Ce este asistentul maternal profesionistAsistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare.

Persoana care presteaza o astfel de activitate trebuie sa probeze existența unor calitati referitoare la comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, astfel incat sa existe garantia privind indeplinirea corecta a obligatiilor pe care si le asuma ca parinte.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016

Incepand cu luna ianuarie 2017 luna in care se achita drepturile salariale pentru luna decembrie 2016, conform grilei din Legea nr. 250/2016 (poz.50, pct.3.2, Capitolul I, Anexa I), salariile pentru parinte social, ingrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist in functie de vechimea in munca sunt:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 1062 lei net si 1446 brut;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 1137 lei net si 1554 brut;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 1190 lei net si 1632 brut;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 1244 lei net si 1714 brut;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 1272 lei net si 1757 brut;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 1302 lei net si 1801 brut.

Facilitati financiare:

 • spor de incordare psihica 15%;
 • spor de 15% pentru al II-lea copil dat in plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilitati;
 • alocatia lunara de plasament in cuantum de 600 lei/copil, iar daca copilul este incadrat in grad de handicap, beneficiaza de alocatie lunara de plasament majorata cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocatia de stat pentru copil: pentru copilul cu varsta pana la 2 ani - 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani - 84 lei/luna;
 • pentru copilul cu dizabilitati - 168 lei/luna.

Cine poate deveni asistent maternal?

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au capacitate deplina de exercitiu;
 • prin comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si educarea copiilor sai;
 • au in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau in incredintare;
 • au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
 • parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
 • persoana care sufera de boli cronice transmisibile.

Cum poate deveni o persoana asistent maternal?

Persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judetul, respectiv sectorul municipiului Bucuresti, pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului. Cererea va mentiona in mod obligatoriu numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care sunt actele necesare?

 • cererea; aceasta va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor mentionate la punctul anterior;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
 • un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii;
 • declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in una dintre situatiile care nu-i permit sa fie asistent maternal.

Evaluarea cererii

Cererea va fi evaluata de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat, in termen de 90 de zile de la data inregistrarii. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • interviuri luate solicitantului si persoanelor cu care acesta locuieste de catre un asistent social si de catre un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist si pozitia persoanelor cu care acesta locuieste fata de implicatiile desfasurarii acestei activitati;
 • vizite la domiciliul solicitantului;
 • recomandari ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum si ale reprezentantilor autoritatii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • orice investigatii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

Pe perioada evaluarii solicitantului, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri de formare profesionala ca asistent maternal profesionist.

Atestatul de asistent maternal profesionist

Dupa efectuarea evaluarii, solicitantul adreseaza comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist.

In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat inainteaza comisiei pentru protectia copilului dosarul solicitantului, insotit de un raport de evaluare a capacitatii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va mentiona cunostintele dobandite de acesta in urma cursurilor de formare profesionala, precum si propunerea motivata a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, dupa caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist. In urma analizarii documentatiei inaintate si a audierii solicitantului, comisia pentru protectia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.

Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR.

Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii. Indemnizatia se acorda, la iesirea din sistemul de protectie speciala, si copiilor pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei.

Ce cuprinde atestatul?

Atestatul va mentiona:

 • datele de identitate ale titularului;
 • durata de valabilitate a atestatului;
 • numarul maxim de copii care pot fi primiti simultan in plasament sau in incredintare, grupa de varsta si sexul acestora;
 • capacitatea titularului de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care este durata de valabilitate a atestatului?

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.

Suspendarea, retragerea sau reinnoirea atestatului

Atestatul poate fi reinnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protectia copilului, la propunerea temeinic motivata a serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist.

Comisia pentru protectia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia sau daca asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna dintre obligatiile sale.

In cazul schimbarii domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reinnoit de serviciul public specializat pentru protectia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea acelorasi conditii care au stat la baza emiterii lui. In aceasta situatie, evaluarea capacitatii solicitantului nu va include cursurile de formare profesionala.

Natura juridica a contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist

Contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist este reglementat de Hotararea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de detinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, care, in art. 8 alin. 1, stipuleaza: "Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti".

Din caracterizarea contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist, redata mai sus, precum si din definitia asistentul maternal profesionist, cuprinsa in art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 679/2003 - “persoana fizica, atestata in conditiile prezentei hotarari, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare”, reiese ca, in ceea ce priveste natura sa juridica, acest contract este, indiscutabil, un contract individual de munca, numit, “cu caracter special, specific protectiei copilului”, grefat pe contractul individual de munca la domiciliu reglementat de Codul muncii - intrucat particularitatea sa consta in faptul ca munca se desfasoara la domiciliul asistentul maternal profesionist.

Care este baza desfasurarii activitatii asistentilor maternali?

Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti. Contractul individual de munca se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului.

Pentru fiecare copil primit in plasament sau in incredintare, asistentul maternal profesionist incheie o conventie, care constituie anexa la contractul individual de munca incheiat cu angajatorul. Conventia se incheie cu acordul scris al sotului sau, dupa caz, al sotiei asistentului maternal profesionist si se notifica comisiei pentru protectia copilului care a hotarat plasamentul sau incredintarea copilului.

Drepturile asistentului maternal profesionist

 • salariu de baza stabilit intre limita minima si limita maxima pentru asistentul social cu pregatire medie, in functie de vechimea in munca;
 • un spor de 15 % calculat la salariu de baza, pentru incordare psihica foarte ridicata si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in cazul in care deplasarea se face in interesul copilului, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • dreptul la consiliere si la sprijin din partea specialistilor DGASPC (directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului) in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin cu privire la copiii primiti in plasament ;
 • decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit;
 • alte drepturi prevazute de lege.

Care sunt obligatiile asistentului maternal?

Asistentul maternal profesionist are urmatoarele obligatii privind copiii primiti in plasament sau incredintati:

 • sa asigure cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora;
 • sa asigure integrarea copiilor in familia sa, aplicandu-le un tratament egal cu al celorlalti membri ai familiei;
 • sa asigure integrarea copiilor in viata sociala;
 • sa contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor in familia lor naturala sau la integrarea acestora in familia adoptiva, dupa caz;
 • sa permita specialistilor serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activitatii sale profesionale si evaluarea evolutiei copiilor;
 • sa asigure continuitatea activitatii desfasurate si in perioada efectuarii concediului legal de odihna, cu exceptia cazului in care separarea de copiii plasati sau incredintati pentru aceasta perioada este autorizata de catre angajator;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor pe care le primeste cu privire la copii;
 • sa informeze de indata serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care le supravegheaza activitatea cu privire la orice schimbare survenita in situatia lor personala, familiala sau sociala care ar putea sa influenteze activitatea lor profesionala;
 • sa participe la cursurile de perfectionare organizate de angajatori;
 • sa prezinte, impreuna cu persoanele cu care locuieste, anual comisiei pentru protectia copilului un certificat medical din care sa rezulte ca starea sanatatii lor permite continuarea desfasurarii activitatii.

Cine monitorizeaza activitatea asistentilor maternali?

Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat sa prezinte comisiei pentru protectia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor incredintati sau dati in plasament asistentilor maternali profesionisti.

In exercitarea atributiilor de supraveghere si sprijin al activitatii asistentilor maternali profesionisti ce revin serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat, acestia sunt obligati sa efectueze vizite si intalniri periodice, precum si o evaluare anuala a activitatii desfasurate de fiecare asistent maternal profesionist.

Reprezentantii comisiei pentru protectia copilului au drept de control asupra activitatii asistentilor maternali profesionisti.

Modificarile aduse de OUG nr. 65/2014 vizeaza mai multe acte normative, avand ca obiect urmatoarele:
 • Este majorata, incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2014, alocatia de plasament pentru copilul aflat in plasament, respectiv pentru care s-a instituit tutela de la 0,194 ISR la 1,2 ISR [(600 de lei) Nota: ISR = 500 de lei] si este extinsa sfera persoanelor fizice sau juridice care pot incasa aceasta alocatie si la asistentul maternal, respectiv la organismul privat acreditat care a luat in plasament copilul, respectiv tutorelui, nu doar pentru persoana sau reprezentantul familiei care a luat in plasament copilul, cum era pana acum.
 • Este extinsa sfera de beneficiari a indemnizatiei pentru iesirea din sistemul de protectie a copilului si pentru copii adoptati, la pronuntarea definitiva a adoptiei. Mentionam ca aceasta indemnizatie se acorda pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si pentru mamele protejate in centre maternale, la iesirea din sistemul de protectie speciala, o singura data, indemnizatia fiind egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii (900 de lei, in prezent).
 • Este extinsa gama cheltuielilor pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si pentru mamele protejate in centre maternale, la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sumele de bani pentru nevoi personale, pentru a se corela cu drepturile prevazute de art.129 alin. (1), si se stabileste prin hotarare de guvern cuantumul minim al acestor cheltuieli, astfel, consiliile judetene avand temeiul legal de a putea majora aceasta suma in functie de posibilitati.
 • Este extinsa si sfera de aplicare a cuantumului alocatiei de hrana pentru copiii din serviciile de zi publice si pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala intr-un serviciu public de tip rezidential, precum si pentru mamele protejate in centre maternale. Cuantumul se stabileste prin hotarare a Guvernului. Astfel, cuantumul alocatiei de hrana pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil si copiilor din crese si alte unitati de educatie timpurie. Pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabileste cel putin la acelasi nivel cu cel prevazut pentru copiii din serviciile de zi publice, respectiv rezidential in cazul copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv celor scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu. Mentionam ca alocatia de hrana are o valoare de 16 lei, dupa ce a fost dublata in aceasta luna, dar prin completarea adusa de OUG nr. 65/2014, in limita bugetelor aprobate, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor pot aproba, prin hotarare, la propunerea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenta sociala, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocatiei de hrana.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016

Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a fost publicata miercuri, 26.11.2015 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează