fotoliu_rulantReglementarile privind modul de prescriere, eliberare si decontare a dispozitivelor medicale sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, actualizata cu Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018-2019, a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019.

Obtinerea unui scaun rulant

Casa de Asigurari de Sanatate a judetului de domiciliu deconteaza fiecarei persoane cu dizabilitati achizitionarea unui scaun rulant, o data la 3 ani. Daca in ultimii 3 ani nu ati primit un scaun rulant nou prin intermediul Casei de Asigurari de Sanatate, aveti acest drept.

Dosarul pe care trebuie sa il depuneti la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru obtinerea gratuita a scaunului rulant trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • recomandarea din partea unui medic specialist (2 exemplare originale), care este valabila 30 de zile de la data emiterii;
 • certificatul gradului de handicap (copie);
 • ultimul cupon de pensie (in original);
 • certificatul de nastere sau cartea de identitate a beneficiarului (copie);
 • cartea de identitate a asistenului personal (copie).

In urma depunerii acestor documente cererea va fi aprobata, conform legii, in termen de 30 de zile. Decizia pe care o primiti de la Casa de Asigurari de Sanatate este valabila 30 de zile.

Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) deconteaza suma de 886,33 lei pentru un scaun rulant.

 • HOTARARE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019;
 • ORDIN Nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019

Modalitatea de obtinere a dispozitivelor medicale

Precizari privind acordarea dispozitivelor medicale incepand cu luna aprilie 2018

In baza prevederilor HG 140/2018 si Ordinului MS CNAS 397/836/2018, facem urmatoarele precizari:

 1. Incepand cu luna aprilie se modifica Prescriptia medicala - recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale - formular al carui model este prevazut in anexa 39 D la ordinul 397/836/2018, valabil cu 01.04.2018
 2. Prescriptiile medicale - recomandarile privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale eliberate anterior datei de 1 aprilie 2018 sunt recunoscute la nivelul caselor de asigurari de sanatate daca sunt depuse in termen de 30 de zile de la data emiterii, cu conditia ca dispozitivele medicale recomandate sa se regaseasca atat in vechiul pachet de baza (aprobat prin Ordinul 196/139/2017, cu modificarile si completarile ulterioare) cat si in pachetul de baza aprobat prin Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019
 3. Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala - implant cu lentile intraoculare - trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat, aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Biometriile contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii.
 4. Dispozitive pentru incontinenta urinara - Cateterul urinar se recomanda numai pentru retentie urinara, pentru vezica neurogena si obstructie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrica, medicina fizica si de reabilitare, oncologie si chirurgie pediatrica, urologie, cu precizarea ca pentru vezica neurogena recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie si neurologie pediatrica.
 5. Echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva - Durata prescriptiei este de maximum 90/91/92 de zile in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap si de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav, atat pentru aparatele de administrare continua. 
 6. Dispozitive pentru protezare stomii - Pentru sistem stomic unitar sac de unica utilizare se va prescrie unul din subtipurile:
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie fara evacuare (1 set / luna - 35 bucati)
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare (1 set / luna - 20 bucati)
  • Sac colector special pentru colostomie/ileostomie cu evacuare (1 set / luna - 40 bucati)*
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie fara evacuare cu adeziv convex (1 set / luna - 40 bucati)**
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu adeziv convex (1 set / luna - 25 bucati )**
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie fara evacuare cu diametrul mai mare de 60mm (1 set/ luna - 40 bucati)**
  • Sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60mm (1 set / luna - 25 bucati)**

-------------

*) Se acorda pentru copiii cu varsta pana la 5 ani.
**) Se acorda pentru pacientii care prezinta situatii particulare sau complicatii ale stomei – retractia stomei, cicatrici peristomale, pliu abdominal voluminos, stomie pe bagheta, defecte parietale peristomale.

Dispozitive noi:
- a fost introdusa proteza modulara cu manson de silicon, care se acorda pentru amputatie ca urmare a complicatiilor diabetului zaharat si ca urmare a afectiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior;
- a fost introdus nebulizatorul cu compresor, care se acorda copiilor cu mucoviscidoza cu varsta pana la 18 ani;

Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul sau unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), sau o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de:

 • documentul justificativ care atesta calitatea de asigurat;
 • actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP;
 • prescriptia medicala pentru dispozitivul medical;
 • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.

Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.

Criteriile de prioritate precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate si de nivelul de urgenta stabilite de serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consiliului de administratie si se aproba prin decizie de catre presedintele-director general.

Criteriile de prioritate pot fi consultate aici.

 • Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se acorda pentru o perioada determinata sau nedeterminata in baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu CAS.
 • Prescriptia se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar se depune la CAS si un exemplar ramane la asigurat, pe care acesta il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical.
 • Asiguratul va depune la CAS o cerere scrisa, care va fi insotita de actul care atesta calitatea de asigurat, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical, copie dupa actul de identitate, copie dupa certificatul de nastere pentru copiii pana la 14 ani, si o declaratie pe propria raspundere ca deficienta nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Prescriptia medicala pentru protezare auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala-implant cu lentile intraoculare trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de clinica de specialitate sau de servicii specializate autorizate si acreditate.
 • In cazul primei protezari a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive.
 • In cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratilor pe o perioada determinata sau nedeterminata - prin inchiriere, iar aparatele pentru administrarea continua de oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere.
 • Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la CAS in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 • Nu sunt acceptate prescriptiile medicale in care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.
 • Casa de asigurari de sanatate este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii in maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii. Respingerea cererii se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si respectiv emiterii unei decizii pentru procurarea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta in maximum 2 zile lucratoare de la emiterea ei.
 • Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. In cazul depasirii acestuia, se intocmesc liste de asteptare pe categorii de dispozitive medicale si in functie de numarul de inregistrare al cererii la casa de asigurari de sanatate. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical. CAS este obligata sa transmita asiguratului prin posta decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
 • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis prin posta, iar un exemplar ramane la CAS.
 • Decizia pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala care nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice. La decizia pentru procurarea acestui tip de dispozitive se anexeaza un numar de 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.
 • In cazul dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara, asiguratul preda furnizorului decizia impreuna cu talonul aferent lunii respective, urmand ca lunar sa predea aceluiasi furnizor si celelalte taloane.
 • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul se va adresa unuia dintre furnizorii care au incheiat contract cu CAS, prezentand: decizia casei de asigurari de sanatate si al doilea exemplar din prescriptia medicala.
 • In cadrul termenului de inlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurari de sanatate pot deconta una sau mai multe reparatii, a caror valoare totala nu trebuie sa depaseasca 50% din pretul de referinta valabil in momentul emiterii deciziei privind aprobarea repararii dispozitivului medical.

Conditiile acordarii pachetului de baza pentru dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, lista criteriilor de prioritate in solutionarea cererilor si modelul de recomandare dispozitive se pot vizualiza si descarca de mai jos:

In atentia asiguratilor care beneficiaza de dispozitive medicale

Lista detaliata si preturile de referinta ale dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, pentru care Casele de Asigurari de Sanatate elibereaza aprobari pentru procurare/inchiriere sunt detaliate in Anexa 32 din Normele Metodologice.

Listele cu:

Obligatiile furnizorilor de dispozitive medicale

 • Sa respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale.
 • Sa respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu.
 • Sa verifice la livrare, dupa caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical.
 • Sa asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Sa livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat in nota de comanda, astfel incat datele avute in vedere de medicul specialist la emiterea prescriptiei medicale sa nu sufere modificari, in conditiile in care asiguratul respecta programarea pentru proba a dispozitivului medical comandat.
 • Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora.
 • Pe perioada de inchiriere, furnizorul, care ramane proprietarul dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia urmand a-l recupera dupa incetarea perioadei de inchiriere.
 • Sa emita facturi insotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comanda, de audiogramele efectuate dupa protezarea auditiva si de confirmarea primirii dispozitivului.

Obligatiile beneficiarilor de dispozitive medicale

 • Sa ridice dispozitivul medical solicitat in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziei de catre CAS.
 • Sa respecte conditiile de reparare si termenele de inlocuire.
 • Daca pretul de vanzare cu amanuntul al dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta, diferenta se suporta de asigurat prin contributie personala si se achita direct furnizorului.
 • Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din FNUASS, in situatia in care pentru un dispozitiv medical pretul de vanzare cu amanuntul al tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decat pretul de referinta al acelui dispozitiv, CAS deconteaza integral sau in mai multe etape in cazul inchirierii, contravaloarea dispozitivului la pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic.

Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru solicitarile de dispozitive medicale, asiguratii se vor adresa Biroului Dispozitive Medicale la sediul Casei de Asigurari de Sanatate din Municipiul dvs. sau pe adresa din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, parter, camera 18 pentru Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul:

TELVERDE 0800.800.951

Baza legislativa

 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • HOTARARE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019;
 • ORDIN Nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 - 2019
 • Ordinul nr. 146/2015 privind aprobarea implementarii Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice

COMMENTS 

Postat la
%b %24, %2011
Postat de
diana andrei
dispozitive medicale
Cand mi se va elibera decizia privind dispozitivele medicale cerute? Am depus cererea de acum 2 saptamani. Nu am primit nimic prin posta si nu am fost sunata.
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
Popa Ștefan
Decizie procurare canule traheale
Am depus la CJAS Brasov in data de 25 septembrie 2014 documentele pentru obtinerea deciziei de procurare a canulelor traheale,inregi strate cu nr.5732/25.09.2 014, dar mi se spune mereu că acestea sunt pe ”traseu”.Este normal?
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Nastac Alexandru Rad
Proteza auditiva
Am nr.inreg. 18153/24.11.2015
Cand se elibereaza Decizia ptr. proteza auditiva?
Nu aud deloc!
Postat la
%b %15, %2017
Postat de
papadopol
pat medical electric
Buna, doresc sa stiu daca pot beneficia temporar de un pat medical electric si in ce conditii. am fost operata de fractura femur, multumesc

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .