Dovada calitatii de asiguratSunt asigurati, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond.

Asiguratii in sistemul national de sanatate beneficiaza, in baza contributiei, de anumite servicii medicale gratuite: de la controale la medicul de familie pana la asistenta medical de urgenta, servicii de medicina dentara sau medicamente compensate. Pentru a putea beneficia de aceste servicii, o persoana trebuie sa si demonstreze ca este asigurata in sistemul national de sanatate. Daca pana acum erau necesare adeverinte de asigurat, de la 1 septembrie 2015, acestea vor fi inlocuite cu un alt document, Cardul National de Sanatate.

In Monitorul Oficial 685 din 19 septembrie 2014 s-a publicat un Ordinul nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat. Acesta reglementeaza si modul in care se atesta calitatea de persoana asigurata in sistemul public de sanatate. Acesta reglementeaza si modul in care se atesta calitatea de persoana asigurata in sistemul public de sanatate. Ca regula generala, persoanele care nu sunt asigurate din oficiu beneficiaza de calitatea de asigurat in baza platii contributiei de sanatate la fondul de sanatate. Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei. Ordinul publicat reactualizeaza formularele de declaratii si adeverinte pe care le utilizeaza angajatorul cand elibereaza o adeverinta catre salariat, ce atesta plata contributiei de sanatate.

{googleads}Documentul are o mare importanta din punctul de vedere al justificarii calitatii de asigurat in sistemul de sanatate pentru persoanele fizice. De asemenea, el abroga Ordinul CNAS nr. 617/2007, care a reglementat in perioada anterioara calitatea de asigurat in sistemul de sanatate a persoanelor fizice si a stabilit in competenta Casei de Sanatate recuperarea contributiei la sanatate de la persoanele fizice. Prin noul act normativ, colectarea si eventualele masuri de executare silita pentru contributia de sanatate a persoanei fizice se va face de catre ANAF, situatie ce ar fi trebuit de mult reglementata avand in vedere ca aceasta autoritate fiscala a preluat din iunie 2012 administrarea tuturor contributiilor sociale (pensii, somaj, contributie de sanatate). Ca regula generala, persoanele ce nu sunt asigurate din oficiu beneficiaza de calitatea de asigurat in baza platii contributiei de sanatate la fondul de sanatate. Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.

Sunt in sfera contributiei de sanatate urmatoarele categorii de venituri:

 • venituri din salarii si asimilate salariilor;
 • venituri din activitati independente si exercitarea profesiilor libere;
 • venituri din agricultura si silvicultura;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venituri din dividende, dobanzi;
 • venituri din proprietate intelectuala.

Nota: ultimele trei categorii de venituri sunt in sfera contributiei de sanatate numai daca persoana fizica nu este asigurata si nu realizeaza alte venituri.

Cu ce documente se atesta calitatea de asigurat, fara plata contributiei?
 • pentru copii in varsta de pana la 18 ani, cu certificatul de nastere sau cu un act de identitate;
 • pentru tinerii intre 18 si 26 ani se necesita documentul de identitate, dovada eliberata de catre ANAF ca nu se realizeaza venituri, documentul ce atesta calitatea de elev sau student si declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca;
 • pentru persoanele aflate in intretinere, coasigurate, sotul, sotia, parintii, se necesita documente care atesta rudenia sau casatoria cu persoana asigurata, dovada eliberata de ANAF cum ca acestea nu realizeaza venituri impozabile, o declaratie pe propria raspundere a persoanei coasigurate cum ca nu realizeaza venituri si declaratia pe propria raspundere a persoanei asigurate cum ca are acea persoana in intretinere.

Nota: persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei la sanatate sunt obligate sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni cand nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescriptie a obligatiilor fiscale. Contributia se calculeaza la valoarea salariului minim brut pe tara existent in aceasta perioada. Foarte important: ordinul reactualizeaza formularele de declaratii si adeverinte pe care le utilizeaza angajatorul cand elibereaza o adeverinta catre salariat, ce atesta plata contributiei de sanatate.

Institutia precizeaza, totodata, ca documentul va deveni obligatoriu odata cu primirea acestuia de catre asigurat. Mai mult chiar, obligativitatea se va aplica "doar in conditiile in care furnizorii de servicii medicale carora se adreseaza pacientii au in dotare cititoare de carduri functionale in sistemul electronic al asigurarilor sociale de sanatate".

Atentie! CNAS atentioneaza ca, pana la primirea cardului electronic, dovada calitatii de asigurat se face, ca si pana acum, cu adeverinta eliberata de angajator, pentru persoanele angajate, adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Verificarea calitatii de asigurat

Calitatea de asigurat poate fi dovedita si cu ajutorul sistemului electronic al CNAS

Este de mentionat faptul ca dupa ce o persoana nu mai este asigurata, timp de trei luni beneficieaza de servicii medicale, iar verificarile facute in sistemul electronic vor da tot verdictul ASIGURAT.

Accesare Dosarul Electronic de Sanatate

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta de asigurat - eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau adeverinta de salariat eliberata de angajator conform Ordinului 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa implementarea dispozitiilor Titlului IX din Legea nr. 95/2006, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei

 • a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
 • b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
 • c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
 • d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia, celor obtinute in Legea nr. 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
 • f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile Legii nr. 95/2006:

 • a) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale;
 • b) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
 • c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
 • d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
 • e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
 • f) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • g) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
 • h) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in una dintre aceste categorii. Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in situatiile prezentate anterior:

 • a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
 • b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
 • c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

Aceste prevederi se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice sau juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.

Ce documente sunt necesare pentru dobandirea calitatii de asigurat?

Va prezentam cazul unei persoane fizice care in luna aprilie a incetat indemnizatia de somaj si care, in prezent, nu realizeaza venituri. Vom vedea in ce masura poate deveni aceasta persoana coasigurat, ca sotie a salariatului.

Art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii stabileste ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat, sotia salariatului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa nu aiba venituri proprii;
 • sa se afle in intretinerea salariatului.

Documentele necesare sunt stabilite la art. 20 alin. (1) lit. d) din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) aprobata prin OCNAS 617/2007, dupa cum urmeaza:

 • documente care sa ateste casatoria cu persoana asigurata;
 • declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
 • declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care acesta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

{googleads}In baza acestor documente, coasiguratii salariatilor se declara de angajator in declaratia 112. Documentele necesare pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat al salariatului nu se depun la casa de asigurari de sanatate.

Diferenta intre persoana in intretinere si coasigurat

Care este diferenta conform legii intre persoana in intretinere si coasigurat?

Sotia unui angajat (care nu poate fi declarata persoana in intretinere dat fiind faptul ca detine teren agricol) poate beneficia de statutul de coasigurat?

Va invitam sa urmariti filmarea pentru solutia oferita de specialisti:

Cum demonstrez calitatea de asigurat?

Salariati:

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Pensionari:

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
 • copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Documente suplimentare, daca este cazul:
  • copii dupa Revizuiri medicale anuale pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate (ultimii 5 ani);
  • document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990);
  • Adeverinta cu veniturile impozabile (ultimii 5 ani) de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original)) - pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoana Fizica Autorizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoane care obtin venituri din dividente

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
 • In cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CAS, se solicita si:
  • certificat constatator ONRC;
  • documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoane cu contract de mandat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa contractul de mandat;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoana fara venit

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Elevi si studenti intre 18-26 ani

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
 • Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Tineri cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
 • Adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Adeverinta are valabilitate 6 luni.

Femei insarcinate / lauze

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Coasigurat (sot/sotie sau parinte care nu realizeaza venituri proprii) aflat in intretinerea unui asigurat ne-salariat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • pentru asiguratii pensionari:
  • copie dupa Decizia de pensionare;
  • copie dupa ultimul Talon de pensie;

{googleads}Adeverinta este valabila 3 luni.

Bolnavi cu afectiuni incluse in programele natioale de sanatate

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

Adeverinta are valabilitate 2 ani.

Persoane care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii Nr. 416/2001 actualizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • adeverinta eliberata de primaria locala din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Beneficiarii de legi speciale

 1. veterani de razboi;
 2. vaduve de razboi;
 3. persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale;
 4. revolutionari.
 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane cu dizabilitati

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii indentitatii

 • adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni

Persoane care obtin venituri din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.


Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul:

TELVERDE 0800.800.951

NOTA

 • In cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta;
 • In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:
  • imputernicire (delegatie) autentificata sau cu semnatura olografa a persoanei imputernicite;
  • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al persoanei imputernicite;
   sau
  • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct;
  • Declaratie pe propria raspundere a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.
 • La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (2005 - 2010);
 • In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei / categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior;
 • In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante;
 • Documentele pentru fiecare categorie de asigurat se depun insotite de o cerere ( formular).

Baza legislativa

 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizata 2016) privind reforma in domeniul sanatatii;
 • HOTARARE nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015
 • HOTARARE nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015;
 • Ordinul nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015;
 • Anexele nr. 1-48 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015;
 • CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 (Forma sintetica la data 03-Apr-2015);
 • Ordinul nr. 146/2015 privind aprobarea implementarii Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice

Comentarii 

Postat la
%b %21, %2011
Postat de
cristina narin
Buna
daca nu s-au platit contributiile la casa de sanatate pe toata perioada de 5 ani ci numai cind am fost angajata, si sunt perioade mari neplatite, dar din 2011 sunt asigurata cu dovada ,pot depune cerere de obtinere a cardului incepind cu 2011? sau nu pot avea card ?
Postat la
%b %21, %2011
Postat de
daniel
Raspuns
Poti depune o cerere in care sa specifici in ce categorie de asigurat ai fost sau te-ai incadrat....
Postat la
%b %20, %2011
Postat de
Marinescu Adriana
Dovada de asigurat
Buna ziua,

Imi poate explica cineva ce inseamna dovada de asigurat? Un salariat de la societatea la care lucrez este internat in spital si i s-a cerut aceasta dovada. Este cumva carnetul de asigurat (documetul acela albastru)?
Multumesc!
Postat la
%b %23, %2011
Postat de
daniel
Detalii
Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut in Anexa nr. 1^1 . Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

Vezi aici https://www.cnas.ro/pdf/adevelibang.pdf

CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) si la art. 259 alin. (9) din lege.
Postat la
%b %19, %2011
Postat de
popescu petre
coasigurat
Daca nevasta este pensionata medical sotul poate fi coasigurat?
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua.

Medicul dvs de familie poate sa va explice mai pe larg.

Si Casa de Sanatate de care apartineti exista un ghiseu de relatii cu publicul unde puteti primi lamuriri.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
varlan
contributia la sanatate
daca nu am lucrat,fiind casnica,mi-a decedat sotul,nu beneficiez de pensie de urmas inca,pot plati contributia si daca da cand mi se elibereaza adeverinta de asigurat ,dupa ce platesc cinci ani?
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua

Ca viitoare beneficiara a pensiei de urmas este indicat sa discutati despre calitatea dvs de asigurat cu medicul de familie.

Si Casa de Sanatate de care apartineti exista un ghiseu de relatii cu publicul unde puteti primi lamuriri.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
ionela
coasigurat
Buna ziua!
Lucrez in invatamant ca profesor si vreau ca parintii mei care nu realizeaza venituri impozabile sa fie trecuti ca si coasigurati la sanatate. De la secretara scolii am primit raspunsul ca nu are rubrica in programul de salariu pentru a-mi trece parintii si ca ea nu stie, dar nici nu se intereseaza.
As vrea sa stiu ce pot face pentru a reusi sa-mi trec parintii coasigurati.
Multumesc!
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
bwin
Coasigurar
In programul EDUSAL exista rubrica Persoane in intretinere. Probabil secretara nu vrea sa va treaca parintii pentru ca deducerile vor fi mai mici (dar nu cu mult). Inca traim in tzara in care capra vecinului trebuie neaparat sa moara. Am intalnit si eu cazul acesta. Ce m-ar interesa este: nu cumva secretara face un abuz in serviciu? Ca eu personal i-as da doua palme sa ma tina minte.
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
ciurlic elena
neasigurat fara niciun venit si fara familiari
Buna ziua nu sunt asigurata si nu am niciun venit am nevoie urgent de ingrijiri medicale .De putin timp am descoperit ca ma osteonecrozi aseptica cap femural cum fac sa beneficiez de asistenta in italia .cum nu ma pe nimeni in Romania am plecat la sora mea in italia dar nici ea nu lucreaza este intretinuta de sotul ei (coasigurat ) .find si el italia .vreu sa stiu daca eu am dreptul la asistenta in acest caz .multumesc
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
stefania
restante
Buna ziua, sunt pensionara, am solcitat o adeverinta de asigurat si mi s-a cerut suma de 2.800 roni pentru perioada 2007,2008,2010 cand am incasat dividente.
Adeverintade asigurat pe care am avut-o pentru perioada nov.2009-nov.20 11, am obtinut-o fara a mi se spune ca trebuie sa aduc de la fisc adeverinta de venituri impozabile pe ultimii sase ani(respectiv 2004-2009).Astf el, m-am trezit acum - martie 2012- ca trebuie sa platesc aceasta suma uriasa.
Va rog sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac in aceasta situatie.
Mentionez ca la circa financiara am depus in fiecare an declaratia de venit si sunt cu impozitele la zi.
Multumesc
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
camelia
asigurare sanatate
Bună ziua,
Aş dori să ştiu ce acte îmi trebuie pentru a deveni asigurat. Sunt administrator unic la o firma, nu am angajaţi lucrez eu şi nu am dividente. Doresc să ştiu ce acte îmi trebuie pentru a deveni asigurat şi ce sumă?
Menţionez că nu am mai plătit asigurarea de câţiva ani, nu ştiu câţi.
mulţumesc.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Nastase
asigurat
Buna ziua!
sotul meu este beneficiarul ajutorului social L416/2001, iar mie ca sotie ce acte imi trebuiesc la medicul de familie pentru a obtine o trimitere si o reteta?
Medicul m-a trimis la Finante, la Casa de Pensii si la Casa de Asigurari iar eu nu stiu la ce imi trebuiesc atatea adeverinte
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
La Casa de Asigurari veti obtine toate informatiile necesare pentru a obtine dovada de coasigurat.
Acesta dovada o prezentati medicului de familie.
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
craciun ana
Coasigurat
Buna ziua!
As dori sa-mi trec sotul ca si coasigurat dar nu lucrez decat de 3 ani.Este posibil?
Va multumesc!
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Pentru a lua in evidenta un coasigurat aveti nevoie de o cerere din partea salariatului prin care solicita acest lucru si o declaratie pe propria raspundere a coasiguratului din care sa reiasa ca nu are venituri si nu este asigurat la sanatate.
Dupa cum observati in adeverinta aprobata prin ordin al ministrului nu este trecuta o perioada anume pe care salariatul sau coasiguratul ar trebui sa o aiba pentru a beneficia de servicii medicale.
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Modelul de adeverinta pe care trebuie sa-l prezentati in cazul sotului dvs. Este model cadru
Denumirea angajatorului ............... ............................. ...................................
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/perso ană fizică) ............... .........................
Nr. de înregistrare la registrul comerţului ............... .....................................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ............... ............... ............, CNP ............... ........., act de identitate ...... seria .......... nr. ............... ..., eliberat de ............... .............. la data de ................. ..., cu domiciliul în ............................ ............... ............, str. ............... .................................. nr. ..., bl. ..., ap. ...., sectorul/judeţu l .................... ........., are calitatea de salariat şi i s-a reţinut şi virat lunar contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere):
1. Nume, prenume, ............... ..............................CNP ............... ......................
2. Nume, prenume, ............... ..............................CNP ............... ......................
3. Nume, prenume, ............... ..............................CNP ............... ......................
Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.
Reprezentant legal"
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
Ghiorghies
Daca sunt angajat
Buna ziua,
Sunt deja angajat pe durata nedeterminata, si in acest timp, intr-o luna realizez venituri din proprietate intelectuala (600lei), pentru care am platit si impozit.De la CASJud am primit o somatie ca trebuie sa platesc si asig de sanatate pe 5 ani - 2007 - 2011.Cum pot justifica / anula somatia?
Multumesc,
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
cristina tache
plata asigurare student
Buna ziua
Cum se poate obtine pentru un tanar sub 26 de ani care a absolvit facultate si master in 2012, o adeverinta din care sa rezulte ca nu are datorii la plata contributiei pentru asigurarile de sanatate?
Multumesc
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta de asigurat - eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul.
De la 1 ianuarie 2013, aceasta va fi inlocuita cu un alt document, Cardul National de Sanatate.
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
rodica
INTREBARE
Am patru ani si opt luni vechime neintrerupta cu contract de munca pe durata nedeterminata. Pot sa beneficiez de adeverinta de asigurat? Va rog sa mi spuneti daca am dreptu sau nu? Rog si temeiul legal. Va multumesc!
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Temeiul legal si rasunsurile pe care le solicitati le puteti gasi la inceputul acestei pagini.
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
rodica
dovada de asigurat
Buna ziua! Va multumesc pentru raspuns dar tot nu m-ati lamurit. Sotul meu are nevoie de o adeverinta de asigurat dar nu a primit o spunandu-i ca nu are dreptul de asigurat pentru ca nu are cinci ani neintrerupti in munca. In luna iunie are cinci. VA INTREB DACA E CORECT SI LEGAL SA NU-I DEA ADEVERINTA DE ASIGURARE?
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Care este temeiul legal pentru conditia de 5 ani neintrerupti?
Cine v-a refuzut dreptul la adeverinta cred v-a spus si temeiul legal pe care se bazeaza.

Daca va este de folos, potrivit art.3 din OUG nr.158/2005..[2 ]. Stagiul mimim de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art.7, este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda ceoncediul medical.
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Ionela
Acte necesare obtinerii calitatii de coasigurat
Buna ziua,

Am rugamintea daca se poate sa ma ajutati cu un raspuns.In luna septembrie am ramas fara loc de munca, avand niste probleme de sanatate m-am gandit sa trec in intretinerea sotului pentru a putea beneficia de medic atunci cand am nevoie.
Am depus actele solicitate, respectiv declaratie pe propria raspundere certificat de casatorie, copii dupa CI, declaratia sotului etc.
Acu cateva zile sotul a solicitat la serviciu adeverinta avand nevoie sa merg la medic.Raspunsul primit a fost ca nu figurez in evidenta lor deoarece nu am adus o hartie de la primarie.
Am rugamintea sa imi spuneti despre ce act este vorba ca eu nu am gasit nicaieri asa ceva.Si de ce nu m-au anuntat atunci cand au fost depuse actele de ce imi spun abia acum? Eu am depus tot ceea ce era scris in nota respectiva.
Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
neica melania
cardul european
BUNA ZIUA. vreau sa imi fac un card european. pana in luna ianuarie am fost coasigurata pe asigurarea sotului meu. din ianuarie sotul meu numai lucreaza. cum procedez ca sa imi fac un card european si daca prezenta mea e obligatorie la depus actele?
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Căpîlnar Edith
ADEVERINTA
In cazul in care medicul de familie elibereaza o trimitere catre un medic de specialitate, de ce mai este necesara si adeverinta de la angajator, stiut fiind faptul ca medicul de familie elibereaza trimiteri doar pentru cei cu plata contributiilor la zi?
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Căpîlnar Edith
ADEVERINTA
Baiatul meu este student anul I in strainatate. As vrea sa stiu in acest caz care este statutul sau de asigurat.
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
marius
asigurare cnas
daca sotia a lucrat 9 ani in spania cu contract de munca si asigurari medicale ,in romania mai poate fi asigurata sau trebuie sa plateasca 5 ani in urma asigurarile tinind cont ca in tara nu are venituri.
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
Adriana
Luare in intretinre
Buna ziua!
Sunt angajata pe perioada nedeterminata si vreau sa o iau pe soacra mea in intretinere. Are 54 de ani, nu a lucrat niciodata, nu are pensie de urmas dupa sotul decedat si nu realizeaza alte venituri din pamant sau altele. Am dreptul sa o iau in intretinere? Legea spune sot, sotie, parinti. As avea nevoie de un raspuns clar, eventual cu mentionarea unei legi din care sa reiasa exact. Multumesc anticipat!
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Lefter Marius
SALARIATI CARE NU APAR CA ASIGURATI
Buna ziua,
La o societate comerciala infiintata in martie 2012, cu salariati din septembrie 2012, acestia nu apar ca asigurati in baza SIUI (https://siui.casan.ro:82/Asigurati/), desi sunt depuse la timp toate declaratiile 112. Si taxele aferente sunt platite la zi.
Mai trebuia sa depuna angajatorul ceva la CASMB ?
Care e procedura de urmat, caci medicul de familie refuza prestatiile pe motiv ca salariatii respectivi nu apar ca asigurati ?
Postat la
%b %23, %2013
Postat de
ghita mirela luminit
acte calitate asigurat
Buna ziua
Copii mei gemeni dupa implinirea varstei de 18 ani nu mai sunt inscrisi la medicul de familie ptr ca au fost scosi din baza de date de la CASMB.
Doresc reinscrierea copiilor la acelasi medic de familie fiind studenti.As vrea sa stiu ce ate imi trebuie sa depun ptr
reanscrierea copiilor la medic de familie.Va multumesc
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
tiron elena
tanar cu varsta peste 26 de ani
fata mea implineste 26 de ani in luna iulie 2013 si este eleva pana in august 2014, va avea statut de asigurat?
va multumesc
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
ADINA SOBOU
CONT SUSPENDAT, CALITATE NEASIGURAT
BUNA ZIUA! am lucrat 1.5 ani intr-o firma retinandu-mi banii pt contributiile sociale. Pe toata durata contractului de munca apaream la casa de asigurari ca fiind asigurat. De curand cand mi-am dat demisia si m-am angajat in alta parte am aflat ca firma la care am lucrat 1.5 ani nu a platit nici macar o luna asigurarile sociale. Acum lucrez de 4 luni iar patronul plateste asigurarile. Nu beneficiez de gratuitate la medicul de familie si nu inteleg de ce. Cu ce sunt eu vinovata ca 1.5 ani nu a platit ala darile la stat? Si daca in prezent lucrez de ce nu beneficiez din nou de gratuitate. Astept un raspuns. Va multumesc!!
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Verificati daca sunteti asigurata accesand cnas.ro

Dupa ce o persoana nu mai este asigurata, timp de trei luni beneficieaza de servicii medicale, iar verificarile facute in sistemul electronic vor da tot verdictul ASIGURAT.

Angajatul pentru care nu s-au achitat cotele de contributie de asigurari sociale de sanatate poate inainta o sesizare la ANAF, care urmeaza sa ia masurile legale de recuperare a sumelor datorate si de aplicare a sanctiunilor.
Dvs. trebuie sa meargeti intai la fostul angajator, pentru o adeverinta de salariat si o dovada de retinere a sumelor respective din salariul brut. Cu aceste acte, va deplasati la ANAF si faceti o sesizare pentru recuperarea sumelor si virarea lor in contul Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate ­(FNUASS), asta in cazul in care nu va intelegeti mai intai cu angajatorul pentru plata sumelor restante. De aici urmeaza o perioada nedefinita de asteptare... :(

Legal neasiguratii pot primi tratament gratuit, pe principiul solidaritatii sociale, doar in situatiile de urgenta. Mai multe info, aici
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Tiron Alina-Lenuta
Buna seara
Sunt asigurata in Romania si as vrea sa aflu ce acte imi trebuie pt E106 in Germania? Imi poate scoate oricine din familie actul E106?
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
doina hegedus
asigurare pana la decizie pensie
buna ziua
am fost salariata pana la data de 30 sept 2013 (38 ani si 6 luni), data la care mi-am depus dosarul de pensie. Nu mi-a aparut inca decizia de pensie. de la cine cer dovada de asigurat:
angajator ? care a virat pentru septembrie contributia mea sau
casa de sanatate carea a primit contributia. Unde este reglementat faptul ca dupa ce o persoana nu mai este asigurata, timp de trei luni beneficieaza de servicii medicale? multumesc
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
IONESCU MARIAN
Intrerupere asigurare
Am fost asigurat la OPSNAJ.Firma la care am lucrat s a desfiintat si un an si jumatate nu am mai fost asigurat in sistemul de sanatate intrucat nu am mai avut venituri. Acum m am angajat din nou.E vreo problema privind continuitatea? Daca nu mai figurez la OPSNAJ ce trebuie sa fac pentru a redeveni asigurat la OPSNAJ intrucat la noul loc de munca m i s a solicitat unde sa se plateasca contributia.
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
Daniel
Rasp
Buna ziua, angajatorul trebuie sa va elibereze o adeverinta din care sa rezulte ca vi se platesc contributiile la sanatate (ca sunteti asigurat). Mai multe detalii si actele necesare aici si aici
Postat la
%b %15, %2014
Postat de
PLATON IOAN
asigurari de sanatate
Buna ziua, am intrerupt contractul de comun acord in vederea pensionarii in luna ianuarie-cum devin asigurat avind in vedere ca decizia de pensionare anticipat va urma peste 2-3luniiar sotia a fost si inaite coasigurat,fara loc de munca. Cine poate sa-mi elibereze documente in acest sens-multumesc
Postat la
%b %27, %2014
Postat de
adriana
coasigurare
sotul meu lucreaza in Spania legal,eu momentan locuiesc in Romania dar sunt si eu rezident legal in Spania.Aici eu nu am niciun venit,spuneti mi va rog daca beneficiez de coasigurare ca sotie, aici in Romania.
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Tania
CASS
Buna ziua,
V-as ruga sa ma ajutati, daca se poate, cu un raspuns intr-o problema. Sunt cetatean roman cu domiciliul in Israel. Am dosar de pensie la limita de varsta, la care nu mi se opreste CASS, si dosar in baza Legii 341/2004 la care mi se opreste CASS. Nu inteleg de ce mi se opreste acest CASS la ultimul dosar, indiferent de calitatea pe care o am in cadrul Legii 341/2004. Nu am acelasi statut de cetatean roman cu domiciliul in strainatate pentru amandoua dosarele ?
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
CERNEA CRISTINA
CALITATE DE COASIGURAT
DACA SOTUL MEU ESTE IN SOMAJ EU (SOTIA) AM CALITATEA DE COASIGURAT?
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
carmen
asigurat
fiica mea in varsta de 18 ani si opt luni , a renuntat la scoala, iar acum este acasa . este o tanara cu retard mental si afectiuni locomotorii . as dori sa stiu cu cate luni in urma va trebui sa achit contributia la casmb si care este contributia lunara , pentru a incepe demersurile de internare si mai apoi de re incadrare in grupa de handicap . nu poate presta nici o munca deoarece are un iq de 55 si afectiuni neuro -locomotorii
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap este asigurata medical in virtutea certificatului de handicap, asa cum prevede legea 448/2006 art.10.

Discutati problema si cu medicul de familie care va poate lamuri mai pe larg.

Incepeti urgent demersurile pentru obtinerea certificatului de handicap.
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Pirvu Constanta
asigurari de sanatate
Buna ziua,
Am o problema cu asigurarea de sanatate a fiului meu; el a fost plecat trei ani in strainatate timp in care nu a mai beneficiat de asigurarea de sanatate din tara (CSA OBSNAJ).
Revenind in tara s-a reangajat iar angajatorul ii solicita apartenenta la o casa de asigurari de sanatate. Nefigurand ca asigurat timp de 3 ani, i se cere plata contravalorii asigurarii pe aceasta perioada de timp pentru a avea continuitate.
As dori sa stiu de ce i se solicita acest lucru si daca este legal (in conditia in care el nu a beneficiat timp de 3 ani de serviciile casei de asigurari)si care sunt pasii de urmat.
Multumesc.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Ana Ionescu
Calitatea de asigurat
Buna ziua, Fiul meu de 23 ani a terminat facultatea si masterul, la cursuri de zi fara a avea venituri,in luna iunie. Acum isi cauta un loc de munca, el nemaifiind student dar nici angajat, ce ar trebui sa faca pentru a avea calitatea de asigurat?
Acum apare ca fiind asigurat, probabil cele 3 luni.Dar ce trebuie sa faca daca in aceasta perioada nu-si gaseste un loc de munca, contract de asigurat? Multumesc anticipat.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca nu se angajeaza pote sa isi depuna dosarul pentru somaj, perioada in care va fi asigurat.
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Gica
Asigurarea de sanatate
Buna ziua
Sunt rezident in Spania de 10 ani cu card de sanatate in regula si as dori sa ma intorc in Romania definitiv. Sufar de o boala cronica si as dori sa stiu cum sa procedez pentru a avea card de sanatate in Romania(sa fiu asigurat la CNAS ro pentru tratament)unde trebuie sa merg, cam ce trebuie sa platesc,si ce acte imi trebuiesc,multu mesc
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Mihai
Card european
Buna ziua,

As dori sa stiu daca sunt student in Elvetia, pot obtine cardul de sanatate european facand dovada de asigurat in baza unei adeverinte de student la facultatea respectiva?
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
Andreea
DOVADA ASIGURAT
Buna ziua,

Spuneti-mi va rog ce documente trebuie sa depun in vederea dovedirii calitatii de asigurat si deci eliberarii cardului european daca: sunt studenta si cardurile emise anterior au avut ca dovada documentele din categoria "Elevi si studenti intre 18-26 ani", iar de un an sunt si angajata deci intru in categoria "salariati", dar nu indeplinesc conditia de 5 ani. Ar trebui sa ma prezint atat cu documentele care dovedesc statutul de salariat, cat si cu cele care dovedesc statutul de student?

Va multumesc!
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
dan
tanar asigurat
Buna ziua,

As dori sa-mi spuneti cum poate dobandi calitatea de asigurat un tanar care a terminat facultatea(lice nta)anul acesta in iulie si nu mai face master si nici nu este inca angajat ? Va multumesc anticipat!
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
dan
tanar asigurat
Buna ziua,

Va rog sa-mi spuneti cum poate dobandi calitatea de asigurat, un tanar de 23 ani care a terminat facultatea(lice nta) anul acesta, nu face master si nu este inca angajat undeva? Va multumesc!
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
ina
27 de ani
Buna ziua,
Am implinit anul acesta 27 de ani si lucrez de 7 ani la aceeasi firma.Medicul de familie mi-a spus acum cateva luni ca nu-mi poate da trimitere deoarece nu sunt asigurata si nu inteleg.Am dus mereu adeverinte la medic de la locul de munca in toti anii astia.Are legatura cu faptul ca am implinit aceasta varsta?Trebuie sa merg la CASMB cu o adeverinta?Va rog sa ma ajutati!Multume sc.
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
Ana
neasigurat
Buna ziua,
Daca am terminat masterul anul acesta si au trecut cele 3 luni in care mai sunt asigurata si nu am reusit sa ma angajez, ce ar trebui sa fac pentru a fi in continuare asigurata? Multumesc!
Postat la
%b %01, %2014
Postat de
ramona
coasigurat
Va rog sa-mi spuneti cum poate cineva sa figureze ca asigurat acum o luna si luna aceasta nu mai este si din ce motiv
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
Strat Carmen Mihaela
persoana f venit
De ce nu apar in Baza de data avand calitatea de asigurat pe luna septembrie 2014 daca am platit contributia de 50 lei in data de 15 sept 2014 pt luna sept 2014 si medicului de familie nu i s-a decontat consultatia mea din luna septembrie 2014 desi in adeverinta primita de la Casa de Sanatate Suceava se precizeaza ca am calitatea de asigurat in aceasta luna. Sunt persoana fara venituri.
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Ioana
Asigurat
In cat timp dupa ce am dus la casa judeteana de asigurari, actele necesare voi aparea ca fiind asigurat?
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Florescu Radu
Ce sa mai cred?
Un an de zile, incepand cu septembrie 2013, am achitat la ANAF contributia la sanatate si a fost OK, luna aceasta desi am achitat la zi aceasta taxa fata mea Claudia care este persoana fara venit, apare ca nefiind asigurata. Este o greseala sau legile au fost schimbate si noi nu stim? Ce pot face ca are nevoie de asistenta medicala?
Postat la
%b %29, %2014
Postat de
cernat tatiana
coasigurat
Buna ziua, mama mea in varsta de 84 ani nu a lucrat niciodata, detine 3 ha de pamant si pana in prezent a beneficiat de serviciile de sanatate prin tatal meu care este pensionar( a primit cardul de sanatate).Pe viitor mama va beneficia de asigurai de sanatate?
multumesc
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
Dani
De retinut!
Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul:

TELVERDE 0800.800.951
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
lacramioara
prenatal
Buna ziua! Deoarece nu lucrez, asi dori sa stiu daca asi avea vro ocazie,sa platesc eu asigurarea sau ce trebuie,pentru a putea beneficia de prenatal? Inca nu sunt insarcinata. Multumesc!
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
delia
calitate asigurat pensionar
Buna ziua, soacra mea s-a pensionat in urma cu 3 luni (11.08.2014), dupa o perioada de munca neintrerupta de 30 ani. In prezent nu figureaza ca asigurat si avem nevoie urgenta de niste investigatii. Ce trebuie facut? Datele nu se preiau automat de la Casa Judeteana de Pensii? Multumesc.
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Ioan
coasigurat
Buna ziua. Daca detin 1,5 ha teren agricol pot beneficia de calitatea de coasigurat pe numele sotiei? Mentionez ca sotia este angajata cu forme legale incepand cu data de 1 septembrie 2014. Multumesc
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
anamaria
calitatea de asigurat
Buna ziua! din 2009 pana anul acesta am fost studenta, de pe data de 1 dec 2013 pana pe 1 oct 2014 coasigurata pe asigurarea sotului, iar din 1 sept 2014 angajata. In perioada 2010-1011 am intrerupt un an de facultate. Luna aceasta cand am cerut medicului de familie o trimitere mi-a spus ca nu apar ca si asigurat si sa merg la casa de asigurari sa rezolv problema. Acolo mi s-a spus ca nu pot beneficia de asigurare pana ce nu achit anul restant in care nu am mers la facultate. Ceea ce nu inteleg eu este ce treaba are anul 2010 cu 2014 si de ce nu pot beneficia de asigurarea pe care am platit-o pana acum? Multumesc!
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
daniel
Rasp
delia, Ioan si anamaria, va rog apelati serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul al Casei de Asigurari de Sanatate:

TELVERDE 0800.800.951
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
Eliza
Asigurare de sanatate
Buna ziua. Numele meu este Eliza si anul acesta am terminat studiile universitare, dupa care, in septembrie 2014, m-am angajat la o firma privata din domeniul instalatiilor pe gaz cu contract de munca. Sunt aproape 3 luni de cand lucrez, iar eu apar ca persoana asigurata, respectiv salariata, doar pe luna septembrie. Nu lucrez in orasul de resedinta si nici nu am mai lucrat in trecut, deci nu am idee cum as putea sa intervin pentru solutionarea problemei. Este posibil sa fie o eroare a sistemului sau sa nu fi platit angajatorul asigurarea mea? Va multumesc din suflet!
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Carmen
e posibil ca.......?
Buna , Pana in data de 06.10.2014 am fost in perioada de somaj.Abia ieri am aflat ca pot beneficia de baza minima din programul de sanatate daca sunt coasigurata a sotului.Daca pana acum nu am facut demersuri pentru a obtine calitatea de coasigurat e posibil ca in momentul predarii actelor la Casa de sanatate pt aceasta calitate , acestia sa ma oblige sa platesc din urma ? Multumesc anticipat pentru raspuns!
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Vasi
Rasp
Vezi ORDIN Nr. 581 din 8 septembrie 2014
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/38385-ordin-nr.-581-din-8-septembrie-2014.html
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
iulian
Nedumerire
Sotia mea a fost coasigurat la OPSNAJ(eu fiind asigurat la aceasta casa deoarece lucrez in MAI) multi ani, in toata aceasta perioada ea nu lucra.De aproximativ 3 ani lucreaza iar in prezent figureaza avand calitatea de asigurat insa nu are medic de familie.
Intrebare:se poate inscrie la un medic din cadrul OPSNAJ sau oricare altul si care sunt conditiile?
Postat la
%b %29, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Vorbim despre o persoana asigurata iar medicul dvs de familie de la OPSNAJ poate sa o primeasca pe lista si pe sotia dvs, chiar daca nu lucreaza in domeniu .

La CAS, orice medic poate sa inscrie o persoana asigurata.

Adeverinta de salariat este necesara in orice situatie, se va complecta o cerere de inscriere la medic si acesta va transmite datele mai departe.
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Ionescu Maria Alina
Referitor la Adeverinta Sanatate Fara Venit
Buna ziua,
Din 2014 am fost si am obtinut o adeverinta pe ultimii 5 ani (2009-2013)adev er din care a rezulta venit mele ca angajat (deoar pana atunci am lucrat) apoi am depus toate actele la CASMB i mi-am platit CAS cu ajut sotului care lucreaza.Am primit odata la 3 luni Adev de sanatate ca sunt la zi cu plata catre ei.
Intrebarea mea este ...Anul acesta pot plati in continuare la Adm Financ CAS sau mai tb sa merg sa imi elib iar pe anul 2014 ca nu am avut venituri de niciunde?
Multumesc ,astept raspunsul dvs?
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Marian
Cardul de asigurat
Buna ziua.eu lucrez la o firma din Oradea si locuiesc in Botoșani am soția care am trecut-o coasigurat si a primit cardul dar mie nimic,am Fast la casa de asigurări si au spus ca cardul meu nu a fost tipărit poate e la casa de asigurări Bihor.tin sa Menționez ca am toți colegii de munca tot din Botoșani si ei au primit cardul doar eu nu.am sunat la nr verde pentru info0800800950 si 0800800951 dar nu răspund.ce trebuie sa fac sa pot face rost de card?
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, aveti aici toate detaliile necesare.
Parcurgeti si comentariile aferente articolului daca nu gasiti cele necesare.
Spor!
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
gabi
card sanatate coasigurat
buna ziua,
sotul meu este pensionar( min interne) din dec 2012 si tot de atunci este angajat la o firma privata.Pentru a deveni coasigurata de unde sa pornesc?
de la pensie? angajare ? sau ambele cand voi completa documentele pe proprie raspundere. multumesc anticipat
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Statutul de coasigurat pt. dvs se mentine atata timp cat veti fi persoana in intretinerea sotului dvs. El trebuie sa anexeze declaratia dvs. pe proprie raspundere ca nu aveti venituri sau ca aveti venituri sub 400 lei.
https://www.aopsnaj.ro/?action=iEvid
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
Ionica-Elena
Coasigurat
Buna ziua. Eu lucrez la o firma din Timisoara si domiciliul si medicul de familie in Timisoara si am trecut-o pe mama cosigurat ea avand domiciliul si medicul de familie in Mehedinti. in aceasta situatie am avut-o in perioada 01.10.2011-28.1 2.2014. In 2014 cei de la firma mi-au zis ca nu o mai pot avea coasigurat deoarece eu platesc contributia la CASA DE SANATATE TIMIS si banii nu se pot vira si la CASA DE SANATATE MEHEDINTI. Intrebarea mea este: o pot avea incontinuare pe mama coasigurat daca avem casele de sanatate in judete diferite? daca se poate cum pot dovedii la firma acest lucru? Multumesc anticipat
Postat la
%b %29, %2015
Postat de
daniel
Raspuns
Da, persoanele care pot indeplini calitatea de coasigurat sunt sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea acestora.

1. Mergeti la angajatorul dvs. si depuneti urmatoarele acte pentru ca mama dvs. sa fie coasigurata:
-cerere depusa de dvs. prin care solicita acest lucru;
-declaratia data pe propria raspundere precum ca aveti mama in intretinere;
-cartea de identitate a mamei;
-documente care sa ateste relagia de rudenie cu persoana asigurata
-adeverinta eliberata de Administratia Financiara din care sa rezulte faptul ca mama nu realizeaza venit,

2. Apoi angajatorul va elibereaza adeverinta de asigurat in care mama figureaza in calitate de coasigurata a dvs.
Dvs. nu veti plati nimic in plus pentru coasigurarea mamei.

3. Coasiguratul va fi inregistrata si in Declaratia 112, de altfel, pe care o depune angajatorul la Administratia fiscala, asa incat nu mai este nevoie de alta formalitate.
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Cristina Moise
angajata
Buna seara lucrez in Italia de 10 ani,a primit o amenda de la anaf pentru taxe de sanatate neplatite in 2011, mentionez ca platesc taxe in Italia unde si beneficiez de servicii medicale.Cum Pot demonstra acest lucru,ce documente? Multumesc
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Cristina Moise
angajata
Buna seara, lucrez in Italia de 10 ani unde platesc si beneficiez de servicii medicale.
A primit o amenda de la ANAF pentru neplata asigurarii medicale Pe 2011.
Cum Pot demonstra ca lucrez si platesc asigurare in Italia?
Va multumesc
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
tina
asigurare medicala/medic familie
Buna seara!
1. Sunt inscrisa la doctorat, iar anul acesta voi implini 26 de ani. Voi mai beneficia de asigurare medicala pana la sfarsitul studiilor doctorale?

2. M-am inscris recent la un medic de familie si mi-a spus ca imi poate da trimitere la un medic de specialitate abia din aprilie. O cunostinta s-a inscris la un alt medic si a primit trimiterea in ziua respectiva. De unde provine diferenta asta?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
gabar cosmin
Asigurare Medicala
Buna ziua. Stiti cumva ca student cu varsta de 23 de ani de ce nu mai sunt asigurat? Nu stiu daca facultatea sau eu personal trebuie sa rezolv asta. Din cate am citit mai sus e nevoie sa merg cu un act de identitate, o adeverinta de la facultate precum ca sunt student si o declaratie pe propria raspundere ca nu am venituri? Va multumesc!
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
Dan
Neasigurat
Buna Ziua!, de 8 luni nu am venit, vreau sa stiu pasii care se fac pentru a devenii asigurat.
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
OPREA MIRELA
pensie invaliditate
Buna ziua,
Pentru dosarul privind pensia de invaliditate mi se solicita in original o adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat. De unde se obtine aceasta adeverinta? Multumesc!
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Problema dvs este de competenta Casei JUdetene de Asigurari de Sanatate (CAS).
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
gabi p
internare spital
as dori sa stiu daca medicul de familie poate emite bilet de trimitere pt internare in spital in in fiecare luna. intreb deoarece am un unchi bolnav psihic, si lunar este internat la psihiatrie, recent dr de familie a zis ca nu ne mai poate da timitere decat o data la 3 luni k asa este aqm legea. este adevarat?
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
Nicoleta
Asigurare
Bună ziua! Daca mi-am dat demisia, săptămâna aceasta imi pot prelungi asigurarea medicala, platind lunar o suma de bani? Ce trebuie sa fac pentru a putea beneficia în continuare de asigurare daca nu mai lucrez?
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Sabina S.
Informatii contradictorii
Buna ziua,

Am verificat aici unde se afla cardul:
https://www.casmb.ro/siui_card.php

Si apare ca nu se afla la CASMB si ca nu a fost eliberat.

Pe pagina de verificare asigurat imi apare:
Persoana selectată este asigurată
Persoana are card emis!

Cum pot afla unde este cardul sau ce ar trebui sa fac in aceasta situatie?

Multumesc!
S.S.
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
gina p
asigurare la 26 ani
buna ziua,
am implinit 26 ani, dar sunt inca studenta;nu realizez venituri si am primit decizie de la Casa de Pensii ca mi se sisteaza pensia de urmas cu 01.06.2015.;cum ramane cu asigurarea medicala? beneficiez pana la sfarsitul studiilor? pot fi co-asigurata mamei? trebuie sa platesc dar n-am din ce? care este raspunsul prevazit de lege? multumesc.
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
cristina 88
declaratie
buna ziua,am lucrat 1 an in spania cu contract spaniol,am rezidenta acolo dar de un an am venit in romania,lucrez de 3 luni .casa de asigurari mi-a cerut sa dau o decalratie pe propia raspundere ca in ultimi 5 ani nu am avut alte venituri din tara sau din afara,iar eu am semnat .ma poate afecta cu ceva aceasta declaratie?
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
ramona37
coasigurare
Buna ziua. As avea o nelamurire. Daca in luna urmatoare eu voi intra in concediu prenatal iar sotul meu nu lucreaza de aproximativ un an, as putea sa il trec ca si coasigurat in luna in curs sau nu am nici o sansa dat fiind ca angajatorul stie ca urmeaza sa intru in prenatal si apoi in CIC pt un an in care nu voi plati contributia la sanatate? Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
ghinea alexandra
coasigurata
sotul lucreaza si a depus toate actele la servici pentru a deveni coasigurata,dup a cat timp apar in sistem coasigurata?act ele au fost trimese de 2 saptamani,ast raspuns
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Chirila
Coasigurat
Sotul meu a depus toate actele la munca pentru a deveni coasigurata după cat timp apar in sistem ca coasigurat.acte le sunt depuse de aproape 2luni si jumătate aștept raspuns
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
Ioana Lungu
card european de sanatate
Fiica mea Lungu Andra CNP 2900928450028 este la master in strainatate, detine card european pana la inceputul lunii septembrie. Adeverinta de asigurat emisa de CNASS in data de 10.03.2015 a fost valabila 3 luni, deci pana pe 10.06.2015. Pentru noul card european de sanatate mai trebuie o noua adeverinta de asigurat?(stat la coada sa depun aceleasi acte), sau daca este inregistrata in sistem nu mai trebuie (dupa 1 mai 2015)
va rog mult, astept raspuns. Multumesc
Postat la
%b %12, %2015
Postat de
Adrian Pertea
Solicitare informatii - calitate coasigurat
Buna ziua. Am rugamintea sa ma ajutati cu o lamurirre: tatal meu este pensionar iar mama nu este asigurata, neavand carte de munca niciodata. Ca bunuri detinute de ambii soti, casa si terenul agricol de langa casa, dar fara nici o alta activitate sau bun care sa genereze venituri impozabile. In aceste conditii, mama poate fi trecuta in ingrijirea tatei si poate capata calitatea de co-asigurat pe baza tatalui meu? Daca da, tatalui o sa i se opreasca ceva din pensie sau mama trebuie sa plateasca ceva? Sau o pot lua eu ca si co-asigurata daca lucrez de 5 ani cu carte de munca? Va multumesc anticipat pt raspuns.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Simion Filuta
ROG SA MA LAMURITI
Eu sunt salariata si as vrea sa-l trec la coasigurati pe sotul meu care nu are serviciu. Acest lucru nu este posibil deoarece detine 2 ha de pamant si incaseaza anual (max.1500 lei pe an) venituri din arendarea acestui teren.Ce trebuie sa fac sa devina asigurat la sanatate. Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
Conform Legii 95/2006, pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de stat o persoana trebuie sa se asigure in sistemul de sanatate prin incheierea unui contract de asigurare cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si plata lunara a contributiei.
- Venitul minim asigurat este salariul minim pe economie iar contributia lunara este de 5,5% din venitul asigurat.
Postat la
%b %03, %2016
Postat de
Micu Cornelia
Coasigurat
Tatăl meu a decedat iar mama era coasigurata fiind în întreținerea tatălui meu .Pana la venirea pensiei de urmaș a mamei mai este asigurata medical ? Va multumesc
Postat la
%b %22, %2017
Postat de
niculescu daniela
card de sanatate blocat
Platesc cas din doua surse de venit chirie si ,I.I, si mi-a fost blocat cardul de sanatate si apar ca neasigurat.
Cum pot reziolva acesta situatie
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

La CAS judeteana va deblocheaza cardul pe loc.Mergeti si cu actele doveditoare a platii cas.
Postat la
%b %12, %2017
Postat de
Solomon
Neasigurat
Buna ziua,
Cum ar trebui procedat in urmatorul caz: Sunt angajata la firma X, iar pe o perioada de 4 luni imi iau concediu fara plata, contractul de munca fiind suspendat si nu incheiat. La momentul revenirii la serviciu, continui sa lucrez in baza contractului initial. Dupa o luna de lucru constat ca nu mai sunt asigurata la sanatate. Ce ar fi trebuit facut ca la momentul intoarcerii la serviciu sa figurez ca fiind asigurata?
Postat la
%b %27, %2018
Postat de
Tunaru Vlad
elev neasigurat
Buna ziua, suntsi elev in clasa XI, si am implinit 18 ani, si figurez ca neasigurat, nu sunt in orasul meu natal, deoarece sunt mutat cu sportul si liceul, daca am viza de flotant ,as putea sa depun acte la CAS aici , si sa devin iar asigurat?
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
Stanica Mariana
Coasigurat
Buna ziua,
Sunt salariata. As dori sa stiu si eu unde ma pot adresa si de ce acte am nevoie pentru a-l lua pe sotul meu ca coasigurat.
Mentionez, ca sotul nu lucreaza.
Va multumesc anticipat,
Postat la
%b %14, %2018
Postat de
daniel
Raspuns
Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014:

- o declarație pe propria răspundere a salariatului prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectiv;
- copia actului de identitate al persoanei coasigurate;
- copia actului care atestă relația de rudenie între salariat și coasigurat;
- o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii.

Persoanele coasigurate aflate în întreținerea unei persoane asigurate își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai pe perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .