuiesc. Va multumesc pentru intelegere si indrumari! Cu respect!
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Suma de 272 lei o primiti ca urmare a certificatului de handicap, Puteti sa va angajati fara sa pierdeti indemnizatia.
Aveti dreptul si la pensie de invaliditate. Cititi aici:
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
Elena Husulei
intrebare
Buna ziua ! sunt persoana cu handicap accentuat .Lucrez in Austria ca asistent medical ,Intrebarea mea este : am drepturi ca si in tara ? daca, da ! .....de exemplu ......multumesc !
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
De dispoziţiile legii de protectie a personalor cu handicap beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
danidanut
Angajare cu certificat de handicap
Buna seara sunt o persona cu handicap grad 2 accentuat si as dori sa stiu daca pot lucra 4-8 ore pe zi 5 zile pe saptamana fara sa pierd drepturile in urma certificatului de handicap.
Postat la
%b %04, %2017
Postat de
Gheorghiu Nicolae
Zile suplimentare de concediu
Buna ziua. Am certificat de handicap grav. Va rog sa-mi spune-ti daca am dreptul la zile de concediu suplimentar si unde este prevazut acest drept.
Postat la
%b %10, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Coul muncii articolul Art. 147. [concediul de odihna suplimentar]
(1) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
Postat la
%b %24, %2017
Postat de
IOANA GHERMAN
Handicap accentuat
BUNA ZIUA

O INTREBARE SINT ANGAJATA CU HANDICAP ACCENTUAT

LA SERVICI SINT AMENINTATA DE MAISTRA SA FIU DATA ACASA FARA PLATA SPUNETIMI CE DREPTURI AM CE E DE FACUT MA POT CONCEDIA FARA MOTIV
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
Costel Macovei
Contează gradul de invaliditate?
Bună ziua. Soția mea are gradul 2 invaliditate cu pierderea totală a capacității de muncă. Pentru însoțitor ar trebui să aibă gr.1 de invaliditate? Acum are și certificatul de handicap accentuat fără asistent personal sau indemnizație de însoțitor, dar starea ei sa agravat, boala fiind în evoluție. Vom merge la revizuire. Ea se deplasează foarte greu și numai însoțită. Actele medicale arată acest lucru. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru insotitor este necesar gradul de dandicap grav cu insotitor sau gradul I de invaliditate.
Postat la
%b %26, %2017
Postat de
Seidecaru
Buna ziua
Buna ziua, sunt persoana cu handicap,nu vad cu un ochi de la varsta de 2ani, lucrez program normal de 8 ore. Intrebarea mea este: pot beneficia de scutirea platii la impozitul pe venit si unde m-as putea adresa in cazul in care pot fi scutita la impozit?
Postat la
%b %21, %2017
Postat de
BEATU ION
indemnizatie
buna ziua,sant persoana cu handicap grav,fara asistent personal,certif icatul e nerevizuibil,(p ermanent),exist a vreo lege sa-mi dea dreptul la indemnizatia de insotitor?
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap pentru brobleme vizuale se trabileste in functie de ochil ce mai bun.
Va puteti adresa Comisiei de Evaluare a Directiei de handicap (DGASPC) pentru a solicita o evauarea a gradului de handicap .
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Dumitru Roxana
Buna ziua
Buna ziua ! Pot sa lucrez ca asistent medical generalist chiar daca am epilepsie ?
Postat la
%b %21, %2017
Postat de
Elena V.
Angajam personal cu dizabilitati
Dorim sa angajam persoane cu dizabilitati, functia Reprezentant Vanzari in magazinele noastre Internity, Daca aveti nevoie de informatii suplimentare va rog sa ma contactati la tel: 0761.679.031
Postat la
%b %24, %2017
Postat de
Florin D
Indemnizatie grad III + serviciu 4 ore?
Buna ziua,

In Legea nr. 263/2010 am gasit urmatorul articol (art. 69 atasat la final) din care inteleg ca doar persoanele cu grd. de handicap III pot lucra. In comentarii am vazut ca pot lucra toate persoanele cu dizabilitati, indiferent de grad, doar ca unele sunt scutite la plata impozitului. Va rog sa-mi spuneti cum este mai exact si in baza carei legi (articol) este reglementata situatia la momentul actual si daca o persoana cu grad II (accentual) de handicap poate lucra 4 ore si in acelasi timp sa primeasca indemnizatia de handicap. Multumesc!
Art. 69
In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.
Postat la
%b %06, %2017
Postat de
Mona si Dan
INDEMNIZATIE + SERVICIU
Indemnizatia pentru persoana cu dizabilitate/ gradul 3 de invaliditate poate muncii asa cum ati scris de Art. 69, aliniatul C.

Indemnizatia o veti primi in continuare.

In cazurile in care invaliditatea este de gradul 1 sau/si 2 persoana va lucra numai daca gaseste un loc de munca unde poate muncii. In acest caz renunta sau suspenda drepturile provenite din pensia de invaliditate.
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Legea nr. 263/2010 se refera la pensionarii de invaliditate care si-au pierdut capacitatea de munca.

Handicapul este reglementat prin Legea 448/2005.
A nu se confunda invaliditatea cu handicapul.

Persoanele detinatoare de certificat de handicap pot munci si sunt incurajate sa munceasca prin oferirea unor facilitati,
Postat la
%b %14, %2017
Postat de
Dan
intrebare
Buna ziua detin certificat de handicap grad 2 forma accentuata as dori sa stiu daca lucrez imi pierd indemnizatia.Ce drepturi mai am daca lucrez?
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu pierdeti nici un drept. Dimpotriva, aveti mai multe facilitati. Nu vi se opreste impozit pe salariu, aveti dreptul la program redus si la 3 zile de concediu in plus, etc.
Postat la
%b %27, %2017
Postat de
Mihaila
Intrebare
Buna,
Detin certificat de grad de handicap permanent, gradul II, nerevizuibil. Am un loc de munca cu norma intreaga. Doresc sa stiu cum pot beneficia de programul redus de munca acordat persoanelor cu handicap, deoarece, mie seful imi pretinde sa fac 15-20 km cu masina de serviciu dupa expirarea programului de munca de 8 ore, ca sa transport colegi la domiciliul lor pe fiecare, ceea ce inseamna sa consum din timpul meu fara sa fiu retribuit, cum pot obtine program redus deoarece sunt extrem de epuizat ca dupa 8 ore de munca sa mai fac si taximetrie ca asa vrea sefu.
Va multumesc!
Postat la
%b %10, %2017
Postat de
Elena c
Persoana cu handicap
Îmi puteți va rog sa îmi trimiteți și pe mail-ul meu răspuns. Va mulțumesc mult
Postat la
%b %21, %2018
Postat de
Simona L.
Program de lucru
Bună ziua,

Sunt o persoană cu dizabilitate (am certificat de handicap grad accentuat cu incapacitate adaptivă de 70%). Mi s-a spus la locul de muncă că pot opta pentru un program de lucru mai mic de 8 ore conform legii persoanelor cu dizabilitate. Doresc să ştiu dacă este adevărat şi dacă este adevarat, acest lucru îmi afectează salariul, adică voi fi plătită la câte ore optez să lucrez sau voi fi plătită la 8 ore.
Va mulţumesc,
Postat la
%b %28, %2018
Postat de
karyna05
Bună ziua
Salariu va fi plătit în funcție de programul /orele lucrate. Este adevărat ca puteți opta pentru un program mai scurt de 8 ore, Cum ar fi 4 sau 6 ore, dar și plata va fi mai mica.
Postat la
%b %25, %2018
Postat de
R.Roxana
Pensie invaliditate grad 3 si munca
Buna, Daca sunt pensionata cu grad invaliditate 3 cu drept de munca 4 ore,as dori sa stiu daca sunt obligata sa muncesc acele patru ore sau doar daca doresc.Pot lua doar pensia de invaliditate fara sa muncesc,cele patru ore fiind o optiune?Astept peste doua saptamani un raspuns de la comisie in ce grad ma incadreaza si nu stiu cum se procedeaza.Mult umesc
Postat la
%b %28, %2018
Postat de
karyna05
Bună ziua
Nu sunteți obligata sa lucrați. Aveți dreptul la 4 ore lucrate dacă decideți sa va angajați.
Postat la
%b %29, %2018
Postat de
Pavel G.
intrebare
Buna ziua. As avea o intrebare. In actul aditional al contractlui de munca primit in urma angajarii ca asistent personal pentru propriul copil incadrat in grad grav de handicap se mentioneaza ca am obligatia de a comunica angajatorului orice modificare in starea copilului care ar duce la modificarea acordarii drepturilor prevazute de Legea 448. Mi-ati putea spune care ar fi aceste modificari (macar cateva exemple)? Deoarece angajata primariei care raspunde de cazul nostru mi-a comunicat ca aceasta prevedere din actul aditional (este, de asemenea mentionata si in fisa postului) ar insemna si ca eu, ca mama, ar trebui ca ori de cate ori m-as hotari sa plec cu copilul de la domiciliu (sa-mi vizitez rudele din alta localitate, de exemplu) am obligatia sa le declar acest lucru. Si la fel cand ma intorc in localitate. De asemenea mi s-a spus ca nu am voie sa parasesc domiciliul in timpul zilei, intre orele 8-16, cand se presupune ca as efectua orele de program. Ori daca e sa tinem cont de realitate eu muncesc 24/24 - 7 zile pe saptamana. Eu nu am program de 8 ore. Mie mi se pare o exagerare. Nu mi se pare deloc normal ca eu sa declar unor straini cand ma hotarasc sa imi incui usa la propria casa si sa plec sau sa vin cu propriul copil. Cine ar trebui sa sesizeze pe cei care fac legile astea fara noima? Nu ar fi normal sa se faca deosebirea intre un asistent personal care ingrijeste o persoana straina si un parinte care isi ingrijeste propriul copil?
Postat la
%b %30, %2018
Postat de
Diaconu Vasile
Întrebare
Bună seara! Am handicap gradul 1, grav cu asistent personal. Câte ore pot lucra?
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Ildiko
INTREBARE
Buna ziua. As avea o intrebare. Am un copil de 10 ani diagnosticat cu TSA si intarziere in dezvoltarea limbajului. In anul 2018 am primit gradul ACCENTUAT din cauza ca copilul are IQ113. (medicul spe[censored]t ne-a recomandat gradul GRAV) Ce parere aveti despre asta? Multumesc.
Postat la
%b %24, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Medicul spe[censored]t are responsabilitat ea diagnosticului dat. Daca va indoiti de acest diagnostic, aveti dreptul sa solicitati, sa consultati si alti medici. A doua opinie, a treia opinie, ...
Postat la
%b %11, %2019
Postat de
ateloiv s
pensie handicap gr2
Buna ziua .SUNT PERSOANA CU HANDICAP GR2. Am acei 370 lei indemnizatia ...m-am pensionat pe caz de boala si mai iau acei 640 pensia minima plus stimulentul de 500 lei.As dori sa ma angajez macar 2=4 ore pe zi ca nu ma ajung cu 15 mil pe luna .Mai am drept de munca si daca da cate ore mai am drept de munca?
precizez ca acesti 640 lei pensia minima nu ai am definitiv ,inca mai ma cheama la comisie din an in an...
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Alex R.
subventie AJOFM
Buna ziua,
Ma intereseaza urmatoarea speta:
Firma(SRL cu peste 50 angajati) angajeaza 1 peroana cu handicap (accentuat). Angajotrul beneficiaza de o diminuare cu 1 salariu minim pe economie din fondul de handicap.Pentru acealsi angajat cu handicap, poate beneficia si de subventia de la AJOFM?
Multumesc anticipat!
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
claudiu
angajare
Buna,sunt persoana cu handicap accentuat nerevizuibil si lucrez cu norma intreaga cu o vechime in munca de 27 ani,indeplinind astfel vechimea necesara iesirii la pensie pt limita de varsta,Am inteles ca beneficiez de o reducere de 10 ani,dar am doar 47 de ani....asta inseamna ca doar la 55 de ani pot iesii la pensie?pentru ca pana la 55 de ani voi face 35 de ani vechime ca si cei cu grad 3 de handicap....
Postat la
%b %24, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Domnule Claudiu,
Cei 27 de ani constituie o vechime respectabila pentru persoana cu handicap accentuat.
Depuneti un Dosar Medical la Comisia de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca care este situata, de regula, la Spitalul Judetean al judetului dumneavoastra .
Pentru ca aveti handicap/ dizabilitate accentuata aveti capacitatea de munca in cea mai mare parte pierduta. Astfel aveti dreptul la pensionare de invaliditate. Acest drept il aveti si l-ati avut si pana acum. Cei 10 ani reducere se refera doar la faptul ca la implinirea varstei de 55 de ani, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta.

Daca nu va deranjeaza, va rog sa-mi spuneti in ce domeniu aveti aceasta vechime in munca ? Ce meserie aveti !
Eu am 12 ani vechime si sunt , am fost croitor. Am gradul acceentuat preexistent. Am pensie de invaliditate.

Cu respect Dan
Postat la
%b %15, %2019
Postat de
BARBU CONSTANTIN
Reîncadrare
Sunt o persoană cu certificat de încadrare într-un grad de handicap accentuat permanent.
Sunt și pensionat de boală gradul 2 de aproximativ 5 ani. Am lucrat în învățământ ca titular, catedra fiindu-mi rezervată prin suplinitori.
Dacă renunț benevol la statutul de pensionar și revin înapoi la catedră ce avantaje sau dezavantaje pot avea?
Menționez că mi se va cere o declarație pe propria răspundere pentru aceasta, o să aibă repercursiuni negative la o eventuală internare?
Postat la
%b %20, %2019
Postat de
Gabrian Simona
Pensionare certificat de handicap
Buna-ziua. Am 52 de ani si handicap fizic de la varsta de 5 ani dar nu am beneficiat de certificat de handicap. Am 22 de ani vechime in campul muncii lucrati in conditii normale- nu ca persoana cu handicap. Incepand cu 01.07.2019 am certificat de handicap gr.accentuat, permanent.. Ptr.reducera programului de lucru la 4 sau 6 ore trebuia sa-mi recomande Comisia de evaluare sau pot solicita eu institutiei printr- o cerere in baza certificatului de handicap? Mi se poate reduce varsta de pensionare cu 10 ani daca eu nu am lucrat ca persoana cu handicap, handicapul fiind preexistent incadrarii in munca. Multumesc
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
Mona si Dan
PENSIONARE CERTIFICAT DE HANDICAP
Doamna Gabrian Simona,
Spuneti ca aveti handicapul fizic de la varsta de 5 ani. Iar Certificatul de incadrare in grad de handicap din 1 iulie 2019. Asadar, aveti o dovada medicala foarte proaspata. Dar, pe acest certificat exista un diagnostic medical, adica afectiunea de care suferiti. Medicul spe[censored]t trebuie sa va emita o scrisoare medicala prin care sa certifice ca aveti acest handicap accentuat, sau invaliditate de gradul 2 din copilarie. Sau aveti norocul sa fie trecuta in acest certificat DATA IVIRII HANDICAPULUI, Daca aceasta data este 1972, sau cata o fi ea, asta dovedeste ca ati muncit acesti 22 de ani cu acest handicap. Adica aveati acest handicap inca din prima zi de munca. Aceasta vechime in munca dovedeste ca ati contribuit la Asigurarile Sociale si ati contribuit mai mult de 50 la suta din acel stagiu complet de 35 de ani. Conform Legii Pensiilor Publice nr . 263 din 2010. Exista si o anexa a legii, Tabelul 3. Sunt necesari 23 de ani vechime. Dar la handicap de gradul 2, (accentuat) capacitatea de munca este pierduta, si aveti dreptul la Pensie de invaliditate fie daca ati avea cateva luni vechime in munca. Este decizia dumneavoastra cum veti proceda, Ati fi iesit la pensie de invaliditate si in urma cu 15 ani, cu 20 de ani. Ati muncit si este doar meritul dumneavoastra.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .