Asistentul social - Valori si principii etice

Ce este asistentul socialPot fi Asistenti Sociali persoanele care indeplinesc Statutul Profesiei de Asistent social:

Descrierea Ocupatiei si Continutul Muncii a Profesiei de Asistent Social!

Se ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale: deficiente psihice si/sau fizice, comportament antisocial (delicventa), probleme sociale diverse. Desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui lucrator social este aceea de a ajuta oamenii in rezolvarea problemelor legate de situatia lor sociala sau de viata personala. Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a actiona si a lua decizii in beneficiul clientilor sai si deplina raspundere a acestora.

Treptele de competenta profesionala ale profesiei de asistent social sunt urmatoarele:

a) asistent social debutant;
b) asistent social practicant;
c) asistent social specialist;
d) asistent social principal.

Persoanele care solicita obtinerea unei trepte de competenta profesionala superioara trebuie sa faca dovada achitarii tuturor cotizatiilor de membru catre Colegiul National al Asistentilor Sociali si dovada ca si-au ridicat avizul de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenta profesionala detinuta la momentul respectiv.

Salarizarea asistentului social

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (...) se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora.

Aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o crestere de 17,6 %, ceea ce in valoare absoluta inseamna 450 de lei, iar in valoare neta salariul este de 1.898 lei, majorarea fiind de 374 lei, iar cresterea pe net de 24,5 %, conform unui comunicat al Ministerului Muncii..

In anul 2023, incepand cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fara a se depasi valoarea nominala pentru anul 2022 stabilita potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017.

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (1.450 lei), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

Legislatie vouchere de vacanta:

1. Voucherele de vacanta se emit numai in format electronic.
2 Se prelungeste aplicabilitatea OUG 8/2009 pana la 31.12.2026.

lndemnizatia de hrana in anul 2023 se mentine la valoarea din luna decembrie 2022 si va fi de 346 lei, valoare bruta lunar.

LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

 

SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE BRUTE STABILITE IN CONFORMITATE CU CU PREVEDERILE LEGII-CADRU 153/2007 AFERENTE ANULUI 2022
 

Nr.
Crt.

FUNCTIA

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariu de baza la gradatia 0

Salariu de baza la gradatia 1, cuprinde si cota procentuala de 7.5% 1a
salariul gradatiei 0

Salariu de baza la gradatia 2, cuprinde si cota procentuala de 5% la salariul gradatiei 1

Salariu de baza la gradatia 3, cuprinde si cota procentuala de 5% la salariul gradatiei 2

Salariu de baza la gradatia 4, cuprinde si cota procentuala de 2.5% la salariul gradatiei 3

Salariu de baza la gradatia 5, cuprinde si cota procentuala de 2.5% la salariul gradatiei 4

1

Asistent Social - Debutant

s

1.58

3266

3512

3688

3872

3970

4070

2

Asistent Social - practicant

s

1.67

3612

3883

4078

4282

4390

4499

3

Asistent Social - specialist

s

1.7

3758

4039

4242

4455

4561

4681

4

Asistent Social- principal

s

1.82

4156

4468

4691

4927

5050

5176

 

 Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • este cetatea roman, cu domiciliul in Romania;
 • este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii;
 • detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social;
 • nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut.

Cum se obtine avizul de exercitare a profesiei?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.

Care sunt actele necesare?

Documentele necesare aprobarii cererii sunt:

 • diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii; diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii; diploma de asistent social echivalata conform legii sau diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana;
 • documente medicale;
 • certificat de cazier judiciar;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.

Care sunt formele in care asistentul social isi poate desfasura activitatea?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica in sectrorul public sau in sectorul privat.

Cum se obtine atestatul de libera practica?

Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:

 • sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
 • sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
 • sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.

Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu:

 • persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu;
 • promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii;
 • folosirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului;
 • desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri.

Este nedemn de a exercita profesia de asistent social:

 • asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social;
 • asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Care sunt drepturile asistentilor sociali?

Asistentul social are dreptul:

 • sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
 • sa-si apere profesia;
 • sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
 • sa fie deschis noilor domenii de interventie;
 • la libera practica, potrivit legii;
 • la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
 • la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
 • la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.

Care sunt obligatiile asistentilor sociali?

Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.

Cand inceteaza calitatea de membru al Colegiului asistentilor sociali?

Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la cerere;
 • prin deces;
 • a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.

Regulamentele-cadru de organizare ale serviciilor publice de asistenta sociala

In Monitorul Oficial 920/2017 a vazut lumina tiparului HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

Recentul act normativ prevede posibilitatea furnizarii in comun a serviciului public de asistența sociala, de catre mai multe unitati administrativ-teritoriale, prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate in acord cu prevederile legii administratiei publice locale (215/2001).

Aprobarea, de catre consiliul județean sau de catre consiliul local al sectorului municipiului București, a structurii organizatorice și a numarului de posturi corespunzatoare direcției generale de asistența sociala se efectueaza dupa obținerea avizului consultativ al Ministerului Muncii.

Finantarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local al judetului sau din bugetul local al sectorului municipiului Bucuresti, din bugetul de stat, din donatii, sponsorizari etc.

Responsabili și manageri de caz

Pentru aparatul propriu al serviciilor publice de asistenta sociala infiintate la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, structura orientativa de personal e compusa din cel putin o persoana responsabila de domeniul beneficiilor de asistenta sociala și doua persoane responsabile de domeniul serviciilor sociale, dintre care care cel putin un asistent social.

La aceasta structura de personal se va adauga un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se afla in implementare un plan de servicii și un manager de caz la 100 de asistenti personali. Se va adauga un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilitati aflate in familie, cu planul individual de servicii in implementare, precum si cu masurile luate in legatura cu persoana adulta cu handicap, un manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care e in aplicare un plan individualizat de asistenta si ingrijire, dar si un responsabil de caz la 300 de persoane care au dreptul la beneficii de asistenta sociala acordate pe baza testarii veniturilor.

Valori si Principii Etice

Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social.

Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii in beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Fiecare asistent social isi va insusi aceste valori si principii, ele urmand sa se regaseasca in comportamentul sau, astfel incat sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

 • Furnizarea de servicii in beneficiul clientilor

Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate in dificultate implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

In toate demersurile sale, asistentul social actioneaza cu prioritate in interesul clientului. In situatia In care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate/membrii comunitatii, asistentul social are responsabilitatea de a indruma clientul si de a media in scopul armonizarii intereselor partilor implicate.

 • Justitia sociala

Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.

 • Demnitatea si unicitatea persoanei

Principiul etic: Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane. Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.

 • Autodeterminarea

Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cand, in judecata profesionala a asistentului social, actunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.

 • Relatiile interumane

Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza in practica profesionala. Asistentii sociali incurajeaza si intaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.

 • Integritatea

Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate in concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.

 • Competenta

Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica. Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

Rolurile Asistentului Social!

1. Broker - stabileste legatura dintre individ/grup care au nevoie de ajutor si serviciile comunitare.

2. Enabler - ajuta individul/grupul sa-si determine nevoile/clarifice/indentifice problemele si sa-si stabileasca o strategie de lucru.

3. Initiator - ofera atentie problemei aparute sau problemei potentiale

4. Mediator - rolul implica interventia asistentului social in dispute dintre parti, pentru a le ajuta sa ajunga la un consens.

5. Negociator - aduna impreuna acele persoane care sunt in conflict si incearca sa le ajute sa ajunga la un compromis. Uneori, la fel ca si mediatorul, negociatorul gaseste o solutie de mijloc ce asigura contrapartilor existenta in comun.

6. Educator - rolul de educator implica oferirea de informatii clientului. Pentru a fi un educator bun, asistentul social trebuie sa detina cunostintele necesare. De exemplu: sa-l familiarizeze pe client cu obligatiunile parintilor, sa fie competent in educatia sexuala, in cautarea locurilor de munca pentru tineri.

7. Coordonator - implica conjugarea a mai multor componente intr-o maniera organizata. De exemplu, in cazul unei familii cu multiple probleme, care necesita atat servicii de sanatate, cat si servicii de educatie, asistentul social joaca rolul de "case manager" pentru coordonarea acestor servicii; face legatura intre sistemele si subsistemele in care este implicat clientul.

8. Consultant (consilier pentru persoane) - este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia si/sau obtinerea unor schimbari in capacitatea individului de a-si rezolva problemele.

9. Cercetator - in anumite momente, fiecare asistent social e un cercetator. Investigatiile in asistenta sociala includ analiza literaturii de specialitate, evaluarea rezultatelor si studierea nevoilor comunitare.

10. Facilitator de Grup - un lider pentru grupurile experimentale.

11. Orator/Vorbitor Public - trebuie sa vorbeasca in public pentru a informa diferite grupuri sociale despre serviciile sociale.

12. Avocat - Este un rol activ si direct, in care asistentul social se lupta, pledeaza pentru drepturile, nevoile unui client sau ale unui grup. Intr-un astfel de rol, asistentul social promoveaza lidership pentru colectarea de informatii, argumenteaza nevoile si drepturile clientului. Obiectivul este sa modifice sau sa provoace schimbari ale politicilor sociale in concordanta cu nevoile sociale.

13. Planificator/director de program -rol ce presupune activitati specifice de scriere de proiecte si de evaluare a lor in vederea dezvoltarii si sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

14. Expert consultant - asigura asistenta in cazul unor cercetari precum si a altor specialisti sau servicii in efortul de intelegere si rezolvare a problemelor sociale.

15. Manager/administrator - rol ce presupune scrierea de proiecte si evaluarea lor in vederea sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

16. Supervizor de stagiu - supervizeaza personalul sau studentii care i-au fost distribuiti spre indrumare.

17. Membru al unei echipe de profesionisti - desfasoara activitati in cadrul unei echipe, prestatori de servicii sociale dintr-o institutie sau agentie. Echipa poate fi una interdisciplinara, deci asistentul social va colabora cu ceilalti specialisti ai serviciului asistenti sociali, medici, psihologi, avocati etc.

18. Arbitru - examineaza si evalueaza faptele si ia decizii in unele situatii conflictuale.

19. Colectare de fonduri - popularizeaza serviciile sociale pentru a aduna fonduri in vederea dezvoltarii si implementarii de programe sau servicii.

20. Relatii cu publicul - planifica si desfasoara activitati de relatii cu publicul in numele agentiei, institutiei, profesiei.

COMMENTS 

Postat la
%b %13, %2011
Postat de
asistent social
Bună ziua
Bună ziua!

Sunt o persoană care a absolvit Şcoala Postliceală ,,Carol Davila", asistenţă socială, durata 3 ani. Am încercat înscrierea ca membru la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România dar am fost respinsă deoarece nu am studii superioare. Sincer, nu înţeleg. Meseria, ca absolvent de postliceală se află în nomenclatorul de meserii, iar eu atât timp cât am fost angajată ca şi personal contractual eram plătită ca atare deoarece, REPET, se regăseşte ,,ASISTENT SOCIAL PL" . Asistení medicali există atât cu liceul sanitar, cu PL dar şi cu facultate iar toţi au drepturi comune, dreptul de a profesa, de a se înscrie în C.N.A.M. diferenţa este la salariu dar acest lucru este normal. La ei de ce se poate, de ce se acceptă. Menţionez că totuşi este vorba de interpretare, având în vedere: Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste şi următoarea condiţie: "este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, a[censored]ata de stat in conditiile legii", iar eu am o diplomă de specialitate, a[censored]ată de stat, bineînţeles în condiţiile legii. Atunci de ce mai există aceste şcoli dacă un colegiu le recunoaşte(vezi cel al asistenţilor medicali)iar altul, nu (vezi cel al asistenţilor sociali)? Unde este dreptatea în România? Care este rolul lor, nu de a scoate pe piaţa muncii profesionişti? De ce nu sunt acceptaţi? Rolul C.N.A.S. nu este de a lupta pentru toí asisteníi sociali, nu numai pentru cei cu studii superioare, poate mulţí dintre ei la FR -de au cumulate mai puţíne ore de curs decât noi cu PL care timp de 3 ani am mers zilnic la cursuri, am făcut practică, ne-am implicat. Sper ca acest lucru să fie tratat cu respect şi multă analiză şi implicare deoarece lasă loc de interpretare iar ceea ce s-a făcut până acum sună clar a discriminare.
Mulţumesc anticipat!
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
GABI T.
echivalare functie
va rog sa-mi spuneti daca unei persoane care are functia de lucrator social (studii medii)i se poate transforma functia in asistent social cu studii superioare in conditiile in care a absolvit facultatea de sociologie.Va multumesc
Postat la
%b %13, %2011
Postat de
daniel
re:echivalare functie
Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania.

Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
manciu nicolae
salut
Nu poate sa treaca de la functia de lucrator la asistent social .Sunt doua diferente una lucrator si nu are studi doar se duce pe teren si face ancheta iar asistentul poate sa ia decizi.
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
ilie
intrebare
As dori sa aflu cine a absolvit facultatea de "Asistenta Sociala" sau "Sociologie",un de ar mai putea sa fie angajat in cimpul muncii sau in ce sfere se permite de a se implica?!
Postat la
%b %06, %2013
Postat de
verginica dumitru
INTREBARE
Buna ziua|
SUNT O PERSOANA CARE A ABSOLVIT SCOALA POSTLICEALA,,CR ISTIANA,, ASISTENTA SOCIAL DURTA DE 3 ANI.AM TERMINAT SCOALA POSTLICEALA ACUM 11 ANI SI NU LUCRAT IN DOMENIU(PRACTIC AT).DUPA ATATA TIMPCUM NU AM LUCRAT IN DOMENIU,ASI VREA SA STIU DACA DIPLOMA MAI ESTE RECUNOSCUTA(VAL ABILA).ADICA DACA ASI PUTEA SA MA ANGAJEZ CA SAISTENT S0CIAL . MULTUMESC FRUM0S.
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
SZAKACS IULIANA
incadrare studii superioare asistent social
Buna ziua,
As dori sa stiu daca sunt lucrator social, incadrata pe studii medii pot sa trec pe studii superioare? Mentionez ca am terminat facultatea de Chimie. Daca as face master in asistenta sociala, as putea trece pe studii superioare?
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
Busuioc Luminita
Rugaminte
Buna ziua.
As dori sa ma ajutați sa pot afla informații despre o persoana care lucrează ca asistent social la primăria Munteni de sus Vaslui....dar ea nu recunoaște! Mama ei are mutație pe adresa ei, ia pensie de handicapat dar ea nu vrea sa-i spuna, a lasat-o la tara singura, pensia o ea tot ea si merge la tara sa o viziteze la câteva luni si ii da ceva din pensie. O minte si nu se ocupa de ea. Cum as putea afla daca Pițu Versavia este angajata ca asistent pentru mama ei.
Va mulțumesc.
Postat la
%b %22, %2017
Postat de
iavorschi rodica
salarizare
Sunt funcționar public -inspector principal în Compartimentul de as, totodată sunt asistent social principal - aviz de exercitare a profesiei eliberat de către CNAS. Sunt furnizor de servicii sociale a[censored]at - certificat de a[censored]are MMFPS. Am 21 de asistenți personali și 16 indemnizații ph. Mi s-a spus că ,,nu sunt centru” pentru a putea fi plătită după L 250 din 2016. Vă rog, lămuriți-mă! Mulțumesc!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .