Venitul Minim de Incluziune reprezinta un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.

Potrivit legii venitului minim de incluziune - Legea nr. 196/2016, familiile si persoanele singure care si-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacitati de integrare sociala vor beneficia de venitul minim de incluziune, format din ajutorul de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii si suplimentul pentru locuire, insa, in functie de nevoile persoanelor vizate, acest venit poate fi insotit de masuri de asistenta sociala complementare - stimulente, facilitati contributive sau ajutoare individuale de urgenta.

Toti beneficiarii actuali de Venit Minim Garantat (VMG) si Alocatie pentru Sustinerea Familiei (ASF) trebuie sa se inregistreze in sistem incepand cu data de 1 noiembrie si pana la 31 decembrie 2023. Aceasta este o masura esentiala pentru a nu pierde dreptul la VMI odata cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Hotararea Guvernului 1.154/2022 contine normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI), ce va intra in vigoare din ianuarie 2024.

De atunci va aparea venitul minim de incluziune, care este un beneficiu de asistenta sociala ce va fi acordat lunar si care se va compune dintr-unul sau din cele doua ajutoare financiare: ajutorul de incluziune si ajutorul pentru familia cu copii (acordat familiilor care au copiii inscrisi si care frecventeaza o forma de invatamant).

Vor beneficia de venitul minim de incluziune, dupa cum scrie in hotarare, familiile si persoanele singure, cetateni romani care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania si care indeplinesc conditiile de acordare din Legea 196/2016.

Cum se acorda Venitul Minim de Incluziune?

VMI se acorda persoanelor singure/familiilor care obtin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele doua componente ale VMI:

 1. Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie sa fie de 275 lei, respectiv 400 lei daca persoana singura a depasit varsta de 65 ani.
 2. Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie sa fie de 700 lei/membru de familie.

Mai exact, potrivit legii, vor putea beneficia de venit minim de incluziune familia si persoana singura lipsita de venituri sau ale carei venituri nu acopera nivelul de trai minimal, daca veniturile lor nete lunare ajustate sunt de pana la 700 de lei inclusiv.

Pe de alta parte, pe langa familiile sau persoanele singure ce au obtinut, in luna anterioara cererii ajutorului, un venit net pe membru de familie mai mare de 700 de lei, nici cei care au in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere unul sau mai multe bunuri nu pot beneficia de venitul minim de incluziune.

Astfel, nu vor putea primi ajutorul de la stat cei ce detin, printre altele, cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala (cu exceptia curtii) sau o masina cu o vechime mai mica de zece ani. 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune contine:

1. Bunuri imobile
- cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente;

2. Bunuri mobile
- mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice;
- autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/ sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati;
- salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

3. Depozite bancare
- cel putin unul dintre membrii familiei detine in calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de trei ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut (castigul salarial mediu brut pe anul 2022 este de 6.095 de lei - Legea 318/2021).

In situatia in care unul sau mai multe bunuri cuprinse in lista de mai sus, aflate in proprietatea persoanei singure/ familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat in inchiriere/ arenda/ concesiune sau alta forma legala de cedare a folosintei bunurilor, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/ familia care il are in inchiriere/ arenda/ concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.

Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii

Componenta venitului minim de incluziune reprezentata de ajutorul pentru familia cu copii se acorda in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii din familie

Pentru familia beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 275 de lei/luna, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 107 lei, pentru familia cu un copil;
b) 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familia monoparentala beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 275 de lei/luna, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 120 de lei, pentru familia cu un copil;
b) 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 276 de lei/luna si 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 85 de lei, pentru familia cu un copil;
b) 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 276 de lei/luna si 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 110 lei, pentru familia cu un copil;
b) 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
c) 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
d) 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

Nota
Conform articolului II din LEGEA nr. 56 din 3 martie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023, de la data de 1 ianuarie 2024, nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevazute la art. 9 alin. (3), precum si cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii prevazut la art. 18 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se actualizeaza cu rata medie a inflatiei pentru anul 2022.

In cazul familiilor care au in intretinere copii de varsta scolara, ajutorul pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute mai sus, cu conditia ca fiecare copil sa fie inscris si sa frecventeze fara intrerupere o forma de organizare a invatamantului preuniversitar, respectiv invatamant cu frecventa, prevazuta de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale.

PROCEDURA DE ACORDARE

Venitul minim de incluziune se acorda in baza unei cereri formulate de solicitant si a unei declaratii pe propria raspundere completate electronic sau, dupa caz, pe suport de hartie, ce vor trebui depuse sau transmise la serviciul public de asistenta sociala din cadrul primariei de domiciliu.

Persoanele care beneficiaza in prezent de ajutor social sau alocatie de sustinere a familiei vor fi contactate pana la sfarsitul anului 2023 de catre lucratorii sociali in vedera acordarii VMI.

Dupa depunerea cererii insotite de documentele necesare, dosarul solicitantului va si preluat si analizat de catre angajatii Serviciului Ajutor Social din subordinea Primariei. In urma analizei, dosarul va fi inaintat primarului pentru emiterea dispozitiei de acordare sau respingere, conform fiecarui caz in parte. Solicitantului de VMI ii va fi comunicata dispoztia primarului privind aprobarea sau respingerea acordarii dreptului.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
 • Adeverinte de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de nastere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada scolarizarii pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani
 • Angajamentul de plata (pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situatiei beneficiarului.

Pentru mentinerea dreptului la ajutorul pentru incluziune, persoanele apte de munca vor avea obligatia sa efectueze activitati cu caracter ocazional sau sa presteze actiuni/ lucrari de interes local, la solicitarea primarului. Modul de calcul al orelor ce vor trebui lucrate este detaliat in cele ce urmeaza.

Ajutorul social

Persoanele apte de munca din familiile care solicita acordarea ajutorului de incluziune si care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole, vor avea obligatia de a se prezenta la sediul agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in vederea inregistrarii ca persoane in cautarea unui loc de munca.

Apoi, pentru mentinerea dreptului la ajutorul pentru incluziune, persoanele apte de munca amintite mai sus din familiile beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor de incluziune - vor avea obligatia sa efectueze activitati cu caracter ocazional sau sa presteze actiuni/ lucrari de interes local, la solicitarea primarului.

Activitatile cu caracter ocazional sunt stabilite in urma solicitarilor transmise primariei de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca.

Refuzul repetat de doua ori al persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activitatile sezoniere conduce la incetarea dreptului la ajutor de incluziune.

Pe de alta parte, in cazul actiunilor/ lucrarilor in folosul comunitatii, numarul orelor de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului de incluziune de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Concret, formula de calcul al numarului de ore este urmatoarea:

Numarul de ore de munca =

Nr. ore aferente salariului minim brut pe tara garantat in plata

x

Cuantumul ajutorului de incluziune

------------------------------------

Nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, aprobat prin hotarare a Guvernului la data la care se solicita dreptul la ajutorul de incluziune


Nu vor fi obligate sa presteze orele de munca persoanele incadrate in munca, cele care cresc si ingrijesc unul sau mai multi copii in varsta de pana la sapte ani, in situatia in care, in localitatea in care isi au domiciliul, nu exista crese sau gradinite, cele care cresc copii cu handicap grav sau accentuat, cele ce ingrijesc persoane cu handicap grav ce nu au asistent personal, cele care asigura ingrijirea uneia sau mai multor persoane varstnice dependente ori cele ce participa la un program de pregatire/ reconversie profesionala.

Alte drepturi complementare

Transferuri financiare si/sau sprijin in natura, in scopul de a facilita incluziunea sociala si prevenirea riscului de excluziune sociala, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune, constand, dupa caz, in:

 • plata asigurarii obligatorii a locuintei;
 • acordarea de ajutoare comunitare si de urgenta;
 • accesul la masuri de sprijin financiar pentru promovarea si sustinerea frecventarii cursurilor de invatamant;
 • masuri de stimulare a ocuparii prevazute de Legea nr.76/2002;
 • accesul la servicii sociale disponibile.

Pentru promovarea unei vieti active si a participarii pe piata muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, dupa cum urmeaza:

a) in situatia in care unul sau mai multi membri ai familiei realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfasoara activitati independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;
b) in situatia in care persoanele apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune se angajeaza cu contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu, pentru o perioada de cel putin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului de incluziune se prelungeste pentru o perioada de 6 luni, in cuantumul primit anterior angajarii.

Obligatiile titularului:

 1. Titularul venitului minim de incluziune are obligatia sa comunice primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 2. Persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligatia sa depuna la primarie, din 6 in 6 luni, declaratia pe propria raspundere.
 3. Persoanele apte de munca care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare si nici din activitati independente sau activitati agricole, asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se prezinte, ori de cate ori sunt solicitate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala.
 4. Verificarea conditiilor privind mentinerea statutului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, faptul ca nu au refuzat un loc de munca oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, se realizeaza de catre agentia teritoriala prin SNIAS sau, dupa caz, pe baza de liste de beneficiari.
 5. In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care consta exclusiv in ajutor pentru familia cu copii, obligatia de mai sus nu se aplica.
 6. In cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca.
 7. Fac exceptie familiile pentru care suma aferenta ajutorului de incluziune este de pana la 50 de lei. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.

Ajutorul de inmormantare

In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor de incluziune sau al persoanei singure beneficiare de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de inmormantare persoanelor care pot fi, dupa caz, sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.

Ajutorul se acorda pe baza de cerere insotita de copia urmatoarelor acte, dupa caz:

a) certificatul de deces, in original si in copie;

b) actul de identitate al solicitantului;

c) acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;

d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.

Cererea si actele doveditoare se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti unde familia din care a facut parte persoana decedata sau, dupa caz, persoana singura decedata a beneficiat de venit minim de incluziune.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează